[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarliwzbudzeni zostaną jako nie skażeni, my natomiast zostaniemy przemienieni (1 Kor 15, 52).Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą (1 Kor 15, 50).Czego oko nie widzia-ło i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy gomiłują (1 Kor 2, 9).Nauka społecznaDzieci bądzcie posłuszne rodzicom swoim (Ef 6, 1; Kol 3, 20).Uzasadnia to tym, żejest to rzecz słuszna (Ef 6, 1), że Pan ma w tym upodobanie (Kol 3, 20), a czcij ojca i matkęswoją jest pierwszym przykazaniem z obietnicą (Ef 6, 2).%7łony, bądzcie uległe mężom swoim jak Panu (Ef 5, 22).%7łony bądzcie uległe mężomswoim jak przystoi w Panu (Kol 3, 18).Tylko raz Paweł wyjaśnia dlaczego: (.) mężom swo-13 Warszawskie Seminarium Teologiczneim uległe, aby Słowu Bożemu nie bluzniono (Tt 2, 5).Podobne wyjaśnienie znajdujemyodnośnie nakazu posłuszeństwa niewolników wobec swoich panów: A niewolnicy, którzyjarzmo noszą, niech uważają swoich panów za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Bo-żemu i nauce nie bluzniono (1 Tm 6, 1).Tak więc nakaz posłuszeństwa dla niewolników jestnawet silniejszy  ma zapobiec bluznieniu imieniu i nauce Bożej, podczas gdy posłuszeństwożon, ma zapobiec bluznieniu przeciwko Słowu Bożemu.Paweł nie jest rewolucjonistą, nie wzywa do zmiany istniejących stosunków społecz-nych.Najważniejszym dla niego celem jest rozpowszechnienie i sukces ewangelii.Dopókiewangelia nie jest jeszcze powszechnie przyjęta, nie należy wzywać do zniesienia niewolnic-twa, bądz zakończenia dyskryminacji kobiet, bo wówczas hasła te będą wykorzystywane jakoargument przeciwko ewangelii.Jednak gdy tylko ewangelia zwycięży, wtedy sama należcieuporządkuje stosunki społeczne.Przed Bogiem wszyscy są równi.Nie ma %7łyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wol-nego, nie ma mężczyzny ani kobiety (Ga 3, 28).Różnice kulturowe, rasowe, majątkowe, czyróżnica płci nie stanowi o wartości człowieka.Zauważmy przy okazji, że nie ma tu, ani winnych paralelnych tekstach: dziecka ani dorosłego, zresztą dziecko kiedyś dorośnie i zosta-nie dorosłym (Ga 4, 1-2).Wpływ na potomnych i ocena dorobkuApostoł Paweł dokonał wielkiego dzieła, a dzieło to nie zostało zaprzepaszczone.Założone przezeń w niemal wszystkich północnych prowincjach rzymskich zbory, wzrastałyliczebnie również po jego odejściu.Rozwój chrześcijaństwa na Wschodzie i Zachodzie swójsukces zawdzięcza w znacznej mierze jemu.Niemal wszędzie tam gdzie pracował chrześci-jaństwo pozostanie na zawsze (wyjątkiem jest Azja Mniejsza utracona w XII wieku.W Afry-ce Północnej chrześcijaństwo pojawiło się bez jego udziału i zostanie ona utracona już w VIIIwieku.Być może Bóg mając tak idealnego i doskonałego sługę nie chciał go posyłać do tychmiejsc o których wiedział, że zostaną wkrótce utracone.Używał go natomiast w tych miej-scach które będą najważniejsze z punktu widzenia dalszej ich historii.Napisane przez Pawła listy zapoczątkowały chrześcijańską teologię.Również póz-niejsze reformy będą prowadzone w oparciu o jego listy.14 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum