[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.(ur.150) pisa : nasze sygnety niech posiadaj go bic lub ryb czyód (.) lub kotwic ( Pedagog III:11).Jak wida chrze cijanie odpocz tku inaczej rozumieli ni J przykazania i s owa Nie b dziesz czyni(.) adnego obrazu (.) tego co jest w wodach. Wj 20:4.Nies uszny jestzarzut, e utworzyli my bez podstaw biblijnych osobne przykazanie, tzn. nie po daj (.) adnej rzeczy, która jego jest.Katolicki podziaprzykaza ma podstaw w uzgodnieniu Wj z Pwt, w której zakazypo dania ony i innych rzeczy stanowi osobne przykazania (Pwt 5:21).Dziwne jest te zestawienie (w jednym przykazaniu) godno ci kobiety zezwierz tami takimi jak wó i osio (Pwt 5:21, Wj 20:17) jakie proponujJ.Septuaginta (grecki przek ad ST z II/IIIw.przed Chr.) tekst Wj 20:17 iPwt 5:21 rozdziela na dwa przykazania, tzn. Nie po daj ony. i osobno Nie po daj domu..Patrz te Szukaj cym drogi J.Salij OP, rozdz. Dwie cz ci Dekalogu.4) J dziwnie interpretuj modlitw odmawian przed obrazami ifigurami.Wiedz chyba, e nie modlimy si do pierwiastków, z którychwykonane s te przedmioty, lecz powinni te wiedzie , e zwracamy si doosób, które one przedstawiaj , a których dusze przebywaj u Boga (Ap6:9nn.). Izraelici te modlili si przed Ark Przymierza, która znajdowa a si wwi tyni (Ps 5:8), a wi tyni uwa ali za wi i przed ni k aniali si (Ps 5:8), cho by y one wykonane z ziemskiego materia u.Jakub, protoplasta Izraela, kamie nazwa domem Boga (Rdz 28:22).Na Arce Przymierza by y umieszczone figury cherubów (Wj 25:18,37:7, Lb 21:8), a w wi tyni p askorze by (1Krl 7:31).Jozue odda tepok on Arce b c w tej pozycji a do wieczora i nie przeszkadza y mu wtym figury cherubów (Joz 7:6).Bóg nakaza Izraelitom uczyni w a miedzianego i z wiar na niegospogl da (Lb 21:8n.).Ezechiel widz c Now wi tyni mówi o cherubach w niej (Ez41:18).Jezus za nazwa o tarz wi tym (Mt 23:19).Jak relikwieprzechowywano w Arce Przymierza mann i lask Aarona (Hbr 9:4).Zapytajmy J, czemu Bóg zakazywa tworzenia obrazów? B dzieszmóg. (s.45) daje wymijaj odpowied : Co prawda niekiedy zpowodu ograniczonej wiedzy i do wiadczenia mo emy nie rozumie wpe ni, dlaczego jakie okre lone prawo dane przez Boga jest takie wa ne,albo pod jakim wzgl dem rzeczywi cie jest dla nas korzystne.Dziwi tawypowied , bo ucz , e Boga i Jego wol trzeba pozna dok adnie.5) My nigdy nie nazywamy wi tych Bogami, jak sugeruj J.To onitak ich okre laj , mówi c o naszych wi tych, przez co uznaj chybapoliteizm.Dla nas wi ci s s ugami Bo ymi, którym nale y si szacunek anie wzgarda.Ich egzystencj oni sami potwierdzaj mówi c, e wybra cyBoga zmartwychwstali po 1914r.( B dziesz móg. s.173).6) Nies uszny jest zarzut J, e obrazy i inne przedmioty nie powinnynam przypomina Chrystusa i wi tych.Bóg przez w.Paw a mówi, e oJego obecno ci przypominaj nam stworzenia: wiekuista Jego pot ga orazbóstwo staj si widzialne dla umys u przez Jego dzie a. Rz 1:20 por.Mdr 13:5.7) wi ci S i NT pos ugiwali si przedmiotami, przez które okazywa asi chwa a Boga.Lb 21:18 mówi o wywy szonym miedzianym w u, a2Krl 13:21 o wskrzeszaj cych w ciwo ciach ko ci Elizeusza.On samaszczem rozdzieli wody Jordanu (2Krl 2:14), a ko ci Józefa wielceszanowano (Wj 13:19, Syr 49:15).Kobieta dotykaj ca si p aszczaChrystusa zosta a pochwalona (Mk 5:28nn., 34), a chustki dotkni te przezPaw a uzdrawia y (Dz 19:11n.).Bóg u nawet cienia Piotra dla niesieniapomocy chorym (Dz 5:15n.).Jezus uzdrawiaj c pos si za b otem (J9:6).Rz 1:20 uczy, e nawet Boga poznajemy przez Jego dzie a, któryminiejednokrotnie mo e by martwa natura.Czy obraz pejza u nie mo eprzypomina nam rzeczywistych dzie Bo ych? Czy osoba na obrazie niemo e przypomina nam tej istoty? Por.Mdr 13:5. 8) Mówi c, e uprawiamy ba wochwalstwo powinni zauwa , e NTinaczej interpretuje je ni oni: Zadajcie wi c mier temu co jestprzyziemne w waszych cz onkach: rozpu cie, nieczysto ci, lubie no ci, z ejdzy i chciwo ci, bo ona jest ba wochwalstwem (Kol 3:5 por.Flp 3:19ba wanem tzn. ich bogiem - brzuch ), O tym bowiem b cieprzekonani, e aden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jestba wochwalca - nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga Ef5:5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum