[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=771&wysw=4&sub=sub13.Choćjest to materiał dobrze przygotowany, także w oparciu o konsultację z biznesem, tojednak zawiera ogromną ilość wymogów, z których część została przedstawiona jakoegzemplifikacja tezy o niezwykle wysokich wymogach dla przedsiębiorstwaplikujących o status AEO.Dodatkowe wyjaśnienia zawiera obszerny (29 stron) Kwestionariusz samooceny AEO", tamże.44 Wiesław Czyżowicz, Bezpieczeństwo łańcucha logistycznego w międzynarodowym obrocietowarowym - trendy i tendencje rozwoju w XXI wiekuczłonkowskie.Jednak sytuacja znacznie się komplikuje wówczas, kiedy(a tak dzieje się coraz częściej), kiedy działy finansowo - księgoweaplikujących firm funkcjonują na zasadach out-sourcingu, na dodatek nietylko w kraju dokonywania odpraw celnych, ale i w ogóle niew którymkolwiek państwie członkowskim UE, lecz np.w Indiach.Wówczas kolejny element odnoszący się do tego wymogu, jakim jestmożliwość kontroli standingu finansowego firmy opartej na audyciestwarza jedną z trudniejszych barier uzyskania certyfikatu AEO.Podmiotubiegający się o status AEO powinien umożliwić organowi celnemufizyczny (sic!) i elektroniczny dostęp do swoich ewidencji celnych oraztransportowych.Co więcej powinien również posiadać systemlogistyczny rozróżniający towary wspólnotowe i niewspólnotowe.Na dodatek powinien mieć strukturę administracyjną, która jest zgodnaz rodzajem prowadzonej działalności i odpowiednia do zarządzaniaprzepływem towarów.W ramach tej struktury przedsiębiorstwo winnoposiadać system kontroli wewnętrznej, zdolny do wykrywania transakcjinielegalnych lub nieprawidłowych.A takie rozwiązanie strukturalne nietylko nie obniża kosztów funkcjonowania i nie upraszcza zarządzaniaprzedsiębiorstwem, lecz je komplikuje i podraża.Wprowadza odwrotnedo zamierzonych skutki danej regulacji.Dobry standing finansowy czyli płynność i wypłacalność finansowaprzedsiębiorstwa jest kolejnym warunkiem uzyskania statusu AEO.Oznacza to wymóg posiadania dobrej sytuacji finansowej, któraumożliwia przedsiębiorcy regulowanie jego zobowiązań stosowaniedo rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej związanejz międzynarodowym obrotem towarowym.Sytuacja tak odnosi się do44trzech ostatnich lat.Oto pytania na jakie aplikujący przedsiębiorca musidać odpowiedz pozytywną (odpowiednio udokumentowaną):niezaleganie z daninami publicznymi (podatki, cła, ZUS); pozytywnaopinia banku o ostatnich trzech latach obrotów finansowych; podobnaopinia biegłego rewidenta; odpis z rejestru dłużników; informacjao tytule prawnym do użytkowanego majątku; informacja o zawarciuumów na użyczenie własnego majątku; inne dokumenty jakiewnioskodawca uważa za istotne.Nie jest to wbrew pozorom mało,44Por.Kwestionariusz samooceny, sekcja 4., na:http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=771&wysw=4&sub=sub1345 Wiesław Czyżowicz, Bezpieczeństwo łańcucha logistycznego w międzynarodowym obrocietowarowym - trendy i tendencje rozwoju w XXI wiekua przecież to zaledwie jeden z bloków informacji, jaka musi byćdostarczona do organów celnych przez wnioskujące przedsiębiorstwo.Jeszcze bardziej rozbudowane są wymogi w przypadkuwystępowania o certyfikat dla potrzeb bezpieczeństwa i ochrony albo0 uproszczenia celne oraz bezpieczeństwa i ochrony.W tym przypadku,zgodnie z  Kwestionariuszem samooceny" przedsiębiorstwo winnowykazać się posiadaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa451 ochrony.Przedsiębiorca powinien więc wykazać się wysokimstopniem wiedzy o środkach bezpieczeństwa i ochrony zarównowewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w kontaktach z klientami, dostawcamii usługodawcami zewnętrznymi.Powinien mieć udokumentowaneprocedury dotyczące kontroli bezpieczeństwa dostępu do budynków,towarów na terenie przedsiębiorstwa, jak i transportu, rekrutacjipracowników oraz doboru partnerów biznesowych.W sumie ok.40 (sic!)wymogów jakie winny być spełnione, a bez których takiego certyfikatunie można otrzymać.Co więcej dla uzyskania obojętnie któregokolwiek z certyfikatówAEO koniecznym jest, jako conditio sine qua non spełnienie wszystkichłącznie, przewidzianych dla danego rodzaju świadectwa kryteriów,przewidzianych we wspomnianym  Kwestionariuszu samooceny".Musimy pamiętać o tym, że status AEO uzyskiwany jest na podstawiedobrowolnej aplikacji przedsiębiorcy i nie jest to obowiązek, lecz -powtórzmy to - prawo do takiego statusu.Jest to kwestia wyboru samychprzedsiębiorców, w zależności od ich konkretnej sytuacji, możliwościorganizacyjnych, finansowych, kadrowych, etc., etc.Zasadą jest, że status upoważnionego przedsiębiorcy może byćprzyznany każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę na obszarzecelnym Wspólnoty Europejskiej.Jednakże i w tym przypadku możliwesą określone wyjątki, takie jak np.wówczas kiedy istnieje odpowiedniaumowa między UE a krajem trzecim o wzajemnym uznawaniu takich46certyfikatów , czy wówczas kiedy aplikuje o status AEO linia lotniczalub żeglugowa posiadająca swoje oddziały w UE i posiadająceuproszczenia w zgłoszeniach do odpraw celnych.45Tamże, sekcja 5.46Odnosi się to możliwości wynikającej z sytuacji przewidzianej w WCO SAFEFramework jako jednego z możliwych wariantów upowszechnienia AEO i tym samymzrealizowania założeń dotyczących bezpieczeństwa i ułatwień dla łańcuchamiędzynarodowego łańcucha dostaw towarowych [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum