[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Co więcej:to te własności urzeczywistniające się na wyższych poziomach uznaje się za czyn-nik organizujący w stosunku do poziomów niższych.Z takim ujęciem ściśle kore-sponduje przekonanie o zasadniczej niemożności sprowadzenia nauk, odnoszącychsię do przedmiotów na wyższym poziomie zorganizowania, do zbioru dziedzinnauki odnoszących się do przedmiotów niższego poziomu organizacji.Do pierwszej z tych grup zaliczono atomizm, mechanicyzm i redukcjonizm; dodrugiej  holizm, emergentyzm, witalizm, antyredukcjonizm i tzw.koncepcję orga-nizmalną.W wyniku analizy poglądów na bioplazmę i uwzględnienia kontekstu, wjakim była ona przedstawiana, dokonano przyporządkowania poszczególnych kon-cepcji bioplazmy do wspomnianych wyżej opcji filozoficznych.Poglądy Sedlaka uznano za najlepiej przystające do doktryny fizykalizmu i re-dukcjonizmu (i to zarówno w wersji ontologicznej, jak i epistemicznej), pomimo, żetu i ówdzie sformułował on opinie wskazujące na opcję przeciwną.Poglądy Iniu-21 UWAGA: Tekst został zrekonstruowany przy pomocy środków automatycznych; możliwe są więcpewne błędy, których sygnalizacja jest mile widziana (jozon@kul.lublin.pl).Numeracja stron wwersji elektronicznej nie pokrywa się ze znajdującą się w oryginale.szyna uznano natomiast za najlepiej przystające do antyredukcjonizmu i holizmu.Wizję, jaką roztoczył Franc uznano za biologizm, także będący jedną z postaciredukcjonizmu.Wreszcie koncepcję t-bioplazmy uznano za współczesną postaćholistycznego witalizmu.** *Szczere podziękowania składam %7łonie  Stefanii  oraz dzieciom za czas, jaki przy-gotowując tę prace spędziłem fizycznie lub myślami poza domem.Uprzejmie też dzięku-ję kolegom: Wacławowi Muzyczce i Marianowi Wnukowi za wysiłek, jaki włożyli wznalezienie sporej liczby błędów literowych i mniejszej liczby sformułowań, do którychmieli zastrzeżenia merytoryczne.Z wszystkimi sugestiami poprawek dotyczących pierw-szej grupy braków skwapliwie się zgodziłem.Jeśli chodzi o sugestie zmian dotyczącejdrugiej grupy  większość z nich przyjąłem.Serdeczne podziękowania za trud należąsię też prof.Januszowi Sławińskiemu, recenzentowi wydawniczemu niniejszej rozpra-wy, że zechciał zajmować się nią w okresie wakacyjnym.Dokonanie wspomnianychpoprawek nie oznacza jednak, że wszystkie braki pracy zostały już usunięte.Jeśli takiesię znajdą, należy je wyłącznie mnie przypisać.Autor22 UWAGA: Tekst został zrekonstruowany przy pomocy środków automatycznych; możliwe są więcpewne błędy, których sygnalizacja jest mile widziana (jozon@kul.lublin.pl).Numeracja stron wwersji elektronicznej nie pokrywa się ze znajdującą się w oryginale.1.PLAZMA FIZYCZNA W UKAADACHNIEO%7łYWIONYCH I O%7łYWIONYCH ZARYS PROBLEMATYKIRozdział ten dotyczy dwu ważnych zakresów badań stanowiących historyczny irzeczowy kontekst problemu dyskutowanego w niniejszej pracy.Do pierwszegonależą badania, które zaowocowały odkryciem plazmy gazowej  nowego stanumaterii i jej nadzwyczaj licznych dotychczas nie zanych własności.Co więcej, póz-niejsze badania wykazały, że stan plazmowy może urzeczywistniać się także wośrodku, jaki stanowią przewodzące elektronowo ciała stałe.Do drugiego należąbadania prowadzone na materiałach pochodzenia biologicznego, które kilku bada-czom dały asumpt do wysunięcia hipotezy, że plazma fizyczna może występowaćtakże w układach żywych.Niektóre z tych propozycji zostały przedstawione wcze-śniej niż ukazały się pierwsze prace na temat bioplazmy Włodzimierza Sedlaka iWiktora M.Iniuszyna.W drugiej części niniejszego rozdziału uwagę najpierw poświęcono kryte-riom opisującym warunki konieczne i wystarczające dla istnienia plazmy fi-zycznej.Następnie omówiono podstawowe własności plazmy, jej rozpo-wszechnienie i to zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym.Fakt,że plazma jest najpowszechniejszym stanem materii i może odgrywać istotnąrolę w organizmach, daje też podstawę do formułowania tezy, iż plazma jeststanem wspólnym dla Wszechświata i życia.Szkic historii badańProblem będący przedmiotem dyskusji w niniejszej pracy powstał na tledwu nurtów poszukiwań.Pierwszym z nich są prace ściśle przyrodnicze, któredoprowadziły do wyodrębnienia i opisania własności plazmy fizycznej w roz-maitych ośrodkach niebiologicznych; drugi z kolei nurt stanowią rozważaniapoświęcone  teorii bioplazmy (w ujęciu W.Sedlaka) lub  koncepcji biopla-zmy (w ujęciu W.M Iniuszyna).Ze względu na szeroki zakres rozbudowaniai spopularyzowania tych rozważań, poglądom tym poświęcone zostanie więcejuwagi w następnych dwu rozdziałach.Główny ciąg rozwojowy badań tutajomówionych stanowią te, które doprowadziły do stwierdzenia, że elektrony23 UWAGA: Tekst został zrekonstruowany przy pomocy środków automatycznych; możliwe są więcpewne błędy, których sygnalizacja jest mile widziana (jozon@kul.lublin.pl).Numeracja stron wwersji elektronicznej nie pokrywa się ze znajdującą się w oryginale [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum