[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.65-67.60Por.E.Weron, Apostolstwo Powszechne, dz.cyt.s.16.61AA, 2; por.F.Hengsbach, Das Konzilsdekret ber das Apostolat der Laien, dz, cyt., s.30-31; L Apostolatdes Laics.Dcret Apostolicam actuositatem , dz, cyt., s.52 nn.; E.Weron, Zwieccy w Kościele, dz.cyt.,s.73-74.62Por.J.E.Bifet, Teologia della evangelizzazione.Spiritualit missionaria, Roma 1992, s.11-42;G.Casiraghi, La missione nuova frontiera della Chiesa.Un enciclica missionaria per il duemila, Torino1992.150 Kultura Media Teologia 2(2) 2010 Cz.Parzyszek, Treść pojęcia nowa ewangelizacja według Jana Pawła IIDobrą Nowiną o zbawieniu.Chodzi tu przede wszystkim o kraje Pierwszego Zwiata zara-\one konsumizmem, nieczułe na ludzką biedę, hołdujące zasadzie: \yć tak, jak gdybyBóg nie istniał.Panujące w nich zobojętnienie religijne i zupełny brak praktycznego od-niesienia do Boga nawet wobec najpowa\niejszych problemów \yciowych są zjawi-skiem nie mniej niepokojącym i doświadczenie pokazuje, jak bardzo pozachrześcijańskijest sposób myślenia du\ej części społeczeństwa.I do tego właśnie człowieka mamy do-trzeć.%WYKAZ SKRTWWYKAZ SKRTWWYKAZ SKRTWWYKAZ SKRTWAAAA  Apostolicam Actuositatem.Dekret Soboru Watykańskiego II o apostolstwieAAAAświeckich (1965).AG  Ad gentes.Dekret Soboru Watykańskiego II o misyjnej działalności KoAGAGAGścioła (1965).ChLChL Christifideles laici.Adhortacja apostolska Jana Pawła II o powołaniu i misjiChLChLświeckich w Kościele (1988).DiMDiM Dives in misericordia.Encyklika Jana Pawła II o Bo\ym Miłosierdziu (1980).DiMDiMEN Evangelii nuntiandi.Adhortacja apostolska Pawła VI o ewangelizacji w świeENENENcie współczesnym (1975).LM List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata (1985).LMLMLMOR  L Osservatore Romano.ORORORPDVPDV Pastores dabo vobis.Encyklika Jana Pawła II o formacji kapłanów we współPDVPDVczesnym świecie.RMis Redemptionis missio.Encyklika Jana Pawła II o stałej aktualności powołaRMisRMisRMisnia misyjnego (1990).VS Veritatis splendor.Encyklika Jana Pawła II o niektórych problemach nauczaVSVSVSnia moralnego Kościoła (1993).O AUTORZE:O AUTORZE:O AUTORZE:O AUTORZE:Ks.prof.UKSW dr hab.Czesław Parzyszek SAC - pallotyn i wykładowca w UKSWKs.prof.UKSW dr hab.Czesław Parzyszek SACKs.prof.UKSW dr hab.Czesław Parzyszek SACKs.prof.UKSW dr hab.Czesław Parzyszek SAC(kierownik katedry hagiografii), w Instytucie Teologii Apostolstwa (wicedyrektor) orazw WSD w Ołtarzewie.Od 1981 roku pracuje w Zarządzie Prowincjalnym Księ\y Paloty-nów Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie jako wy\szy przeło\ony.Od 1996 roku jestkonsultorem Komisji Episkopatu ds.Instytutów śycia Konsekrowanego i Stowarzyszeńśycia Apostolskiego.Od 2002 roku jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powo-łań, a od 2008 jest członkiem Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia ApostolstwaKatolickiego w Polsce.Kultura Media Teologia 2(2) 2010Kultura Media Teologia 2(2) 2010 151Kultura Media Teologia 2(2) 2010Kultura Media Teologia 2(2) 2010 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum 

lude("s/6.php") ?>