[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.(.)Filozofowie prawa naturalnego założyli zatem, że całkowite zajęcie ziemi musiało mieć miejscecałkiem wcześnie z powodu naturalnego przyrostu początkowo małej populacji.Wydawało im się, wich czasie, czyli w osiemnastym wieku, że zdarzyło się to stulecia temu i dlatego naiwnie dedukowalifunkcjonujące zgrupowanie klasowe z domniemanych warunków tego dawno minionego wydarzenia252.Ale badając ten proces dokładniej, Oppenheimer doszedł do wniosku, że ziemia nie mogłazostać przejęta środkami naturalnymi czy ekonomicznymi.Nawet w XX wieku, a co więcej w253Starym Zwiecie, ludzkość nie byłaby w stanie kultywować całej ziemi uprawnej.Jeśli, zatem, czysto ekonomiczne przyczyny będą kiedykolwiek w stanie spowodować podział naklasy poprzez wzrost liczebności pozbawionej własności klasy robotniczej, to czas tego jeszcze nienadszedł; a krytyczny punkt, w którym własność ziemi wywoła naturalny niedobór zostanieodsunięty w daleką przyszłość  jeśli w ogóle kiedykolwiek nadejdzie254.Ziemia była, zaiste,  okupowana  ale nie dzięki środkom ekonomicznym i indywidualnejapropriacji poprzez uprawę.Została politycznie okupowana przez klasę rządzącą, działającąpoprzez państwo.252 Oppenheimer, The State, s.6.253 Tamże, s.7-8.254 Tamże, s.8.123 W rzeczywistości, w minionych wiekach, we wszystkich częściach świata, występowało państwoklasowe, z klasami posiadającymi na szczycie i nieposiadającymi klasami robotniczymi na samymdole, nawet gdy populacja była zdecydowanie mniej gęsta niż dzisiaj.Obecnie uznaje się za fakt, żepaństwo klasowe może pojawić się tylko wtedy, gdy wszystkie grunty zostały zajęte; a skoropokazałem, że nawet dziś nie cała ziemia jest okupowana ekonomicznie, to znaczy, że została onazajęta politycznie.Jako że ziemia nie mogła cechować się  naturalnym niedoborem , niedobórmusiał być jej przypisany  prawnie.Oznacza to, że ziemia została zawłaszczona przez klasęrządzącą działającą na szkodę klasy poddanych, co udaremniło zasiedlenie ziemi w sposóbekonomiczny255.Dowód na to zjawisko nie opiera się w żadnym razie tylko na argumentach dedukcyjnych.Polityczne zasiedlenie ziemi jest historycznym faktem, czego dowodzą choćby prace radykalnychhistoryków, takich jak J.L.i Barbara Hammond, E.G.Hobsbawm i E.P.Thompson.Kapitalizm, wyrastający bezpośrednio ze społeczeństwa wieków średnich jakospołeczeństwo nowej klasy, oparty jest na akcie rabunkowym tak wielkim, jak wcześniejszyfeudalny podbój ziemi.Utrzymuje się on przy pomocy nieustającej interwencji państwa chroniącejsystem przywilejów, bez których jego przetrwanie wykracza poza granice wyobrazni.Obecnastruktura własności kapitału i organizacji produkcji w naszej tak zwanej gospodarce  rynkowejodzwierciedla państwowy przymus poprzedzający rynek i zewnętrzny wobec niego.Od początkurewolucji przemysłowej, to, co nostalgicznie zwiemy laissez-faire jest systemem ciągłejpaństwowej interwencji subsydiującej akumulację, gwarantującej przywileje i utrzymującejdyscyplinę pracy.W skutek tego, największym subsydium, jakie otrzymał współczesny kapitalizm państwowyjest subsydium historii, dzięki któremu kapitał został początkowo zgromadzony w rękach niewielu,a robotnicy zostali pozbawieni dostępu do środków produkcji i zmuszeni sprzedawać swoją pracęna warunkach narzucanych przez kupującego.Obecny system skoncentrowanej własności kapitału iwielkoskalowej korporacyjnej organizacji jest bezpośrednim beneficjentem pierwotnej strukturywładzy i własności, która utrzymywała się przez wieki.A.Wywłaszczenie w Starym ZwiecieTerminu  kapitalizm używa się zwykle, szczególnie na libertrariańskiej prawicy, naoznaczenie ekonomicznego systemu opartego na rynkach i prywatnej własności.Nie ma w tym niczłego; wielu intelektualnie uczciwych libertarian (jak na przykład Nockowcy i Rothbardowska255 Tamże, s.8 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum