[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wytrzymałość na ściskanie dla odmiany 650 wynosi Rc=0.78 MPa i dla odmiany 750 Rc=1.57 MPa.Współczynnikprzewodzenia ciepła przy średniej temp 50 C dla odmiany 650- 0.20 W/mK i dla odmiany 750  0.25W/mK.Przy średniej temp 350C dla odmiany 650  0.30W/mK i dla odmiany 750- 0.35W/mK.Scharakteryzuj wyroby ceramiczne szamotowe.Wyroby szamotowe należą do wyrobów ogniotrwałych czyli takich które pracują podczas długotrwałego działania wysokiejtemperatury.Produkuje się je z mas zawierających 5-50% gliny surowej ogniotrwałej i odpowiednio 95-50% szamotu.Po wysuszeniuwyroby wypala się.W zależności od składu chemicznego i właściwości fizycznych wyroby szamotowe dzieli się na gatunkiformowane z mas: -plastycznych ( gatunki E10, E, A10, A,B,C,D)  półsuchych i półplastycznych (gatunki Es, As ,Bs ,Cs ,Ds.) wieloszamotowych( gatunki Ew,Aw,Bw).Wyroby szamotowe stanowią około 70% całości produkcji wyrobów ogniotrwałych.23) Scharakteryzuj wyroby ceramiczne stropowe.- Pustak ceramiczny stropowy Ackerman stosowany do budowy stropów żelbetowych tzw gęstożebrowych jako elementywypełniające.W zależności od wysokości rozróżnia się cztery typy: 15,18,20,22.W zależności od długości rozróżnia się dwieodmiany 200 o dł.195 i 300 o dł.295 mm.Pustaki w stanie powierzno-suchym powinny wytrzymać obciążenie 1500N dla odmiany200 i 2000N dla odmiany 300, działające na całą powierzchnię górną.Masa jednego pustaka w zależności od typu wynosi 6-12kg.- pustak ceramiczny stropowy DZ-3 o szerokości 460,470 i 530mm.Należy do pustaków stropowych wypełniających i powinienprzenosić obciążenia 1500N równomiernie rozłożone na górnej powierzchni.Nasiąkliwość wagowa wynosi do 25%.Masa jednegopustaka wynosi ok.18kg- pustak stropowy FERT-45 dwa typy FERT45 i FERT45 bez nadbetonu- pustak stropowy FERT60 wymiary 520x200x200- pustak stropowy CERAM50 wymiary 350x250x200- pustak stropowy DP szerokość 340, 470 i 530mm24) Scharakteryzuj wyroby ceramiczne do pokryć dachowych.Typy dachówek rozróżnia się w zależności od kształtu i sposobu układania w pokryciach dachowych a mianowicie dachówkakarpiówka, karpiówka zakładkowa, zakładkowa z pojedynczą zakładką, zakładkowa z podwójną zakładką, esówka, marsylka, reńska,pola, wita mnich-mniszka.Typy gąsiorów rozróżnia się w zależności od kształtów i przyjętego wzornictwa.Odmiany dachówekrozróżnia się w zależności od funkcji użytkowej a mianowicie: podstawowa P, gąsiorowa (kalenicowa) G, okapowa R, połówka prawaPp, połówka lewa Pl, krawędziowa prawa Kp, krawędziowa lewa Kl, mnich Mh, mniszka Ma, wietrznikowa W, wietrznikowa prawa ilewa Wp Wl,wietrznikowa prawa górna i dolna Wpg i Wpd , wietrznikowa lewa górna i dolna Wlg i Wld, kątowa K, wentylacyjnaWa.Gatunki dachówki dzieli się w zależności od odchyłek wymiarowych oraz dopuszczalnych wad.Wyróżnia się gatunek 1 i 2.Dlagąsiorów nie wyróżnia się gatunków.Kształt zależy od przyjętego typu i odmiany, a kształt gąsiorów dachowych zależy odprzyjętego typu.Wymiary nominalne dachówek typu i odmiany oraz gąsiorów dachowych każdego typu powinny być zgodne zdokumentacją techniczną.Wysokość zaczepu powinna wynosić co najmniej 10mm.Cechy fizyczne i mechaniczne dachówek igąsiorów dachowych.Nasiąkliwość poszczególnych próbek nie może większa niż 1.5% od największej nasiąkliwości poszczególnychdachówek które w ostatnich trzech badaniach odporności na działanie mrozu miały odporność zgodną z wymaganiami normy.Odporność na działanie siły łamiącej :- dachówki karpiówki o szerokości nie większej niż 150 mm ( siła łamiąca 500N), - dachówkikarpiówki o szerokości większej niż 150 mm ( 700 N), dachówki karpiówki połówkowe (300N), dachówki zakładkowe płaskie(600N), dachówki inne niż wymienione powyżej ( 1200N), gąsiory dachowe o wysokości nie większej niż 120 mm (1200N), gąsiorydachowe o wysokości większej niż 120 mm(1500N).25) Jaka jest różnica między wyrobami ceramicznymi o strukturze porowatej i spieczonej?W ceramice porowatej temperatura wypalania surowców wynosi 800 do 950 C.W ceramice spieczonej w temperatura wypalania jestwyższa i wynosi powyżej 1100 C.Porowatość w ceramice porowatej jest d" 20% ( ceramika poryzowana p\ [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum