[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.147 U nasnie jest to wprawdzie jeszcze zawód marzeń i snów, ale już nie napełniataką zgrozą jak kiedyś.Po drugie, boom gospodarczy w Republice Federalnej ściągnął dozachodniej części podzielonych Niemiec milionowe rzeszegastarbeiterów.Pochodzą oni z Turcji, Jugosławii i z krajów arabskich.Zwłaszcza z tymi ostatnimi Polska Rzeczpospolita Ludowa pozostaje wciepłych stosunkach.Popiera je przeciw Izraelowi w konflikciebliskowschodnim, otwiera przed ich obywatelami swoje serca i swojegranice.Obywatelki PRL otwierają coś zupełnie innego.Odpłatnieoczywiście.Ta nowa kategoria pracownic usługowo-seksualnychnazywa się potocznie:  arabeski".Nie są to siły zawodowe sensu stricto,to dziewczyny pracujące na jakiejś posadzie, które dorabiają w tensposób. Dorabiają" to może niezbyt właściwe słowo.Zobaczmy, jakkształtowała się struktura płac.Dziesięć dolarów, jakie otrzymywałapanienka za numer, stanowiło równowartość średniej miesięcznej płacyw gospodarce uspołecznionej.Cztery takie wyskoki w miesiącuzaszeregowywały pracownicę do grupy dyrektorskich uposażeń.Pokusabyła zatem ogromna, zgroza moralna -jak wspominaliśmy - nieobecna,więc i podaż okazała się znaczna. Po popytowej stronie transakcji, wśród miłujących pokój krajówarabskich chwilowo przebywających w Niemczech Federalnych, cenadziesięciu dolarów za short time była co najmniej nie wygórowana.Prawdę powiedziawszy, to była jedna piąta cen obowiązujących nazachód od Aaby.Polska oferowała więc najtańszy biały towar, i tostosunkowo nie tak daleko.Jeżeli dodamy do tego taniość utrzymania(za jednego dolara można było zjeść obiad w dobrej restauracji), tozrozumiemy, dlaczego popyt też dopisywał.Popyt z podażą spotykały się zazwyczaj opodal dworca, gdyżseksualni turyści byli zbyt ubodzy, by korzystać z samolotów.WWarszawie były to kawiarnie  Strony Wschodniej", Alej Jerozolim-skich oraz w tych czasach powstały słynny  Pigalak".Charakterystyczne wydają się dwa procesy karne, które prze-prowadzono w latach siedemdziesiątych.Pierwszy dotyczył grupyportierów z hotelu  Europejskiego" w Warszawie, którzy ciągnęlizyski z nierządu, a więc organizowali i kontrolowali proceder naterenie swego miejsca pracy.Drugi zaś Ahmeda M., który zmono-polizował świadczenia usług dla swych współrodaków na warsza-wskiej  Zcianie Wschodniej".Charakterystyczne są mianowicie grupy,z których podsądni czerpali zyski.W samym procesie nie ma nicszczególnego - to wyjątek potwierdzający regułę, że panienki ipracujący z nimi panowie są zazwyczaj kryci przez organa ścigania.Chronią one dla państwa zródło cennych dewiz pozyskiwanych wramach tak zwanego eksportu wewnętrznego (sklepy Banku PKO SAzmieniają nazwę na  Pewex", czyli: Przedsiębiorstwo WewnętrznegoEksportu).Dla samych funkcjonariuszy są zaś niebagatelnymdodatkiem do bagatelnych pensji.Tę sytuację przecięło wprowadzenie stanu wojennego w 1981roku.Nie chodzi o to, że objęcie władzy przez WRON spowodowałosanację moralną.Rzecz w tym, że zostały zamknięte granice,opustoszały luksusowe hotele i mniej luksusowe przybytki, gdzieznajdowali lokum przybysze z krajów Maghrebu.Podaż zostałagwałtownie ograniczona.Pozostało po niej spostrzeżenie natury społecznej, wyrażone wksiążce Michała Antoniszyna i Andrzeja Marka Prostytucja w świetlebadań kryminologicznych.^ Teza tej pracy, formułowana z całąostrożnością właściwą dla swojego czasu, głosiła, że prostytucja niejest funkcją rozpadu rodzin, nie jest produktem marginesu społecznegoani rezultatem tępoty umysłowej adeptek We-nery.Jest rezultatempraw rynku, popytu i podaży usług seksual nych, bardziej kwestią wymienialności złotego niż braku zasadmoralnych u dziewcząt.Cesare Lombroso, autor Geniuszu i obłą-kania^9, był zwolennikiem teorii, że istnieje typ  urodzonej prosty-tutki" (tak jak istnieje typ  urodzonego przestępcy").Musi to byćosoba upośledzona psychicznie, charakteryzująca się zanikiem uczućwyższych i niskim poziomem inteligencji.Zazwyczaj osoby tego typupowinny się rekrutować spośród niższych warstw społecznych.Autorzy Prostytucji w świetle badań.poddają te tezy miażdżącejkrytyce.Badali oni środowisko usług seksualnych na terenieWłocławka (duża  budowa socjalizmu" z przyśpieszonąindustrializacją i udziałem zagranicznych robotników) i Trójmiasta(duży kompleks portowy).Jedną z dziwniejszych konstatacji owejpracy jest ta, która mówi o zgodzie rodziców zarabiających w podobnysposób dziewczyn na ten rodzaj zatrudnienia.Może nie tyle zgoda, co -poparty finansową argumentacją - brak potępienia.Argument, że robięto, bo chcę wyjść za mąż za granicą, zamyka usta najbardziejpryncypialnym matkom i ojcom.Można zdobyć się na każdą podłość,aby tylko cel ją uświęcający był dostatecznie godny.Małżeństwo zcudzoziemcem stało tak wysoko w hierarchii celów, że zmywałowszelkie winy.Jak już zostało stwierdzone, rygory stanu wojennego przerwałyzłote interesy natury amorycznej, ale został on najpierw zawieszony,potem zniesiony, potem - przez niektórych - zapomniany.Natomiastsiła nabywcza dolara wzrosła wielokroć [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum