[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Większość Polaków ichnienawidziła.Rosjanie stali się przedmiotem kpin i wszyscy graliśmy na nosiezarówno Rosjanom, jak i polskim członkom partii komunistycznej.Niestety,wielu z ulokowanych przez Rosjan w nowym rządzie polskim ludzi byłokomunistami żydowskimi, uchodzcami wojennymi w Związku Sowieckim.Naprzykład jednym z czołowych działaczy partyjnych był Jakub Berman, którypózniej zosta! wicepremierem.Znacząca rola %7łydów w szeregach ciemiężcówpowodowała, iż wielu Polaków przenosiło swoją nienawiść z Rosjan nawszystkich %7łydów 23.I wreszcie niektórzy ze spolonizowanych %7łydów i Polakówpochodzenia żydowskiego aktywnie przeciwstawiali się komunistom, nawetpoprzez udział w działaniach podziemia niepodległościowego.Wydaje się, iżwiele z takich osób zataiło swoje poglądy polityczne i opuściło Polskę, jak stałosię w przypadku Józefa Klinghofera, który był zaangażowany w działalnośćniepodległościową we Lwowie podczas pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941) i w Warszawie podczas okupacji niemieckiej (1941-1944).Również drRoman Born-Bornstein, który należał do lewicowego ugru-21Dzieje %7łydów w Polsce 1944-1968., s.132.Marek Edelman był zastępcą dowódcy %7łydowskiejOrganizacji Bojowej podczas powstania w getcie warszawskim w 1943 r.22Zob.wywiad z Zygmuntem (Srulem) Warszawerem w: M.Niezabitowska, Remnants.The LastJews of Poland, New York 1986, s.125.23Moshe Prywes w relacji dla Haima Chertoka, Prisoner of Hope, Hanover-London 1996, s.174.46 powania podziemnego, ale podczas Powstania Warszawskiego walczył wNarodowych Siłach Zbrojnych, wyemigrował na Zachód po prześladowaniach zestrony UB24.Jednak niektórzy z nich prowadzili walkę o wyzwolenie Polskirównież po 1944 r.Nigdy nie złapano kilku niepodległościowców o korzeniachżydowskich.Ludwik Ehrlich, Stefan Kisielewski i Krystyna Modrzewska  Kretaktywnie działali w Polsce.Stanisław Aronson  Rysiek walczył w kraju wszeregach Armii Krajowej, na początku 1945 r.w Aodzi został zaprzysiężony worganizacji  Nie.W połowie 1945 r.przedostał się na Zachód, skąd wspomagałwalczące w Polsce podziemie antykomunistyczne.Inni jednak stali się ofiaramiUB.W 1947 r.UB schwytało Polkę o żydowskich korzeniach, Marię Hulewicz,żołnierza AK, a następnie osobistą sekretarkę Stanisława Mikołajczyka.Byłatorturowana i skazana na długoletnie więzienie.W listopadzie 1948 r.komuniściskazali na sześć lat znanego działacza socjalistycznego Ludwika Cohna i jegopięciu towarzyszy narodowości polskiej25.Kolejny zasymilowany %7łyd, Ludwik Fiedler,  działał w prawicowympodziemiu i po wojnie  zajął wysokie stanowisko we władzach powiatu.Zbierał informacje wywiadowcze dla podziemia, między innymiprawdopodobnie dostarczył listę komunistów żydowskich, którzy spolszczyliswoje nazwiska i występowali jako  Aryjczycy.Fiedler został aresztowany.Jego obrońcą był polski chrześcijanin, zaś prokurator Rumpler, komunistażydowski, bezlitośnie go atakował. Proces trwał jeden dzień [.], a Ludwikzostał skazany na 15 lat ciężkich robót.Podczas pobytu w więzieniu Fiedleramaltretowano26.Dla %7łydów nastawionych wrogo do komunizmu, a wszczególności dla osób powiązanych z podziemiem niepodległościowym, niebyło litości.24Klinghofer tłumaczył dla prasy konspiracyjnej na polski serwis BBC.Zob.I.Klinghofer, JosephKlinghofer,  The Globe and Mail , 18 X 2000; R.Born-Bornstein, Powstanie Warszawskie.Wspomnienia, Londyn 1988.W powstaniu był żołnierzem Zgrupowania Chrobry II NSZ-AK25Cohn i jeden z jego współpracowników zostali wkrótce zwolnieni dzięki amnestii.Aronsonwyjechał do Izraela, gdzie niedawno zmarł.Zob.Teczka specjalna J.W.Stalina.Raporty NKWD zPolski.1944-1946, wybór i oprac.T.Cariewskaja i in.Warszawa 1998, s.430-431; S.Kisielewski,Dzienniki, Warszawa 1996, s.364, 844; K Modrzewska, Trzy razy Lublin, Lublin 1991, s.70; S.Murzański, PRL., s.123; wywiad autora z Henrykiem Skwarczyńskim, Chicago, 12 X 1998 (wzbiorach autora).26H.A.Herzog [Adam Budłowski],.And Heaven Shed No Tears, New York 1995, s.293, 303.47 Władze komunistyczne w Polsce traktowały komunistów żydowskichinaczej niż pozostałych członków społeczności żydowskiej.Tworzyli onioficjalną frakcję żydowską w PPR.W maju 1947 r.liczyła ona 7 tys.członków,głównie niezasymilowanych %7łydów.Spolonizowani komuniści żydowscyzazwyczaj wstępowali do partii jako Polacy27.Spowodowane to było niechęcią, aczęsto wrogością zarówno kierownictwa, jak i szeregowych członków wobecniezasymilowanych %7łydów.Władysław Gomułka skarżył się, iż  w Krakowie[.] kierownik Działu Kadr [partii] przyjął 2000 osób (są oni %7łydami oniewłaściwym [ semickim ] wyglądzie i niewłaściwej wymowie) 28.Wielu zprzyjmowanych członków było po prostu oportunistami, którzy znalezli się wszeregach komunistów pod naciskiem okoliczności.Ich przynależność etniczno-wyznaniowa wzbudza kontrowersje [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum