[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Kiedy4 po śmierci cesarza Ottona król rzymski i sycylijski Fryderyk II, synzmarłego cesarza Henryka, doprowadził w dziwny sposób do uspokojenia wCesarstwie, przybył [następnie] do Rzymu z wielkim przepychem.Przyjęty zhonorami przez papieża Honoriusza i senat w wieku lat dwudziestu ośmiu wbazylice św.Piotra otrzymał z rąk tegoż Honoriusza zaszczytnebłogosławieństwo cesarskie.Książęta ruscy5 z wielkiej zawiści o to, że syn króla węgierskiego Kolomanspokojnie dotąd panował nad zamkiem i ziemią halicką, podburzają księciaDaniela Romanowicza6, który skłaniał się zresztą sam do tego, gdyż jego ojciecposiadał tę ziemię.Dzięki ich poparciu Daniel rusza do Halicza i ponieważ zastałwszystko w stanie zupełnego zaniedbania, zajął zamek, a Kolomana z Węgramiwygnał stąd do Panonii.ROK PACSKI 1221Powódz, głód, zaraza i straszna, bezprzykładna zima w Polsce.Po uspokojeniu rozruchów i wojen zewnętrznych nowa klęska spadła naPolskę, czy to spowodowana gniewem Bożym, czy to zrządzeniem losu.Słotabowiem i ciągły deszcz, który trwał od Wielkiejnocy aż do jesieni, spowodowałtak wielki wylew rzek, że obawiano się, by wskutek nadmiernego przyboru wódnie nastąpił w całympocz.1216 r.Konrad Mazowiecki wcale go nie powoływał na biskupstwo chełmińskie, ale popodziale ziem biskupstwa pruskiego na 4 diecezje (wskutek machinacji krzyżackich)  samprawdopodobnie wybrał to biskupstwo.Literatura do tych kwestii jest ogromna.3Mowa tu o słynnym nadaniu ks.Konrada Mazowieckiego dla biskupa Chrystiana z 5 VIII1222 r., które ma również dużą literaturę.Or.nadania nie jest zachowany, tylko kopie z 1240 i1264 r., druk w Kod.Maz.(K), nr 217 i Preuss.Urkb, t.I, nr 41.W dokumencie tym jest mowao odbudowaniu zameczku chełmińskiego.4Cały ustęp przejęty z Hist.eccles., kol.1131 prawie dosłownie, zob.Semkowicz, Rozbiór,s.215.5Wyprawa ta jest opisana w Lat.hip.pod 1229 r., kol.758-759, oczywiście z Andrzejem II(nie z Kolomanem), zob.B.Włodarski, Polska i Ruś, s.104, 105, 106.Autor przenosi ten faktna luty lub marzec 1230 r.6Daniel Romanowicz, ur.1201 1202 r., zm.w 1264 r., ks.halicki, włodzimierski, łucki,w.ks.kijowski. kraju potop1.Tak straszliwy bowiem i niezwykły wylew wód zniszczyłcałkowicie wiele nisko położonych wsi i nie pozwolił na zasiew zbóż jarych, a te,które zasiano na jesieni, pochłonął z wyjątkiem kilku miejscowości, których polaosłoniły od tego zniszczenia wysokie wzgórza lub góry.Zniszczenie przeto tąpowodzią plonów w zarodku sprowadziło wiele nieszczęść nie tylko na Polskę,ale i wszystkie sąsiednie kraje, w których występowały podobne zjawiska.Najpierw bowiem nastąpił pomór zwierząt domowych wskutek braku paszy,następnie przez trzy lata bez przerwy trwał ciężki głód i pochłonął wielu ludzizwłaszcza wieśniaków, którzy słabli z braku żywności.Wiele wsi i miastwskutek wymarcia mieszkańców opustoszało całkowicie.A klęskę, którawynikła z wielkiej ilości deszczów, powiększyła ciężka, bezprzykładna zima.Wtym też czasie nastąpił wielki pomór i zaraza wśród bydła i trzody.Chociaż cesarz rzymski i król Sycylii na początku swego panowaniazachowywał wobec papieża szczerość i szacunek, jak syn wychowany przezKościół, który go z pominięciem innych swoim poparciem, pomocą i powagąwyniósł do godności cesarskiej, to jednak z biegiem czasu po śmierci matkizmienił sposób postępowania pod wpływem niegodziwych doradców, zacząłuciskać kościoły na Sycylii i zmuszać je do uległości.Toteż papież Honoriusznajpierw po ojcowsku go upomina, aby tego zaprzestał.Kiedy [cesarz] go niesłucha, rzuca na niego klątwę2.A gdy zauważył, że on coraz więcej podnosigłowę i stawia opór, zaostrzył przeciw niemu karę i wszystkich poddanychzarówno królestwa Sycylii, jak i Cesarstwa, zwolnił od przysięgi na wierność.Odtego czasu wspomniany Fryderyk prześladował srogo Kościół, wszystkich jegozwolenników i ludzi pobożnych i aż do swojej śmierci nie zaniechał tego.Dwudziestego pierwszego czerwca żona księcia krakowskiego isandomierskiego, księżna Grzymisława, urodziła w mieście Korczynie bardzodorodnego chłopca, który na polecenie ojca otrzymał imię Bolesław3.Ojciecciesząc się bardzo jego przyjściem na świat, ponieważ gorąco go sobie życzył,urządził parodniową wspaniałą ucztę.1Zapiska pod 1221 r.w Roczniku Traski i w jednym z kodeksów z Rocznikiemmałopolskim, zob.MPH, t.II, s.836, 837, t.III, s.164.Wylewy miały trwać 3 lata, a głód dwa.2Ustęp wzięty z Hist.eccles., kol.1131.Fryderyk II był dwukrotnie wyklęty, w obuwypadkach przez Grzegorza IX: raz 29 IX 1227 r., powtórnie z zaostrzeniem klątwy iwprowadzeniem interdyktu w miejscu pobytu cesarza 23 III 1228 r.Opowiadanie jest bardzodalekim echem ówczesnych wydarzeń.3Datę urodzin Bolesława Wstydliwego podaje wiele roczników polskich pod 1225 lub 1226r., właściwa: 21 VI 1226 r.jest w Roczniku kapit.krak.Również wiele roczników i Kron.wielk.notują jego przydomek Wstydliwy (Pudicus), zob.Balzer, Genealogia, s.279, 280. A chcąc się odwdzięczyć za dar udzielony mu z nieba, ofiarował wiele hojnychdarów kościołom, klasztorom, świętym miejscom i osobom nieszczęśliwym.Król4 węgierski Andrzej pragnąc pomścić krzywdę własną i swego synaKolomana, wyrządzoną mu przez księcia Daniela Romanowicza, dwu swoichsynów, Kolomana i Belę, wysyła z ogromnymi wojskami i znacznymi panamiprzeciw Danielowi i mieszkańcom Halicza [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum