[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Motycka (red.), Wiedza a podmiotowość, Wydawnictwo IFiSPAN, Warszawa 1998.Czarnota Adam, Zybertowicz Andrzej (red.), Interpretacje wielkiej transfor-macji, Kolegium Otryckie, Warszawa 1988.Dant Tim, The Driver-car, Theory, Culture & Society 2004, vol.21 (4/5),s.61 79.Derluguian Georgi, Bourdieu s Secret Admirer in the Caucasus: A World-Sys-tem Biography, University of Chicago Press, Chicago 2005.Devereux C.Edward Jr., Parsons Sociological Theory, [w:] M.Black (ed.),The Social Theories of Talcott Parsons, Prentice-Hall, Englewood Cliffs1963.Diamond Jared, Strzelby, zarazki, maszyny.Losy ludzkich społeczeństw, przeł.M.Konarzewski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.Diamond Jared, Upadek, przeł.J.Lang i in., Prószyński i S-ka 2007.Dobrzański Dariusz, Etnometodologia jako proces nadawania znaczeń.Studiumz etnometodologii, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1999.Domańska Ewa, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, Kultura Współczesna 2008, nr 3, s.9 21.Domańska Ewa, Topolski Jerzy, Wrzosek Wojciech, Między modernizmema postmodernizmem.Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Wy-dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.Dominiak Aukasz, Antoniego Kępińskiego koncepcja władzy, Dialogi Poli-tyczne luty 2004, nr 2.Dunaway Wilma A., The Double Register of History: Situating the ForgottenWoman and Her Household in Capitalist Commodity Chains, Journal ofWorld-Systems Research spring 2001, VII, 1, s.2 29.Ehrenrich Barbara, Rytuały krwi.Namiętność do wojny.Geneza i historia, przeł.P.Kołyszko, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2001.Eigen Manfred, Winkler Ruthild, Gra, przeł.K.Wolicki, PIW, Warszawa 1982.Eisenstein Elizabeth L., Rewolucja Gutenberga; przeł.H.Hollender, Prószyń-ski i S-ka, Warszawa 2004.Elias Norbert, Czym jest socjologia? przeł.B.Baran, Wydawnictwo FundacjiAletheia, Warszawa 2010.Elias Norbert, Społeczeństwo jednostek, przeł.J.Stawiński, PWN, Warsza-wa 2008.Elias Norbert, Zaangażowanie i neutralność, przeł.J.Stawiński, PWN, War-szawa 2003. Bibliografia273Engels Fryderyk, Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa.W związ-ku z badaniami Lewisa H.Morgana, przeł.J.F.Wolski (L.Krzywicki),[w:] Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła, t.21, Książka i Wiedza,Warszawa 1969.Engels Fryderyk, Taktyka piechoty jako konsekwencja przyczyn materialnych1700 1870, [w:] tegoż, Anty Dhring.Przewrót w nauce dokonanyprzez pana Eugeniusza Dhringa, Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzie-ła, t.20, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.Etzioni Amitai, Active Society.Theory of Societal and Political Processes, FreePress, New York 1969.Etzioni Amitai, Basic Human Needs, Alienation and Inauthenticity, AmericanSociological Review, vol.33, issue 6 (Dec.1968), s.870 885.Etzioni Amitai, Community of Communities, The Responsive Community.Rights and Responsibilities Winter 1996/97, vol.7, no.1, s.21 33.Etzioni Amitai, Human Nature and Transforming Society, International Jour-nal of Group Tension September 1974, vol.4, no.3.Etzioni Amitai, Societal Guidance: A Key to Macro-Sociology, tekst przygoto-wany na sesję plenarną poświęconą makrosocjologii na dorocznymspotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (Ameri-can Sociological Association), San Francisco 1967, www.gwu.edu/~ccps/etzioni/A51.pdf.Etzioni Amitai, Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska, przeł.P.Rymarczyk, [w:] P.Zpiewak (red.), Komunitarianie.Wybór tekstów,Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa 2004, s.181 203.Evers Hans-Dieter i in., Subsistence Reproduction: Framework for Analysis,[w:] J.Smith, I.Wallerstein, H.-D.Evers (eds.), Household and theworld-Economy, Sage, Beverly Hills 1984.Fanon Frantz, Algieria zrzuca zasłonę, przeł.Z.Szymański, Iskry, Warsza-wa 1962.Fanon Frantz, Black Skin, White Masks, Grove Press, New York 1967.Fanon Frantz, Wyklęty lud ziemi, przeł.H.Tygielska, PIW, Warszawa 1985.Featherstone Mike, Automobilities.An Introduction, Theory, Culture & So-ciety 2004, vol.21 (4/5), s.1 24.Firth A., Hoyler M., Taylor P.J., i D.Smith, Explosive City Growth in the Mod-ern World-System: Urban Demographic Changes, Urban Geography2010, no.31 (7).Fleischer Michael, Obserwator trzeciego stopnia.O rozsądnym konstruktywi-zmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.Fleischer Michael, Teoria kultury i komunikacji, przeł.M.Jaworowski, DSWETWP, Wrocław 2002.Foucault Michel, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja.Wykłady z Coll%0ńge deFrance 1977/1978, przeł.M.Herer, PWN, Warszawa 2010,Foucault Michel, Nadzorować i karać, przeł.T.Komendant, Aletheia-Spacja,Warszawa 1993.Foucault Michel, Nietzsche, Freud, Marks, przeł.K.Matuszewski, Literatu-ra na Zwiecie 1988, nr 6. Bibliografia274Foucault Michel, Rządomyślność, [w:] tegoż, Filozofia, historia, polityka.Wy-bór pism, przeł.D.Leszczyński, L.Rasiński, PWN, Warszawa Wroc-ław 2000.Foucault Michel, Trzeba bronić społeczeństwa.Wykłady w Coll%0ńge de France,przeł.M.Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998.Frank Manfred, Podmiotowość i indywidualność II, [w:] tegoż, Zwiadomośćsiebie i poznanie siebie, przeł.Z.Zwoliński, seria Terminus, OficynaNaukowa, Warszawa 2002.Frybes Marcin, Touraine a koncepcja ruchu społecznego, [w:] Paweł Kuczyń-ski, Marek Frybes, Jan Strzelecki, Didier Lapeyronnie, W poszuki-waniu ruchu społecznego.Wokół socjologii Alaina Touraine a, OficynaNaukowa, Warszawa 1994, s.21 42.Fuchs Christian, Some Implications of Pierre Bourdieu s Works for a Theory ofSocial Self- Organization, European Journal of Social Theory 2003,vol.6, no.4, s.387 408.Fuchs Stephen, Marshall Douglas A., Across the Great (and Small) Divides, Soziale Systeme 1998, 4 (1), s.5 31.Fuchs Stephen, Niklas Luhmann, Sociological Theory 1999, 17 (1).Fuller Steve, Nauka vs.religia.Inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji,przeł.T.Bieroń, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2009.Garfinkel Harold, Studia z etnometodologii, przeł.A.Szulżycka, PWN, War-szawa 2007.Gawkowska Aneta, Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytykiliberalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.Gdula Maciej, Koncepcja komunikacji w teorii socjologicznej Niklasa Luhmanna, Rubikon.Kwartalnik Naukowy 2004, nr 1 4 (24 27).Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce póz-nej nowoczesności, przeł.A.Szulżycka, PWN, Warszawa 2001.Giddens Anthony, Power in Recent Writings of Talcott Parsons, [w:] P.Wors-ley (ed.), Modern Sociology, Penguin Education, London 1987.Giddens Anthony, Stanowienie społeczeństwa.Zarys teorii strukturacji, przeł.S.Amsterdamski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.Gilligan Carol, In a Different Voice [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum