[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.U.ex 1935, póz.367, 368).UN Bultetin z 15 I 1952, s.93." 4043ZGROMADZENIE LIGI NARODW (ang.Assembly of the League of Nations, franc.Assem4044 Zgr.Og.Małe"1024blee de la Societó des Nations, hiszp.Asamblea de la Sociedad de Naciones, roś.Assambleja Ligi nacyj), gt.wraz z Radą LN organ Ligi, któregopierwsza sesja rozpoczęła się 1011920 w Genewie i tamże odbyła się ostatnia14X111939; formalnie rozwiązane 8 IV 1946.Zgodnie z art.2 i 3Paktu LN w skład Z.LN wchodzili wszyscy członkowie Ligi, podobnie jak i w składjego komisji: I prawnej, II organizacji techn.i inte-lektualnych, III redukcji zbrojeń, IV budżetowej, V d/s socjalnych, VI -d/s polit., mandatów i niewolnictwa.Do kompetencji Z.LNnależały wszystkie sprawy wchodzące w zakres działania Ligi lub dotyczące pokojuświata.Wszystkie decyzje Zgromadzenia zapadły przezjednomyślną uchwałę członków Ligi reprezentowanych na posiedzeniu (art.5 ust.lPaktu LN), z wyjątkiem decyzji w sprawach wyraznieokreślonych w Pakcie, które Zgromadzenie mogło podejmować zwykłą lubkwalifikowaną większością (sprawy proceduralne i sprawy wyboruczłonków Rady LN).O działalności Z.LN w 1920-39 zob.-> Liga Narodów.M.PREYOST Les Commissions de 1'Assemblee de la Societe des Nations.Paris 1936;Prawo między/żar, i historia dyplomatyczna.Wybór dokumentów, oprać.: L.Gelberg, Warszawa 1958, t.II, s.30-40." 4044 ZGROMADZENIE OGLNE MAAE" (ang. Littie Generał Assembly", franc. PetiteAssem-blee Generale", hiszp. Pequena AsambleaGenerał", roś. Małaja Gienieralnaja Assambleja"), przyjęta w ONZ nazwa naMiędzysesyjny Komitet Zgr.Og.NZ, UN Interim Committee of theGenerał Assembly, powstały 13 XI 1947 na jeden rok, przeciw głosom państwsocjalist.; a 21 XI 1949 ad infinitum 45 głosami za, 5 przeciw i 4wstrzymującymi się.Państwa socjalist.bojkotowały prace Komitetu jakoinstrument zimnej wojny, sprzeczny z Kartą NZ, która nie przewidujeżadnego organu międzysesyjnego.Komitet 17 III 1952 oprać, nowy systemgłosowania w ONZ, nigdy nie debatowany potem i odroczył się sinedie.Strona 698 Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ (tom III) - Edmund MańczykUN Bulletin, l XII 1947, 15 VIII 1948, l XII 1949, l IV 1952." 4045ZGROMADZENIE OGLNE NZ (ang.UN Generał Assembly, franc.Assemblee Generale de1'ONU, hiszp.Asamblea Generał de la ONU,roś.Gienieralnaja Assambleja OON), jeden z dwóch gł.organów ONZ obok R.Bezp.ONZ, ustanowiony rozdz.III i IV Karty NZ; składa się zwszystkich członków ONZ, z tym że liczba reprezentantów każdego państwaczłonkowskiego w Zgromadzeniu nie może przekraczać 5.Funkcje iuprawnienia Zgromadzenia określają art.10-17, tryb głosowania art.18 i 19.Stało się regułą, że doroczne sesje zwyczajne odbywają się odpołowy września do końca grudnia, rzadko przeciągają się na styczeń-luty.Sesjenadzwyczajne zwoływane są na żądanie Rady Bezp.ONZ lubzwykłej większości członków Zgromadzenia.Posiada ono 7 gł.komisji:I Polityczna i Bezpieczeństwa, n Ekonomiczna i Finansowa, IIISpołeczna, Humanitarna i Kulturalna, IV Powiemictw i TerytoriówNieautonomicznych, V Administracyj-no-Budżetowa, VI Prawna, VIIPolityczna Specjalna dla spraw szczególnej wagi.Do każdejkomisji należą wszystkie państwa członkowskie, stąd głosowanie w komisjachzazwyczaj przesądza wynik głosowania na sesji plenarnejZgromadzenia.Regulamin Z.O.został w formie prowizorycznej uchwalony 11 II 1946, ostatecznej17 XI i 21 XI 1947 Rez.173/11 i 176/n.Wszedł w życie l l 1948; modyfikowanywielokrotnie: 11 XII 1948 Rez.262 III, 2 IV 1949 Rez.271/III, 22 X 1949 Rez.362/IV, 3 XI 1950 Rez.377A/V zwana - Zjednoczeni.dla Pokoju, l XI 1950 Rez.475 V, 20 XI 1951 Rez.597/VI.6 XI 1952 Rez.684/VII, 21 XII 1952 Rez.689/ /VII, 23 X 1953 Rez.791/VIII, 11 X1954 Rez.844/IX, 18 XII 1956 Rez.1104/XI, 12 XII 1957 Rez.1192/XII, 8XII 1965 Rez.2101/XX.Wielka ilość modyfikacji przy.padła na okres najostrzejszej zimnejwojny, kiedy w Zgr.Og.NZ dominowała ,,maszynka do głosowania" państw obuAmeryk i Europy Zach., aRegulamin przystosowywany był do aktualnych potrzeb.Co roku publikowany jest tylko w jeż [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum