[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.W jednym wypadku nie opisano tej procedury.8.W 4 przypadkach istniała możliwość korygowania błędów w zamówieniu, w 5 przypadkach nie istniała taka możliwość - choć 3 przedsiębiorców umożliwiało korygowanie danych osobowych.W jednym wypadku należało wcześniej dokonać zamówienia.9.We wszystkich witrynach umieszczono informację o terminie i kosztach dostawy, a w 9 o sposobie dostawy.10.Żadna witryna nie zawierała informacji o językach, w których może być zawierana umowa.11.W połowie witryn określono termin, w którym wiąże oferta.12.W 4 wypadkach określono możliwość zapłaty on-line, jednak bez zapewnienia bezpiecznego połączenia.W pozostałych 6 wypadkach nie wskazano takiej możliwości.13.W 8 wypadkach zamieszczono informację o przetwarzaniu danych osobowych, brak w tym zakresie odnotowano w 2 wypadkach.We wszystkich wypadkach dane osobowe wymagane były przed złożeniem zamówienia.14.Tylko połowa witryn informowała o prawie do odstąpienia od umowy.15.W 4 na 10 witryn wskazano sposób składania reklamacji.Jednak informacja o sposobie rozstrzygania reklamacji była dostępna tylko w 3 wypadkach, a o terminie odpowiedzi na reklamację w 1.16.Żadna witryna nie zawierała informacji, który sąd jest właściwy do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku prawnego.17.Żadna witryna nie miała określonych zasad i sposobu utrwalania i zabezpieczania stronie treści zawartej umowy.18.Na żadnej ze stron nie określono sposobu udostępniania stronie treści zawartej umowy.19.W witrynach nie pojawiły się również informacje o stosowanych kodeksach etycznych, ani ich dostępności.Tabela nr 4 - wyniki badania stron internetowych oferujących przybory toaletowe i kosmetykiLp.Przedmiot informacjiZamieszczonoNiezamieszczonoUwagi1.Pełna informacja o przedsiębiorcy (nazwa, adres geograficzny, dane teleadresowe, nr regon, organ rejestrujący)10Brak nr regon i organu rejestrującego2.Prezentacja towaru103.Określenie czynności składających się na procedurę złożenia zamówienia104.Potwierdzenie zamówienia915.Możliwość skopiowania i wydrukowania warunków umowy przed złożeniem zamówienia916.Informacja o kosztach i możliwości zapłaty przed zawarciem umowy107.Informacja o pełnych kosztach (podatki, cła)738.Procedura składania zamówienia („krok po kroku”)919.Sposób korygowania błędów w zamówieniu45W 3 wypadkach korygowano dane osobowe, w 1 konieczność logowania10.Informacja oa) sposobie,b) kosztach,c) terminie dostawya) 9b) 10c) 10a) 1b) 0c) 011.Informacja o językach, w których może być zawarta umowa1012.Termin związania ofertą5513.Możliwość zapłaty on - line4614.Zapewnienie bezpiecznego połączenia dla transakcjiWe wszystkich wypadkach15.Ochrona danych osobowych - informacja o fakcie i celu przetwarzania8216.Wskazanie prawa do odstąpienia od umowy5517.Sposób:a) składania,b) rozpatrywania reklamacjic) termin rozpatrywaniaa) 4b) 3c) 1a) 6b) 7c) 918.Wskazanie właściwości sądu1019.Zasady i sposób utrwalania i zabezpieczania treści zawartej umowy1020.Sposób udostępniania treści zawartej umowy1021.Kodeksy etyki105.4.OdzieżPrzebadano 16 stron internetowych oferujących odzież.Przeprowadzona kontrola pozwoliła na dokonanie następujących ustaleń:1.Wszyscy przedsiębiorcy umieszczają informacje obejmujące nazwę, adres siedziby i możliwe formy kontaktu (numery telefonów i adresy e-mail).Żaden z przedsiębiorców nie podał danych organu, który zarejestrował jego działalność.2.Ważnym elementem jest prezentacja oferowanych produktów.Wszyscy przedsiębiorcy prezentują produkt.Informacje podawane przez sprzedawców obejmują nazwę produktu, jego dokładny opis (materiał, z jakiego produkt został wykonany, kolory, rozmiary) oraz zdjęcie.3.W większości wypadków - 11 - opisane są czynności składające się na procedurę złożenia zamówienia.Najczęściej spotykanym sposobem zamówień są wysyłanie ich bezpośrednio za pomocą strony WWW lub z użycie formularza umieszczonego na stronie.4.Wśród zbadanych witryn tylko w 5 przypadkach (na 16) zamówienia zostają potwierdzone (e-mailem lub milem i telefonicznie).5.Na 12 stronach dostępne są regulaminy, które konsumenci mogą wydrukować przed zawarciem umowy.Brak w tym zakresie odnotowano w 4 wypadkach.6.W większości wypadków - 11 - zawarto informację na temat kosztów i możliwości płatności.Jednak tylko 8 przedsiębiorców informowało o pełnych kosztach uwzględniających cła i podatki.7.W 6 przypadkach nie opisano procedury „krok po kroku”.Informacja taka została zawarta na 8 stronach.W 2 wypadkach nie było możliwości zbadania tej kwestii.8.Jedynie w 1 wypadku wskazano sposób korygowania błędów.W 3 wypadkach nie było możliwości zbadania tej kwestii.9.W większości wypadków zawarto informację na temat sposobu dostawy (11) terminu dostawy (10) oraz kosztów dostawy (12).Braki odnotowano w odpowiednio 5, 6 i 4 witrynach.10.Tylko w 2 wypadkach określono języki, w których może zostać zawarta umowa.11.W 15 witrynach nie została zawarta informacja dotycząca okresu związania ofertą.Informacja taka znajdowała się tylko na 1 stronie.12.Ustalono, że w 2 wypadkach istniała możliwość zapłaty on - line.Nie wiadomo jednak, czy została zapewniona transakcja bezpiecznego połączenia.13.Przedsiębiorcy zastrzegają na swoich stronach, że dane osobowe konsumentów będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum