[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.PROTOKÓŁPROTOKÓŁz posiedzenia Komisji Egzaminacyjnejpowołanej przez Radę Gminy.do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnegodla Pana.ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegolNr wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.llData wpływu wniosku.llData posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej.llInformacja o wnioskodawcy:lmiejsce pracy: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w.stanowisko: nauczyciel języka polskiegoakt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego Nr.z dnia.lSkład Komisji:ll.Przewodniczącyl(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)l.Dyrektor (wicedyrektor) szkołyl(imię i nazwisko)3.Ekspert w zakresie.(imię i nazwisko) (specjalność)4.Ekspert w zakresie.(imię i nazwisko) (specjalność)5.Ekspert w zakresie.(imię i nazwisko) (specjalność)6.Przedstawiciel związku zawodowego(imię i nazwisko).(nazwa związku zawodowego)lKomisja postanowiła podjąć postępowanie egzaminacyjne w związku z obecnością wymaganego kworum do podejmowania rozstrzygnięćl(2/3 składu komisji).Nieobecni:l.l(imię i nazwisko)l.l(imię i nazwisko)l.l(imię i nazwisko)VII.W pracach Komisji w charakterze obserwatora uczestniczy:.(imię i nazwisko)Przedstawiciel.(nazwa organu sprawującego nadzór pedagogiczny)VIII.Analiza formalna wniosku i dołączonej dokumentacji zgodnie zformularzem załączonym do protokołu.IX.Komisja nie stwierdziła braków formalnych we wniosku i dołączonejdokumentacji.X.Termin egzaminu wyznaczono na dzień.Przewodniczący Komisji zawiadomi nauczyciela o terminie egzaminuNa tym posiedzenie zostało zakończone.Podpisy członków Komisji:1.(imię i nazwisko)2.(imię i nazwisko)l.l(imię i nazwisko)4.(imię i nazwisko)5.(imię i nazwisko)6.(imię i nazwisko)Podpis obserwatora:1.(miejscowość, data)12Opracowano w Wydziale Systemu Awansu Zawodowego Nauczycieli Departamentu Kadr MENPROPOZYCJA PROTOKOŁU - w przypadku wyznaczenia terminu egzaminu [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum