[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Pózniej odkryto, \e ni\sze Ja, gdy doznaje niepowodzeń, działając według swych utartychprzekonań, samo dokonuje  translacji , czyli zmiany swego kompleksu, tak i\ zdaje się on nie mieć\adnego związku z pierwotnym zespołem ocen moralnych.Opiszę tu przypadek małego chłopca, który rozwinął w sobie niechęć do chodzenia nanabo\eństwa.Prawdopodobnie zmuszano go, by chodził do kościoła, gdy był chory, zle się czuł lubbył w jakiejś innej niedyspozycji.(Mo\e te\ karano go za ową niechęć i w ten sposób rozwinięto w nimpewien nerwicowy kompleks).Dzieciak kochał swoich rodziców.Kiedy tłumaczyli mu, \e musi chodzićdo kościoła, by oddawać cześć Bogu, i prosili go, \eby był grzecznym i posłusznym chłopcem, starałsię spełniać ich polecenia.Próbował polubić niedzielne chodzenie na nabo\eństwa, tak jak go o toproszono, i zdawało się, i\ jest całkowicie przekonany, \e jego religijnym obowiązkiem jestuczestniczenie w mszy świętej.Jednak\e ni\sze Ja opanowane zakorzenioną niechęcią do kościoła,wykazało się niejako zwierzęcym sprytem, tak doskonale znanym psychologom i dawnym kahunom.ZAMIENIAO utrwalone postanowienie, by nie chodzić na msze, w jeszcze większą awersję do wonikadzidła.Czując zapach palonego kadzidła, chłopiec za ka\dym razem mdlał i trzeba go było wynosićze świątyni.Sytuacja wyglądała więc tak, jakby dziecko chciało chodzić do kościoła, ale nie mogło.Ni\sze Ja postawiło na swoim.Przy kompleksach powstałych na tle tłumienia popędów płciowych ni\sze Ja mo\e kilkakrotniezmieniać zewnętrzne przejawy owych kompleksów.W rezultacie nawet długotrwałe badaniapsychoanalityczne snów i związków myślowych pacjenta nie wydobywają jego uprzedzeń na światłodzienne, tak by mo\na je było przedyskutować, poddać racjonalizacji i  wydrenowaniu bądzświadomie nad nimi zapanować, jak nad zwykłymi myślami i przekonaniami.Freud uznał, i\ wszystkie kompleksy pochodzą z frustracji seksualnych.Pózniejsi psychologowiełagodzili ostrość jego sądów, ale nadal istnieje w psychologii szkoła wiernie podtrzymująca jegostanowisko.Poniewa\ zakompleksione ni\sze Ja z uporem odrzuca podawaną mu sugestię, by usunęło objawykłopotów wynikających z utrwalonych kompleksów, lecznicze właściwości sugestii są wielceograniczone.W przypadku (B) ni\sze Ja kobiety odmówiłoby przyjęcia sugestii leczniczej po nawrociekompleksu przy powtórnym bólu w kostce.Ni\sze Ja odrzucają ka\dą sugestię hipnotyczną sprzecznąz moralnymi ocenami pacjenta.Hipnotyzer nie mo\e zmusić pacjentów do działań uznawanych przeznich za niemoralne.Ze ;względu na to, \e w ni\szym Ja powstają wszystkie nasze uczucia, w wieluwypadkach mo\liwe jest odkrycie obecności kompleksów czy innych manii przez obserwowanieemocjonalnych reakcji człowieka, w których to kompleksy dają o sobie znać.Przywykliśmy ju\ do widoku osób  wpadających w ślepą złość z powodu jakiejś błahostki.Mogłonią być tylko czyjeś nieopatrznie wypowiedziane słowo.Owe drobnostki wywołujące eksplozję emocjisą, mówiąc obrazowo,  spustem uruchamiającym całą machinę.Kiedy dotknie się takiego  spustu ,natychmiast zwalnia się ładunek całej nagromadzonej dotąd złości i pretensji związanych zokolicznościami powstania kompleksu,Ale istnieją tak\e dobre, pozytywne kompleksy oraz wyzwalające je spusty.Mo\na mieć wieleutartych przekonań związanych z powszednimi zajęciami.Na przykład, kiedy dzwoni budzik, wówczasnawet wbrew naszej chęci wstajemy z łó\ka i rozpoczynamy zwykłe, codzienne obowiązki.Jeden ze sposobów, którym ni\sze Ja skłania swe średnie Ja do urzeczywistniania jego pragnień,polega na zalaniu średniego Ja wielką falą emocji  na co przewa\nie to ostatnie daje się nabrać izostaje pokonane.Fale nienawiści, \ądzy lub wstrętu są nam wszystkim dobrze znane.podobnie jakprzypływy tęsknoty za domem czy rodziną.Ale najbardziej interesującą i godną uwagi emocją jestmiłość.Zdaje się, \e z uczuciem miłości średnie Ja ma najwięcej wspólnego.Do miłości czystofizycznej i opierającej się na atrakcyjnym wyglądzie kochanej osoby średnie Ja dodaje elementymiłości rodzicielskiej i miłości dzieci do rodziców, a wszystkie te uczucia darzy rozumną pochwałą,aprobatą i podziwem.Powstały zespół emocji jest siłą rządzącą wszystkimi poziomami ludzkiejświadomości. Rozdział XVUsuwanie kompleksów tajemniczą metodą kahunówPodczas gdy nowocześni psychoanalitycy nie znalezli dotąd prostej i skutecznej metodywykrywania uprzedzeń, tak by mo\na je było poddać racjonalnej ocenie i psychologicznemuunicestwieniu, od dawna istnieją doskonałe sposoby leczenia, jakich mo\emy uczyć się od kahunów.Znaczenia owych metod nie sposób przecenić.Jeśli zdołamy się nauczyć z nich korzystać,osiągniemy największy postęp w sztuce uzdrawiania od czasów odkrycia zjawiska sugestii.Sposób leczenia stosowany przez kahunów jest gwałtowny i energiczny.Cywilizowanemuczłowiekowi mo\e się on wydać na pierwszy rzut oka wyjątkowo dziwny.Wcale nie jest jednakbardziej dziwny, ni\ gwałtowny wstrząs insulinowy aplikowany pacjentom współczesnych szpitalipsychiatrycznych.Przypomnijmy sobie o przekonaniu kahunów, i\ myśli są malutkimi, niewidzialnymi bytami(kształtami myślowymi), które istnieją w sposób rzeczywisty i substancjalny.Kształt myślowy, aka,powstaje wówczas, gdy myślimy.Ka\da nasza myśl wciela się więc w stałą formę, realny kształt,Ukształtowane myśli łączą się w grona.Ka\de pojęcie, czy poszczególna myśl, styka się z pojęciem,które przyszło bezpośrednio po niej lub te\ pojawiło się tu\ przed nią.W grona łączą się tak\ewszystkie myśli podobne do siebie.Pamiętamy, \e takie grona kształtów myślowych przemieszczają się wraz z prądem siły \yciowej, adalej wzdłu\ cienkich nici widmowych, łączących ze sobą dwie osoby, tak jak to bywa w kontaktachtelepatycznych.Przy podawaniu sugestii strumień siły \yciowej płynie od operatora do odbiorcy bądzprzez nało\enie rąk, bądz przez widmowe nici, łączące dwoje ludzi ju\ od ich pierwszegobezpośredniego kontaktu fizycznego, wzrokowego, a nawet słuchowego.(Przepływ siły \yciowejnastępuje równie\ podczas snu, kiedy śpiący odbywa podró\ w swym widmowym ciele, oraz podczaskontaktów umo\liwionych przez duchy osób zmarłych).SUGESTIA JEST WPROWADZENIEM SILNIE UKSZTAATOWANEJ MYZLI DO NIśSZEGO JAODBIORCY.Moc siły \yciowej, towarzyszącej wprowadzaniu ukształtowanej myśli, ma pewien wpływna skuteczność sugestii, choć nie jest on taki wielki, jak powszechnie sądzą psychologowie.Widywałem hipnotyzerów usiłujących wkładać całą swoją wolę w przekazywaną sugestię, aby byłabardziej skuteczna.Ich oczy płonęły, twarze stawały się czerwone, na czoło występowały kroplepotu.a rezultatów wcią\ nie było. Wola , czyli napięcie siły \yciowej średniego Ja, nie jest bowiemczynnikiem hipnotyzującym.Wola tylko skłania swe ni\sze Ja, aby zaszczepiło ukształtowaną treśćsugestii w widmowym ciele ni\szego Ja odbiorcy SKUTECZNOZ SUGESTII ZALEśY WIC TYLKOOD TEGO, CZY NIśSZE JA ODBIORCY PRZYJMIE, ZAAKCEPTUJE UKSZTAATOWAN MYZL.Jak ju\ wyjaśniliśmy wcześniej, akceptacja ukształtowanej treści sugestii przebiega o wieleszybciej przy zastosowaniu BODyCA FIZYCZNEGO  czegoś fizycznie rzeczywistego, co ni\sze Jaodbiorcy mogłoby odczuć zmysłami i dzięki czemu uwierzyłoby, \e sugestia ma mocne realnepodstawy.Teraz przejdziemy do omówienia wa\nego zagadnienia walki z kompleksami, jednego znajwiększych sekretów kahunów [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum