[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wysłano do Polski kilku doświadczonych agentów, ażeby nie dopuścić donowej zbrodni.Kierowniczy członkowie Centralnego KomitetuNarodowego znają osoby, które przygotowują zamach.Rewolucję odłożonodo wiosny; na początku marca zamierzają rozpocząć powstanie napołudniowym obszarze Rosji.Przy niniejszym załączam list i sprawozdanie do rąk własnych JegoCesarskiej Mości. 15 grudnia [1862]Mierosławski, widząc nieuniknioną klęskę, używa wszelkich wybiegów,żeby tylko uniknąć burzy; dał 200 000 franków księciu Lubomirskiemu,ażeby poprawić jego sytuację w Turynie i za pośrednictwem Lubomirskiegowysłał pełen pochlebstw list do Garibaldiego.Od Garibaldiego przyszła dziś odpowiedz krótka, w której jest mowa odoręczonym przez księcia Lubomirskiego liście i gdzie przepowiada sięMierosławskiemu zwycięstwo nad nami.Są to głupstwa, jeżeli chodzi oznaczenie polityczne60; Garibaldi setki tego rodzaju listów wysyła nie tylkodo Polaków, lecz do wszystkich agitatorów w Europie.Głos jego, odtrąconyw Serbii i na Węgrzech, wywiera wpływ na słabe głowy młodzieży polskieji służyć będzie za nową podporę w intrygach Mierosławskiego na szkodęCentralnego Komitetu Narodowego, z którym pragnie on zbliżyć się, choć wduszy go nienawidzi.List Garibaldiego przyszedł w porę, zapoczątkuje onnowe waśnie i intrygi demaskujące zbrodniarzy.15 grudnia [1862]Z Paryża.Prefekt policji, zdając sobie sprawę z publicznego niebezpieczeństwa,postanowił powołać komisję śledczą w celu unicestwienia knowań Polaków,a wybrawszy mnie na jej członka, prosił, by mu dostarczać informacji,adresów itd., a także rozpatrywać zeznania; wczoraj otrzymałem pierwszepytanie, na które posłałem odpowiedz  kopię przy niniejszym załączam.16 grudnia [1862]Doniesienia agentów:1.Ksiądz [Jan] Kozmian z Poznania poinformował komitet w Paryżu, żewykryto spisek studentów, wiele osób aresztowano; rząd pruski podjąłsurowe śledztwo, obawiają się, iż wielu uczniów usuną z gimnazjów.Ksiądz Chwaliszewski mianowany został kapelanem emigracji wLondynie (za protekcją kardynała Wisemana).Propaganda religijnarozpowszechniana jest w Poznańskiem.W Poznaniu był ostatnio poeta Odyniec (z Wilna) i żałował, że przystał dopartii umiarkowanej, licząc na to, iż powołają w Wilnie uniwersytet.2.Z Berlina za pośrednictwem Chłapowskiego otrzymano artykułPrzysłany mu z Mińska o adresie szlachty i wyborach.Załączam ten artykułwydrukowany w  L'Opinion" przez Wł.Mickiewicza.3.Czartoryski organizuje w Hotelu Lambert bazar na rzecz bied- nych emigrantów  ta karota polityczna i kieszeniowa powtarza się co rokukoło Bożego Narodzenia i Nowego Roku.17 grudnia [1862]Intrygi Mieroslawskiego poszły na marne, zniweczyłem zamierzonezjednoczenie Komitetu Mieroslawskiego z Centralnym Komitetem Na-rodowym, a to dzięki temu, że przekazałem jego korespondencję ze swymiagentami.Dziś z Londynu przyszła wiadomość, że wierczakiewicz zabroniłutrzymywania kontaktów z poplecznikami Mierosławskiego.Bulewski, Bakunin, Jasiński i Milewski obmyślają plan rewolucji(wiosennej).Bernstein, Wyleżyński i Munk pełnią obowiązki sekretarzy.Na raziejednak niewiele wiemy o planach przyszłej kampanii, ponieważ wszystko todokonuje się w kręgu najbliższych osób; wiemy tylko, że wierczakiewiczzakupił broń, którą mają wysłać przez Turcję, oraz że partia na skutek intrygumiarkowanych znacznie się zmniejszyła.Bakunin oświadczył, że na wiosnę nie pojedzie do Polski dla byle jakiejrewolucji, że wezwać go może jedynie sprawa ogólnonarodowa, albo jeżeliwybuchnie rewolucja w Rosji.18 grudnia [1862]Na Nowy Rok.Najpokorniej proszę o zezwolenie na wydanie nagród trzem agentom iButkowskiemu, którzy pracują w pocztowej ekspedycji  każdemu po 100rubli lub 400 franków, w sumie 1600 franków na Nowy Rok; obiecałem imto dla zachęty.Jeżeli prośba moja nie spotka się z odmową, pokornie proszęmnie powiadomić.Co się tyczy otrzymanych z ambasady 400 franków na podróże agentówdo Londynu i Brukseli, które przyniosły w rezultacie szczegółowe spisy itp.dostarczone Jaśnie Wielmożnemu Panu, nie widzę możności żądania tejdrobnej sumy od prefekta, działam bowiem mając na uwadze wyłączniedobro naszej sprawy.Proszę mi wierzyć, że unikam wszelkich zbytecznychwydatków, chociaż jestem przekonany, że pieniądze są głównymnarzędziem polityki i kluczem do tajemnic.Anglia i Francja dlatego takdoskonale orientują się w polityce, ponieważ ogromne sumy wydają na tajnyoddział ministerstwa spraw zagranicznych.Tutaj sergent de ville [policjant] otrzymuje około 2000 franków rocznie,odpowiednio do tego wydaje bajeczne sumy. 23 grudnia [1862]Dziś otrzymałem list JWPana oraz weksel.Pragnę wyrazić mą bez-graniczną wdzięczność za tę wielkoduszną troskę.Wprawdzie mam jeszczedługu 25 , wszelako dzięki Panu uniknąłem ruiny finansowej.Daję Panuuczciwe słowo honoru, że nigdy więcej nie obarczę Go żadnymi prośbami,pracować będę z tą samą gorliwością pozostawiając Pańskiejszczodrobliwości ocenę mych wysiłków.Proszę wziąć na siebie trudpowiadomienia o tym Jego Cesarskiej Mości, mego protektora, i niechajhańba spadnie na mą głowę, jeżeli nie dotrzymam słowa.Muszę zaznaczyć,że w roku ubiegłym na zorganizowanie agentury wydałem bardzo znacznesumy z zasobów własnych.Proszę mi wybaczyć, że nie otrzymującodpowiedzi zaadresowałem list na nazwisko Jego Cesarskiej Mości,znajdowałem się jednakże pomiędzy Scyllą i Charybdą, ponieważ zbliżał siętermin wykupienia mych oddanych pod zastaw rzeczy.Panu zawdzięczamocalenie [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum