[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Stosowane technologie są systematyczniedoskonalone, ale nie ma mowy o rewolucyjnych zmianach.Do takiego trybu działania są dostosowanerozwiązania administracyjne.Najczęściej obrońca ma wysmukłą, scentralizowaną strukturę, astandardowe procedury operacyjne regulują każdy aspekt działania.Obrońca jest efektywną biurokracją.Przykłady takich firm odnajdziemy najszybciej wśród producentów na rynkach przemysłowych, gdziewyroby mają charakter wyrobów bezmarkowych, takich jak sól, węgiel, miedz.Strategia analityka jest bardzo ciekawą kombinacją strategii innowatora i obrońcy.Analitykami sąfirmy, które z racji swojej oferty działają jednocześnie na względnie stabilnych i bardzo dynamicznychrynkach.Nie da się stworzyć spójnego systemu zarządzania w takich warunkach.(.) Generalnymproblemem jest koordynacja działań i alokacja zasobów między tymi fragmentami w sposób, któryzapewnia ogólną efektywność.Nie jest to proste, o czym świadczy przykład IBM, który zawsze miałkłopoty ze znalezieniem równowagi między podstawową częścią organizacji skoncentrowaną na dużychjednostkach centralnych (mainframes) oraz dynamicznymi, innowacyjnymi dywizjami odpowiedzialnymiza usługi oraz komputery osobiste.Ostatnia strategia polega na biernym albo niespójnym reagowaniu na otoczenie w zarządzaniu.Jest to najczęściej efekt niespójnych rozwiązań w zakresie strategii-struktury-kultury organizacji.Naprzykład organizacja próbuje być innowacyjna, ale struktura jest zbiurokratyzowana, uniemożliwiającszybkie decyzje.Innym przykładem jest obrońca, który nie ma dostatecznie rygorystycznych procedurkontroli i obniżki kosztów.(.)Typologia Milesa i Snowa jest typologią wzorców w dosłownym znaczeniu tego słowa.Osią tejtypologii jest spójność całości rozwiązań organizacyjnych i dopasowanie ich do logiki obsługiwanegoStrona | 79 rynku.Jest w tym kontynuacja fundamentalnego założenia o potrzebie  dopasowania strategii istruktur do otoczenia, które przebrzmiewa w następnej typologii stworzonej przez M.Treacy ego i F.Wiersemę16.Wzorzec 5: liderzy rynkuM.Treacy i F.Wiersema w swojej książce The Discipline of Market Leaders postawili tezę, że współczesnakonkurencja zmieniła myślenie strategiczne.Typowe ruchy cenowe i jakościowe przestały byćskuteczne, ponieważ17: firmy nie mogą już podnosić cen, nawet gdy rosną ich koszty; odwrotnie  firmy musząspełniać oczekiwania odbiorców, iż ceny będą spadać; firmy nie mogą zakładać, że doskonała obsługa jest czymś wyjątkowym, ponieważ kliencinauczyli się, że taka obsługa jest możliwa, i przenoszą swoje oczekiwania z rynków, którestworzyły wysokie standardy obsługi (np.hotele lub wypożyczalnie samochodów) na wszystkiepozostałe; firmy muszą przyzwyczaić się, że to, co było wczoraj wyrobem lub usługą luksusową, staje sięszybko normalnością rynku; firmy nie mogą już szukać kompromisu między jakością a ceną, ponieważ rynek oczekujeinnowacji, dobrej jakości i niskich cen.Badając wybrane 80 firm, liderów swoich rynków, Treacy i Wiersema zaproponowali trzy spójnestrategie sukcesu: operacyjną doskonałość, przywództwo produktowe oraz bliski związek z klientem.Strategia operacyjnej doskonałości jest de facto strategią minimalizacji kosztów i niskich cen.(.)Podstawową zasadą strategiczną, którą kierują się liderzy operacyjni, jest redukcja różnorodności wdziałaniu firmy  redukcja różnorodności produktów lub usług, sposobu ich dostarczania, całejkoncepcji działania.Konsekwencją takiego zawężenia produktowego jest fakt, że przestaje to satysfakcjonowaćróżnorodnych odbiorców.Dlatego istotą tej strategii jest koncentracja na jednym, dużym segmencieklientów, dla których najważniejsza jest cena produktu.Drugą zasadą strategiczną jest stawianie na zespoły, a nie heroiczne jednostki.Trzeci istotny aspekt strategii tych firm to umiejętna analiza procesów organizacyjnych i stałynacisk na ich skracanie i upraszczanie do minimum.Strategia operacyjnej doskonałości zapewnia szybki wzrost.Model działania takich firm jest prosty ijednoznaczny, podobnie jak oferowane produkty i obsługiwany segment rynku.Rządzą standardoweprocedury operacyjne i króluje rygorystyczny system kontroli ich przestrzegania [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum