[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.7b).Dostęp do niego będzie przywilejem zwycięz-ców, natomiast w w.10g obietnica wieńca życia jest skierowana do aniołaKościoła.Drugim zagadnieniem, wykazującym związek z poprzedzającympismem jest idea początku, którą wyraża słowo o` prw/toj (w.8b).W tym wy-padku zachodzi związek z określeniami: pierwszą miłość (w.4b) i pierwszeczyny (w.5b).W II piśmie autor postawił silny akcent na zagadnienie końca,natomiast w I dominował wątek początku.W ten sposób tematyka obu pismtworzy kontrast, prawdopodobnie zamierzony przez autora.W kontekście dalszym formuła o` prw/toj kai.o` e;scatoj znajduje sięw 1, 17c, gdzie stanowi orzecznik do evgw, eivmi, natomiast w 2, 8b określapodmiot.Tytuły o` prw/toj kai.o` e;scatoj pojawiają się też w 22, 13, gdziezostały umieszczone w sąsiedztwie określeń bliskoznacznych to.a    ;lfa kai.to.w= i h` arch.kai.to.te,loj, które również występują łącznie w 21, 6b.Po-dobnie jak w 1, 17c, w 22, 13 występuje zaimek evgw.w funkcji podmiotu,brak natomiast orzeczenia eivmi (łącznik), który jest w domyśle106.O różnicach między powyższymi tytułami decyduje zwłaszcza kontekst:1, 17c stanowi relację z wizji, w której św.Jan cytuje słowa Chrystusa; 2, 8bma formę osobistej prezentacji podmiotu, który następnie w doniosły sposóbcharakteryzuje Kościół; 22, 13 jest również prezentacją podmiotu w celuprzypomnienia jego autorytetu odnośnie wydarzeń eschatologicznych.Po-dobna sytuacja zachodzi w 21, 6b, z tą różnicą, iż w tym przypadku osobąprezentującą jest sam Bóg (w.7).106W 21, 6b znajduje się evimi, lecz jego obecność jest niepewna z punktu widzeniakrytyki tekstu, gdyż występuje w nawiasie kwadratowym. czyny w dialoGu z kościołem smyrny213Określenie o` prw/toj kai.o` e;scatoj widnieje również w analogicznej for-mie w trzech tekstach Dt-Iz (41, 4; 44, 6; 48, 12).Zarówno sformułowaniahebrajskie (TM), jak i odpowiadające im opisowe tłumaczenia greckie (LXX),wykazują zgodność z tekstem Ap, także pod względem literackim107.Dalsza część tytułu evge,neto nekro.j kai.e;zhsen również ma swój bardziejuroczysty odpowiednik w 1, 18ab.Wersja 2, 8b jest krótsza, gdyż posiada cha-rakter przypomnienia, co sugeruje, że wszystkie określenia podmiotu w 2, 8bsą pózniejszą aplikacją wcześniejszego tekstu108.Zmianę o` zw/n (1, 18a) nae;zhsen (2, 8c) prawdopodobnie zawdzięcza się upodobnieniu do tradycji wy-znania o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (por.Rz 14, 8; Ap 13, 14)109.Byćmoże również owa różnica uwzględnia sytuację wierzących w Smyrnie, pozo-stających w cieniu uciemiężenia z powodu wiary.Ten, który umarł, ostrzegaich, aby nie tracili ufności nawet w obliczu śmierci.Czasownik e;zhsen ukie-runkowuje uwagę na Jego zmartwychwstanie.Ostatnim słowem nie jest zatemśmierć, lecz życie, gdyż śmierć została pokonana w Jego zmartwychwstaniu.Jego śmierć symbolizuje też czasowe i pozorne zwycięstwo diabła, lecz zmar-twychwstanie oznacza Jego ostateczne zwycięstwo.W ten sposób, z jednejstrony została wyrażona Jego intymna więz z Kościołem, zaś z drugiej strony,emfaza na nowe życie w e;zhsen pokazuje, że wszyscy uciskani, po krótkimczasie dziesięciu dni, mogą spodziewać się wieńca życia (w.10g)110.C.Forma 2, 8bWerset 2, 8b jest wypowiedzeniem złożonym, w którym zdanie główneokreśla orzeczenie le,gei, zaś zdanie podrzędne relatywne (o]j), również skła-da się z dwóch zdań współrzędnych (evge,neto i e;zhsen), oddzielonych spój-nikiem kai,.W ten sposób podmiot zdania głównego (o` prw/toj i o` e;scatoj)został ściśle określony w zdaniu podrzędnym relatywnym.Zauważa się teżparalelizm naprzemienny terminów:A B B Ao` prw/toj o` e;scatoj nekro.j e;zhsen107Analizę porównawczą, potwierdzającą zależność Ap 1, 17c od Dt-Iz zob.sieG,OMOIOS, 69 70.108Tamże, 96.109Por.schraGe, Meditation, 389.110Por.puthussery, Days, 69 70. rozdział iV214Określeniu o` prw/toj (A) odpowiada e;zhsen\ (A ), natomiast słowu e;scatoj(B), przyporządkowane jest nekro.j (B ).Czasowniki evge,neto i e;zhsen wskazują na dwa wydarzenia z przeszło-ści, które zostały tu wyrażone za pomocą aorystu globalnego (evge,neto) i po-czątkowego (e;zhsen), zachodzący w przypadku słów z natury określającychstan111 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum