[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.DEFINE_RESPONSE_TABLE(Twindow)//Makro:zdefiniuj tablicę odpowiedzi na zdarzenie//EV_WM_SIZE  zdarzenie (Event)  nadszedł komunikat WM_SIZE.EV_WM_SETCURSOR,EV_WM_SIZE,EV_WM_MOVE,EV_WM_PAINT,EV_WM_LBUTTONDOWN,EV_WM_KILLFOCUS,EV_WM_CREATE,EV_WM_CLOSE,EV_WM_DESTROY,EV_COMMAND(CM_EXIT,CmExit),.END_RESPONSE_TABLE;" Funkcje  metody obsługujące komunikaty zaimplementowane wewnątrz klasyTWindowTWindow::EvCreate(CREATESTRUCT far&){SetupWindow();return (int)DefaultProcessing();}void Twindow::EvSize(UINT size Type, Tsize&){if(Scroller && size Type != SIZE_MINIMIZED){Scroller->SetPageSize();Scroller->SetBarRange();}} Politechnika Częstochowska Częstochowa 2001________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________" Metoda GetWindowClass()void TWindow::GetWindowClass(WNDCLASS& wndClass){wndClass.cbClsExtra = 0;wndClass.cbWndExtra = 0;wndClass.hInstance = *GetModule();wndClass.hIcon = 0;wndClass.hCursor = ::LoadCursor(0,IDC_ARROW);wndClass.hbrBackground = HBRUSH(COLOR_WINDOW +1);wndClass.lpszMenuName = 0;wndClass.lpszClassName = GetClassName();wndClass.style = CS_DBLCLKS;wndClass.lpfnWndProc = InitWndProc;}Skoro te wszystkie elementy zostały już zaimplementowane wewnątrz definicji klas,program powinien tylko umiejętnie z nich korzystać a tekst zródłowy programu powinienulec skróceniu i uproszczeniu. Politechnika Częstochowska Częstochowa 2001________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________XV.PRAKTYCZNY CZZ TWORZENIA PROGRAMU KARTKONTROLNYCHZaczynać pracę nad nowym programem znaczy utworzyć nowy projekt, czyli spiswszystkich modułów.Tworząc projekt musimy zapoznać się za następującymizagadnieniami:" Target NameW okienku Target Name wpisuje nazwę finalnego programu." Target TypeW Target Type wybieram wariant o nazwie Application  czyli zwykły windowsowyprogram.Platform to pytanie o sprzęt i oprogramowanie, na jakim ma byćuruchamiany ostateczny program.Wybieram platformę Win32, czyli 32-bitoweWindows9x.Użytkowników posiadających 16-bitowy system operacyjny np.Widnows3.11 wybierają Windows 3.x(16)." Target ModelTarget Model to pytanie sugerujące różne odpowiedzi, zależnie od wcześniej wybranejplatformy.Gdy platforma jest 16-bitowa, mam do wyboru model Large i Medium.Wybierając Large program będzie zawierał dalekie wywołania (będzie obsługiwałdługie 4-bajtowe adresy) dzięki czemu uniknie się błędów związanych z brakiemmodyfikatorów far w deklarowaniu zmiennych i definiowaniu funkcji.Nowoczesnaplatforma 32-bitowa (czyli 4-bajtowa) nie rozróżnia adresów dalekich (4-bajtowych)i bliskich (2-bajtowych).Cały sprzęt i całe oprogramowanie jest 4-bajtowe.Wybieramaplikację GUI, czyli graficzny interfejs użytkownika." Frame workGrupa opcji Frame work, co można tłumaczyć jako szkielet, pozwoli wybrać dialektjęzyka, w którym chcemy programować.Jest to wybór między różnymi bibliotekamiklas  obiektów, ukrywających w sobie złożone algorytmy i struktury danych.Program nawiązuje do borlandowsiej biblioteki OWL.Można wybrać też alternatywę,konkurencyjną bibliotekę Microsoftu o nazwie MFC, bibliotekę OCF, zawierająca Politechnika Częstochowska Częstochowa 2001________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________procedury do tworzenia tzw.powiązań OLE i bibliotek  gołych klas zwaną ClassLibrary.Należy tutaj dodać, że różne linie Frame works bardzo zle znoszą mieszanieróżnych szkieletów w jednym programie." Grupa ControlsW Grupa Controls  typ sterowania programem  wybieramy kształt poszczególnychelementów sterowania: przycisków, linii, tekstów, edytorów, list itd.Biblioteki dołączane dynamicznie (a mogłyby być jeszcze wklejone statycznie)zmniejszają znacznie rozmiar ostatecznego pliku *.exe.Cały kod biblioteczny będzieznajdował się gdzieś na dysku w plikach o nazwach *.dll (dynamicznie dołączonebiblioteki do wspólnego użytku przez wiele programów).Program odwołujący się dobibliotek włączonych dynamicznie może nie działać na innym komputerze  po prostumoże tam nie być potrzebnego zbioru procedur *.dll." AdvancedKilka opcji nowo tworzonego projektu zostało ukryte pod przyciskiem Advanced, podktórym wybieramy z jakich pliki ma składać się program.Na program windosowypisany pod Boralndem składają się zasadniczo trzy typy plików [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum