[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Zgodnie z tymi zasadami nie można przerywać audycji emitowanychw publicznej radiofonii (Polskim Radiu) i telewizji (Telewizji Polskiej).Ponadtowszystkie stacje radiowe i telewizyjne nie mogą przerywać w celu nadania rekla-my: dzienników, audycji o treści religijnej i audycji przeznaczonych dla dzieci,które trwają krócej niż 30 minut.Natomiast w przypadku transmisji imprez spor-towych, które obejmują przerwy, reklamę można nadawać w przerwach.'Audycja telewizyjna może być przerwana w celu nadania reklamy nie wcze-śniej niż po upływie 20 minut od rozpoczęcia audycji lub od zakończenia poprzed-niej przerwy w tej audycji.Od tej ogólnej zasady sąjednak pewne wyjątki:=> filmy fabularne w okresie pierwszych 45 minut mogą być przerwane jedno-krotnie w dowolnym czasie;=> seriale, audycje rozrywkowe i filmy dokumentalne mogą być przerwane wdowolnym czasie, przy czym odstęp między kolejnymi przerwami powinienwynosić co najmniej 20 minut.Audycja radiowa może być przerwana w celu nadania reklamy nie wcze-śniej niż po upływie 10 minut od jej rozpoczęcia lub od zakończenia poprzedniejprzerwy w tej audycji.Sponsorowane audycje radiowe i telewizyjne powinny być oznaczone przezwskazanie sponsora przed rozpoczęciem audycji lub po jej zakończeniu.Jednorazowewskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 8 sekund w przypadku jedne-go sponsora audycji, 15 sekund - w przypadku dwóch sponsorów i 25 sekund - w in-nych przypadkach.Sponsorowana audycja nie może zawierać przekazów zmierzają-cych do promocji sprzedaży z towarów lub usług sponsora.Zakazane jest sponsoro-wanie następujących audycji: dzienników, audycji publicystycznych o treści społecz-no-politycznej, audycji poradniczych i konsumenckich, audycji wyborczych lub bez-pośrednio związanych z kampanią wyborczą i audycji o treści religijnej.178/183 Marketing8.2.5.2.REKLAMA PRASOWA/Normy prawne dotyczące reklamy prasowej są zawarte w Ustawie z dnia 26stycznia 1984 r.prawo prasowe.Zgodnie z ustawą prasa może zamieszczać od-płatne ogłoszenia i reklamy.Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z pra-wem lub zasadami współżycia społecznego.Muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią materiału redakcyjnego.Wydawca i redaktormają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszeń i reklamy, jeżeli ich treść lub formajest sprzeczna z linią programową bądz charakterem publikacji.Na żądanie orga-nów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów wydawca lub re-daktor są obowiązani do ujawniania posiadanych nazw i adresów przedsiębiorcówlub osób fizycznych, zamieszczających odpłatne ogłoszenia lub reklamy.Zgodnie z prawem prasowym dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytejdziałalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądzosobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą.8.2.5.3.OGRANICZENIA W ZAKRESIE REKLAMY NIEKTRYCHRODZAJW DZIAAALNOZCI GOSPODARCZEJPrawo zakazuje lub wprowadza ograniczenia dotyczące reklamy niektó-rych rodzajów działalności gospodarczej.Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakła-dach wzajemnych wprowadzono zakaz reklamy niektórych rodzajów gier loso-wych i zakładów wzajemnych, np.pokera, gier w automatach losowych, w któ-rych wynik jest ustalany przez urządzenie oraz bukmacherstwa.Przepisy prawa zabraniają również reklamy działalności gospodarczej wy-konywanej w ramach  wolnych zawodów" przez: doradców podatkowych, nota-riuszy, adwokatów, radców prawnych i lekarzy.Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r.o doradztwie podatkowym wprowadza zakazreklamowania usług doradztwa podatkowego świadczonych przez doradców po-datkowych.Za naruszenie tego zakazu można zostać skreślonym z rejestru do-radców podatkowych.Ponadto organy podatkowe, pracownicy zatrudnieni w or-ganach podatkowych, organy kontroli skarbowej, pracownicy urzędów kontroliskarbowej, a także Minister Finansów oraz pracownicy Ministerstwa Finansównie mogą w jakiejkolwiek formie reklamować usług konkretnego podmiotuświadczącego doradztwo podatkowe.179/183 MarketingOgraniczenia w zakresie działalności wykonywanej przez lekarzy wprowa-dza Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 listopada1988 r.w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawódpoza zakładami społecznymi służby zdrowia [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum