[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.W ten sposób, jak usłyszeliście, odzyskał Argon koronę.CCXIIIJak Argon władzę sprawowałSkoro Argon przekonał się, \e zaprawdę jest władcą uznanym przezwszystkich, rozkazał ruszyć na dwór.I nie zwlekając ruszyli w drogę,aby powrócić do stolicy.Zdarzyło się, \e dnia pewnego Akmat w stołecznym pałacu wydawał wielką ucztę, gdy wpadł posłaniec i rzekł:  Panie, wieść wam niosę nietaką, jaką rad bym przynieść, ale bardzo złą.Wiedzcie, \e mo\ni uwolniliArgona i obwołali go panem.Zabit jest Sułtan, nasz drogi druh.I mówięwam, idą tu tak spiesznie, jak mogą, aby was pojmać i zamordować.Idlatego czyńcie, co wyda wam się najlepsze." I zamilkł ów posłaniec inie mówił więcej.Akmat usłyszawszy, co tamten powiedział  a znał gojako wiernego wasala  zdumiał się i przeraził tak, \e nie wiedział, coczynić ani co mówić.Lecz wreszcie, jak przystoi odwa\nemu mę\owi,jakim był, rzekł temu, który wieść przyniósł, aby nie odwa\ył się słowaprzed nikim pisnąć o tym.Ten odpowiedział, \e rozkazu posłucha.WięcAkmat natychmiast siadł na koń wraz z najbardziej zaufanymi i ruszył wdrogę do sułtana Babilonii, gdzie obiecywał sobie znalezć ocalenie.Inikt nie wiedział, dokąd uszedł, jeno ci, którzy przy nim byli.I kiedy ujechał sześć dni drogi, stanął u wrót wąwozu, który jedyneprzejście stanowił.Ten zaś, który przejścia strzegł, poznał Akmata izgadł, \e on ucieka.Powiedział więc sobie, \e go pochwyci  co tymłatwiej mógł uczynić, i\ Akmat wojska przy sobie nie miał.I wiedzcie,\e wszystko, co sobie ów stra\nik uło\ył, spełnił.Bowiem pojmał go odrazu.Akmat błagał go o litość, aby mu pozwolił dalej jechać, obiecywałmu wielkie skarby.Ten jednak, który Argonawielką miłością miłował, odpowiedział, \e na nic to się nie przyda, a niewezmie \adnych skarbów na świecie, raczej odda go w ręce Argona,pana swego prawowitego.I có\ wam powiem? ów stra\nik tegoprzejścia, ująwszy Akmata, nie zwlekał, lecz natychmiast, zebrawszydobry konwój, puścił się w drogę ku stolicy.I wiózł Akmata ze sobą,strzegąc pilnie, aby nie uciekł.Jechali tak długo, nie zatrzymując sięwcale, a\ przybyli na dwór, gdzie zastali Argona bawiącego tam odczterech dni zaledwie i wściekłego, \e Akmat mu uszedł.CCXIVJak Argon stracił Akmata, swego stryjaKiedy stra\nik wąwozu stanął przed nim przywiódłszy Akmata, takwielka ogarnęła go radość, \e większej widzieć nie mo\na.Rzekł dostryja:  Na pohybel tobie, \eś zjawił się na swoją zgubę." I zapowiedział,\e postąpi z nim, jak mu rozum nakazuje.I natychmiast rozkazał, aby gosprzed oczu jego wzięto, oraz rozkazał, nie radząc się nikogo, aby gostracono i zniszczono ciało jego.I ten, który od Argona ów rozkazotrzymał, wziął Akmata, zawiódł go na takie miejsce, gdzie go ju\ nigdynie ujrzano.I nic dziwnego, zabito go bowiem i ciało rzucono tam, gdzienigdy nikt go nie zobaczył.I w ten sposób, jak słyszeliście, obróciła się sprawa Argona i jegostryja Akmata. CCXVJak mo\ni panowie zło\yli hołd ArgonowiArgon spełniwszy to wszystko, co słyszeliście, udał się do głównegopałacu i objął pełną władzę, wszyscy zaś mo\ni, którzy byli wasalamijego ojca Abagi, przy-byli ze wszystkich stron, aby mu zło\yć hołd jako zwierzchnikowinale\ny.I wszyscy, jak się godzi, byli mu posłuszni.I gdy Argonupewnił się przy władzy, wyprawił syna swego Kazana z trzydziestutysiącami konnych pod Suche Drzewo, to jest do tej krainy na po-graniczu, aby strzegł ziemi jego i jego ludzi.W ten sposób, jak słyszeliście, odzyskał Argon swoje państwo.Iwiedzcie, \e owo objącie władzy przez Argona dokonało się w roku1286* po narodzeniu Jezusa Chrystusa.Akmat Sułtan panował lat dwa,zaś Argon lat sześć.Po sześciu latach Argon, zachorzawszy, umarł.Wielu mówi, \e pomarł otruty.CCXVIJak Kiakatu objął władzę po śmierci ArgonaGdy Argon pomarł, jeden z jego stryjów, brat rodzony Abagi, jego ojca,imieniem Kiakatu, natychmiast po jego zgonie objął władzą.Co tymłatwiej mógł uczynić, \e Kazań przebywał daleko, w okolicy SuchegoDrzewa.Jest prawdą, \e Kazań dowiedział się o śmierci ojca i jakKiakatu zagarnął władzę.Wzburzyła go bardzo wieść, \e ojciec pomarł,ale jeszcze bardziej, \e stryj ojca władzą zagarnął.Nie mógł porzucićziem |granicznych| z obawy przed najazdem nieprzyjaciół, leczobiecywał sobie, \e w stosownym czasie i miejscu pomści się strasznie,tak jak ojciec zemścił się na Akmacie.I có\ wam powiedzieć? Kiakaturządził i wszyscy byli mu posłuszni z wyjątkiem tych, co przy Kazaniebyli.Wziął \oną Argona, bratanka swego, i sobie ją zatrzymał.Oddawałsię on wielkiej rozpuście z kobietami, gdy\ był to człek bardzo lubie\ny.I có\ wam rzską? Przez dwa lata Kiakatu panował, a po dwu latachumarł.Wiedzcie zaś, \e został otruty napojem.CCXVIIJak Bajdu objął władzę po śmierci KiakatuPo śmierci Kiakatu Bajdu, stryj jego, który był chrześcijaninem, objąłwładzę.A działo się to w roku 1294* po narodzeniu Chrystusa.Bajdusprawował rządy i wszyscy byli mu posłuszni krom Kazana i wojsk jego.Kazań, dowiedziawszy się o śmierci Kiakatu i o zagarnięciu władzyprzez Bajdu, zmartwił się bardzo, i\ Kiakatu przez śmierć uszedł jego pomsty, lecz obiecywał sobie za to pomścić się na Bajdu tak, \e światcały o tym mówić będzie.I rzekł sobie, i\ bez dalszej zwłoki wyprawi sięna Bajdu, aby go uśmiercić.I przygotował swoje wojska, i ruszył wdrogę powrotna do kraju, aby sięgnąć po władzę.I kiedy Bajdu do-wiedział się, \e Kazań na niego ciągnie, zebrał wielką liczbęwojowników, przygotował ich do walki i wyszedł o dziesięć dni droginaprzeciw, tam rozło\ył się obozem i oczekiwał Kazana i jego wojsk,aby stoczyć walkę.Nawoływał i zachęcał usilnie swych wojów, abydobrze walczyli.Có\ długo wam będę prawił? Wiedzcie, \e naprawdę ledwie dwa dniminęło od przybycia tam Bajdu, gdy nadciągnął Kazań ze swoimi.Imówię wam, trza wiedzieć, \e tego samego dnia, gdy przybyli,rozgorzałą bitwa bardzo okrutna i krwawa.Lecz na có\ to się zdało, \ezdołał długo opierać się Kazanowi, bo ledwie się bitwa rozpoczęła, awielu z tych, którzy przybyli z Bajdu, przeszło na stronę Kazana iwalczyło przeciw Bajdu.I z tego powodu Bajdu został pobity, a nawet\ycie postradał.Kazań wygrał bitwę i stał się panem i zwierzchnikiemwszystkich.Gdy odniósł zwycięstwo i Bajdu pozbawił \ycia, powrócił do stolicy iobjął władzę [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum