[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.III.WSKA%7ł PODSTAWOWE DETERMINANTY RACHUNKU NARODOWEGO.IV.OKREZL ISTOT I RELACJE POMIDZY WARTOZCI GLOBALN, ZU%7łYCIEM POZREDNIM I PKB.V.SCHARAKTERYZUJ PIERWOTNY, WTRNY I OSTATECZNY PODZIAA PKB,VI.OMW PROBLEM SPO%7łYCIA (PRYWATNE I ZBIOROWE), Z PUNKTU WIDZENIA PODZIAAU DOCHODUNARODOWEGO.VII.OKREZL ISTOT AKUMULACJI I AMORTYZACJI.VIII.OKREZL KWESTI SUM NIEZBILANSOWANYCH Z PUNKTU WIDZENIA RACHUNKOWOZCI SPOAECZNEJ.IX.WSKA%7ł I OMW PODSTAWOWE KATEGORIE RACHUNKOWOZCI SPOAECZNEJ NA PRZYKAADZIE POLSKIEJGOSPODARKI.LITERATURA ZALECANA1.D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia tom 2, Warszawa 1992, rozdz.192.Elementarne zagadnienia ekonomii.Praca zbiorowa pod red.R.Milewskiego, PWN,Warszawa 1993, rozdz.63.Elementy makro i mikro ekonomii dla inżynierów.Pod redakcją naukowa S.Marciniaka,PWN, Warszawa 1993, rozdz.84.D.R.Kamerschen, R.B.McKenzie, C.Nardinelli, Ekonomia, FGNZZZ "SOLIDARNOZ",Gdańsk 1991, rozdz.55.M.Nasiłowski, System rynkowy.Podstawy mikro- i makroekonomii, IKE PTE Sp.z o.o.,Wydawnictwo KeyTex, Warszawa 19926.P.A.Samuelson, W.D.Nordhaus, Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995, rozdz.6100 EKONOMIA zarys podstawowych problemówVIII.WZROST I ROZWJ GOSPODARCZYDla reprodukcji społecznej istotnymi są procesy wzrostu rozwoju gospodarczego.Kryją one wsobie jednak i czynniki sprzyjające im, jak i czynniki je ograniczające.Sytuacja ta wymaga ichoddzielnego rozpatrzenia.1.WZROST A ROZWJ GOSPODARCZY I ROZWJ SPOAECZNO-GOSPODARCZY.Reprodukcja społeczna ściśle związana jest z procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego.Są tozwiązki dwustronne - z jednej strony jest ona ich efektem, z drugiej zaś jednocześnie procesywzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego są jej konsekwencją.Pojęcia te sąkonstrukcjami niejednoznacznymi.Często są one utożsamiane ze sobą i traktowanesynonimicznie.Obok tych dwóch pojęć funkcjonuje jeszcze pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego.Spośród nich pojęciem najwęższym jest wzrost gospodarczy, szerszym od niegojest rozwój gospodarczy, a najszerszym jest rozwój społeczno-gospodarczy.1.1.Wzrost gospodarczyPojęciem charakteryzującym procesy reprodukcji społecznej w sposób wąski jest wzrostgospodarczy.Rozumie się go jako proces powiększania z okresu na okres podstawowychwielkości ekonomicznych, zwłaszcza rozmiarów potencjalnego produktu krajowego,potencjalnego realnego produktu narodowego oraz powiększanie zdolności wytwórczychgospodarki.Oznacza on zmianę strumieni dóbr i usług oraz zasobów gospodarczych i poprawęrelacji ilościowych produkcji i podziału dóbr i usług, co prowadzi do poprawy ich jakości izwiększania ich ilości przypadających przeciętnie na każdego członka społeczeństwa.Są nimtakie zmiany, które mogą być odwzorowane przez zależności między liczbami jednoznaczniewyrażającymi określone rodzaje strumieni dóbr i usług oraz zasobów w procesie produkcji ipodziału.Wzrost gospodarczy jest pojęciem węższym od rozwoju gospodarczego.Trzeba go równieżtraktować jako główny cel rozwoju ekonomicznego.Najważniejszymi elementami wzrostu gospodarczego są czynniki sprawcze powodującezwiększenie strumieni dóbr i usług, stopa wzrostu gospodarczego - która jest podstawowąwielkością strategiczną określającą tempo zmian oraz suma dóbr i usług a także ich jakośćprzypadająca przeciętnie na jednego mieszkańca w danej gospodarce.1.2.Rozwój gospodarczyPojęciem szerszym od wzrostu gospodarczego jest pojęcie rozwoju gospodarczego - określanetakże jako rozwój ekonomiczny.Rozumie się przez nie działalność ludzką wiążącą się zgospodarowaniem to jest z produkcją i podziałem dóbr i usług, przyczyniającą się zarówno doilościowych jak i jakościowych zmian w strukturze ekonomicznej danego gospodarstwanarodowego.Oznacza on więc tak ilościowe jak i jakościowe zmiany sił wytwórczych,stosunków ekonomicznych, produkcji, struktury i mechanizmu funkcjonowania gospodarki,konsumpcji oraz środowiska naturalnego.Jego rezultatem jest doskonalenie wszystkich jegoelementów składowych oraz wzrost ilości i jakości dóbr i usług służących zaspakajaniuokreślonych potrzeb.Najważniejszymi składnikami rozwoju gospodarczego są: baza materialna, strukturagospodarki narodowej, mechanizm jej funkcjonowania oraz ilość, jakość i dystrybucja dóbr iusług, a także stan środowiska naturalnego.101 EKONOMIA zarys podstawowych problemówPrzeciwieństwem rozwoju gospodarczego jest stagnacja gospodarcza i regres gospodarczy.Stagnacja gospodarcza to utrzymywanie się przy braku zmian istotnych wielości ekonomicznych,takich warunków rozwojowych które prowadzą do zahamowania lub poważnego osłabieniawzrostu i zmian strukturalnych w gospodarce.Ma ona charakter względny, bo nie wykluczapewnych zmian.Może ona wystąpić także w fazie rozwoju gospodarczego.Z kolei regresgospodarczy oznacza reprodukcję zawężoną, to jest cofanie się rozwoju gospodarczego.Powoduje on zahamowanie a w konsekwencji opóznienie rozwoju gospodarczego.1.3.Rozwój społeczno-gospodarczyRozwój społeczno-gospodarczy to proces wyrażający reprodukcję rozszerzoną w skaligospodarki narodowej, a więc zmiany w siłach wytwórczych, produkcji i spożyciu, stosunkachspołecznych, środowisku naturalnym i systemie funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.Składa się na niego rozwój gospodarczy i społeczny [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum