[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Osiągnięciu tego stanu służą działania podejmowane w polityce ekonomicznej iw przekształceniach prawno-systemowych, wyznaczających jej ramy.Polityka ekonomiczna każdego współczesnego państwa o gospodarce mieszanej i będące jejnarzędziem prawo finansowe zmierza do realizacji czterech wymienionych celów: stałego wzrostugospodarczego, ograniczenia inflacji i bezrobocia oraz równowagi bilansu płatniczego.13/231Dziedzina finansów zawsze była ściśle związana z polityką.Jak podkreślał cytowany wyżej uczonyfrancuski, Gaston Jéze: „[.] od najdawniejszych czasów większość reform politycznych i społecznychbyła powodowana czynnikami finansowymi, a ważne problemy finansowe pojawiały się i byłyrozwiązywane pod wpływem czynników politycznych”.Polityka finansowa nie jest wyłączną domeną organów państwa i samorządu terytorialnego, może byćprowadzona na każdym szczeblu władzy i administracji publicznej, w różnej skali, o różnychzadaniach, na terytorium całego państwa lub lokalnie, w krótkim bądź dłuższym okresie.Cele mogąmieć charakter strategiczny (nadrzędny) lub drugorzędny (odcinkowy, doraźny), długookresowy lubkrótkookresowy (bieżący), zaś środki ich realizacji, które stanowić też mogą równocześnie samoistnecele niższego rzędu, mogą być różnorodnymi instrumentami polityki finansowej.Każdy z podmiotówpublicznych określający cele, środki realizacji i metody polityki finansowej prowadzi ją w ograniczonymzakresie, we własnym interesie publicznym (społecznym), dokonując subiektywnego wyboru celów,środków i metod.O skuteczności określanej i wdrażanej polityki finansowej decyduje właściwy,świadomy ich wybór, bazujący na badaniach teoretycznych oraz praktyce.Ze względu na zakres działania oraz metody w ramach polityki finansowej można wyróżnić np.politykę budżetową, politykę podatkową, politykę kredytową (pieniężno-kredytową), politykę celną,politykę walutową czy politykę dewizową.Wszystkie rodzaje polityki finansowej można dzielić wedługzróżnicowanych kryteriów.Na przykład w ramach polityki budżetowej można wyróżnić politykękształtowania wynagrodzeń sfery budżetowej, politykę dotacji dla jednostek gospodarczych, politykędopłat z budżetu państwa do kredytów preferencyjnych, udzielania budżetowych poręczeń i gwarancji,obsługi długu publicznego, finansowania inwestycji z budżetu państwa lub współfinansowania zadańpokrywanych w części z środków Unii Europejskiej.4.2.Współczesna polska polityka finansowaPolityka finansowa państwa jest odbiciem polityki społeczno-ekonomicznej, realizuje jej podstawowecele.Wyrażana jest przede wszystkim w prognozach makroekonomicznych przyjętych na przyszłeokresy.Prognozy istotnych wielkości makroekonomicznych w Polsce były określone w ostatnich latach wdokumentach programowych kolejnych rządów, akceptowanych przez parlament (a nawetstanowiących koncepcje autorskie członków rządu), znanych często pod nazwami własnymi, np.jako„Strategia dla Polski - średniookresowy program społeczno-gospodarczy”, przygotowany w 1995 r.,„Kierunki prywatyzacji banków z udziałem Skarbu Państwa do roku 2000” - przyjęty przez rząd w 1996r., „Państwo sprawne, przyjazne, bezpieczne - program decentralizacji funkcji państwa i rozwojusamorządu terytorialnego” z 1997 r., czy opracowane w 1998 r.: „Średniookresowa strategiafinansowa”, „Biała Księga podatków, analiza obecnego systemu podatkowego, propozycje zmian” oraz„Średniookresowa strategia polityki pieniężnej (1999-2003)”.W 1999 r.dokumentem rządowymwskazującym kierunki polityki gospodarczej państwa była „Strategia finansów publicznych i rozwojugospodarczego.Polska 2000-2010”, zaś w 2003 r.program Ministra Finansów „Program naprawyfinansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej” lub Ministra Gospodarki „Raport - Racjonalizacjawydatków społecznych” - Zielona Księga.Na podstawie programów oficjalnych konstruowano nakolejne lata założenia do projektów budżetu państwa, stanowiące wyjściowy zarys tych projektów,oraz założenia polityki pieniężnej i bilans płatniczy, jak również prognozę makroekonomiczną na trzylata, zawartą w uzasadnieniach do projektu budżetu państwa.W latach 1989-1990 nastąpiła zmiana modelu społeczno-gospodarczego Polski [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum