[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Więz zobowiązania nie mówi jej natomiast, jak da-leko od niej znajduje się Strażnik, ani też w której stronie świata.Więk-szość Aes Sedai jest zdania, że mogą być połączone zobowiązaniem z tylkojednym Strażnikiem, przy czym Czerwone Ajah nie chcą więzi z żadnym,natomiast Zielone Ajah uważają, że Aes Sedai może być połączona wię-zią z tyloma Strażnikami, z iloma tylko zechce.Zgodnie z etyką Strażnikwinien wyrazić zgodę na połączenie go zobowiązaniem, znane są jednakprzypadki, gdy czyniono to wbrew woli.To, co Aes Sedai zyskują dziękiwięzi zobowiązania, jest utrzymywane w ścisłej tajemnicy.Patrz również:Aes Sedai.sul dam (SOOL-dam): Literalnie:  trzymająca smycz.Termin seanchański naoznaczenie kobiety, która zdolna jest kontrolować za pomocą a dam ko-bietę zdolną przenosić.W seanchańskim społeczeństwie sul dam zajmujązaszczytną pozycję.Nielicznym wiadomo, iż sul dam to w rzeczywistościkobiety, które można nauczyć przenoszenia.Patrz także: a dam; damane;Seanchan.Synowie Zwiatłości: Społeczność wyznająca surowe, ascetyczne reguły, powsta-ła w celu pokonania Czarnego i zniszczenia wszystkich SprzymierzeńcówCiemności.Założona podczas Wojny Stu Lat przez Lothaira Mantelara(LOHthayr MAHN-tee-LAHR) w celu nawracania rosnących rzesz Sprzy-mierzeńców Ciemności, przekształciła się podczas wojny w organizację cał-kowicie militarną, nadzwyczaj sztywno trzymającą się swych reguł, zrze-szającą ludzi całkowicie przekonanych, że tylko oni znają prawdę i prawo.Nienawidzą Aes Sedai, uważając je i wszystkich, którzy je popierają albosię z nimi przyjaznią, za Sprzymierzeńców Ciemności.Pogardliwie nazywasię ich Białymi Płaszczami, ich godłem jest promieniste słońce na białymtle.Patrz również: Zledczy.Zniący: Patrz: talenty.Talenty: Zdolności używania Jedynej Mocy w różnych dziedzinach.Najlepiejspośród nich znanym jest, oczywiście, uzdrawianie.Niektóre, takie jak Po-dróżowanie, zdolność przenoszenia się z miejsca na miejsce bez koniecz-419 ności pokonywania dzielącej je przestrzeni, zostały utracone.Inne, jak wró-żenie (zdolność przepowiadania przyszłych wydarzeń, ale w sposób ogólnyi wysoce abstrakcyjny), występują obecnie niezwykle rzadko.Kolejnym ta-lentem, o którym długo myślano, iż został zapomniany, jest śnienie, którezawiera w sobie, między innymi, zdolność przepowiadania przez Zniącegoprzyszłości w sposób znacznie bardziej szczegółowy niż podczas wróżenia.Niektórzy Zniący posiadają umiejętność wejścia do Tel aran rhiod, ZwiataSnów oraz (jak się twierdzi) w sny innych ludzi.Ostatnią znaną Zniącą byłaCorianin Nedeal, która zmarła w roku 526 NE.Tallanvor, Martyn (TAL-lahn-vohr, mahr-TEEN): Porucznik Gwardii Królo-wej, który kocha swoją królową bardziej niż własne życie albo honor.Ta maral ailen (tah-MAHR-ahl-EYE-lehn): W Dawnej Mowie  Splot Prze-znaczenia.Wielka zmiana we Wzorze Wieku, której ośrodkiem jest jedenlub kilku ludzi będących ta veren.Patrz również: ta veren; Wzór Wieku.Tanchico (tan-CHEE-coh): Stolica Tarabon.Patrz: Tarabon.Tarabon (TAH-rah-BON): Kraina na brzegu Oceanu Aryth.Stolica: Tanchico (tan-CHEE-coh).Ongiś bogaty naród kupiecki, dostawca dywanów, barwników i fa-jerwerków produkowanych przez Gildię Iluminatorów, aby wymienić choćkilka.Obecnie niewiele wieści dociera z tego kraju zniszczonego wojnądomową oraz równolegle prowadzonymi wojnami z Arad Doman i ludzmizaprzysiężonymi Smokowi Odrodzonemu.Tarmon Gai don (TAHR-mohn GAY-dohn): Ostatnia Bitwa.Patrz również:Smok; Proroctwa Smoka; Róg Valere.ta veren (tali-VEER-ehn): Osoba, wokół której Koło Czasu oplata wątki losówotaczających ją ludzi, a może nawet wątki losów wszystkich ludzi, tworzącw ten sposób Splot Przeznaczenia.Patrz również: Wzór Wieku.Telamon, Lews Therin (TEHL-ah-mon, LOOZ THEH-rihn): Patrz: Smok.Tel aran rhiod (tel-AYE-rahn-rhee-ODD): W Dawnej Mowie  NiewidzialnyZwiat albo  Zwiat Snów.Realność dostępna jedynie fragmentaryczniew snach, o której starożytni sądzili, że przenika i otacza wszystkie pozosta-łe możliwe światy [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum