[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Nikt nie ma żadnego prawa formować opiniinieopierających się na tym, co uważa za fakty, albona rozsądnych hipotezach.Jednak jeśli przyjrzyciesię sobie uważnie, złapiecie się na wyrabianiusobie zdania na podstawie niczego więcej, jaktylko waszego pragnienia, aby tak było.Kolejną godną pożałowania form braku samo-kontroli jest zwyczaj  wydawania.Mówię tuoczywiście o zwyczaju wydawania pieniędzyponad potrzeby.Zwyczaj ten stał się tak dominu-jący od końca wojny światowej, że jest to alarmu-jące.Bardzo znany ekonomista przewiduje, żejeśli dzieci nie będą w szkole i w domu uczonezwyczaju oszczędzania, to jeszcze trzy pokoleniai staniemy się z najbogatszego kraju na świecie najbiedniejszym.Na każdym kroku widzimyludzi kupujących na raty auta zamiast domów.W ciągu ostatnich piętnastu lat  szał automobi-lowy stał się tak popularny, że dosłownie dzie-156 Prawa sukcesu - Napoleon HillSamokontrolasiątki tysięcy ludzi zadłuża swoją przyszłość, żebytylko kupić sobie samochód.Znany naukowiec posiadający specyficzne po-czucie humoru twierdzi, że ten nałóg nie tylkoodchudzi konta bankowe, ale, jeśli się utrzyma,wyhoduje dzieci z kołami zamiast nóg.%7łyjemy w epoce, która oszalała na punkcieprędkości i wydawania pieniędzy, a myślą, któragóruje w umysłach większości z nas, jest żyćszybciej niż nasi sąsiedzi.Nie tak dawno temunaczelny dyrektor koncernu zatrudniającego 600osób zaniepokoił się olbrzymią ilością swoichpracowników, którzy zadają się z lichwiarzamii zdecydował ukrócić to zło.Kiedy zakończyłswoje dochodzenie, okazało się, że tylko dziewięćprocent jego pracowników posiada rachunkioszczędnościowe, a z pozostałych dziewięćdzie-sięciu jeden procent tych, którzy nie mieli żad-nych oszczędności, siedemdziesiąt pięć procentmiało zaciągnięty jakiś dług, a niektórzy z nichbyli w beznadziejnej sytuacji finansowej.Spośródtych zadłużonych 210 osób posiadało automobile.157 Prawa sukcesu - Napoleon HillSamokontrolaAby myśleć dużo i jasno,trzeba wygospodarować sobiedługie okresy samotności, kiedyw spokoju można sięskoncentrować i dać ponieśćwyobrazni.Thomas A.Edison158 Prawa sukcesu - Napoleon HillSamokontrolaJesteśmy stworzeniami, które lubią naśladować.Trudno nam jest oprzeć się pokusie robienia tego,co widzimy, że robią inni.Jeśli sąsiad kupi buicka,musimy zrobić to samo.A jeżeli nie możemynazbierać tyle, żeby zapłacić pierwszą ratę zabuicka, musimy przynajmniej kupić forda.W mię-dzyczasie nie dbamy o jutro.Staroświeckie  od-kładanie na czarną godzinę wyszło z mody.%7łyjemy z dnia na dzień.Kupujemy węgiel pokilogramie, a mąkę w paczkach półkilogramo-wych.Dlatego płacimy jedną trzecią więcej niż topowinno kosztować, ponieważ kupujemy małeilości.Oczywiście to ostrzeżenie was nie dotyczy!Przeznaczone jest tylko dla tych, którzy wiążąsię łańcuchami biedy, wydając więcej, niż zdolnisą zarobić, i którzy jeszcze nie słyszeli, że sąokreślone prawa, których muszą przestrzegaćwszyscy chcący osiągnąć sukces.Automobil to jeden z nowoczesnych cudówświata, ale częściej jest luksusem niż konieczno-ścią.A dziesiątki tysięcy ludzi, którzy teraz dodają gazu , zwiększając tempo, wpadnie w nie-159 Prawa sukcesu - Napoleon HillSamokontrolabezpieczny poślizg, kiedy nadejdą ich  czarnegodziny.Potrzeba sporo samokontroli do korzystaniaz tramwajów jako środka transportu, kiedy ludziewkoło nas jeżdżą automobilami.Ale wszyscy,którzy ćwiczą tę samokontrolę, mają właściwiepewność ujrzeć dzień, w którym wielu z jeżdżą-cych dziś autami będzie albo korzystać z tramwa-jów, albo chodzić piechotą.Właśnie ta nowoczesna tendencja do wydawa-nia popchnęła Henry ego Forda do zabezpieczeniaswoich pracowników pewnymi restrykcjami, kie-dy ustanowił swoją słynną skalę minimalnejstawki $ 5 dziennie.Dwadzieścia lat temu, jeśli chłopak chciał miećwózek, wykrawał sobie koła z deski i miał przy-jemność w samodzielnym zbudowaniu go.Terazjeśli chłopak chce wózek, krzyczy, że ma go dostać i dostaje go!Brak samokontroli w nadchodzących pokole-niach rozwijają ich rodzice, którzy stali się ofiara-mi nałogu wydawania pieniędzy.Trzy pokoleniawstecz każdy praktycznie chłopak potrafił napra-160 Prawa sukcesu - Napoleon HillSamokontrolawić sobie buty przy pomocy rodzinnego zestawudo napraw.Dzisiaj chłopak oddaje buty dowarsztatu szewca na rogu i płaci $ 1,75 za obcasyi podeszwy.A zwyczaj ten w żadnym wypadkunie ogranicza się do klas bogatych czy żyjącychw dostatku.Powtarzam  zwyczaj wydawania pieniędzyzmienia Amerykę w naród żebraków!Bezpiecznie mogę przyjąć, że walczycie, abyosiągnąć sukces.Bo jeśli nie byłoby tak, nieczytalibyście tego kursu.Pozwólcie, że przypo-mnę w takim razie, że mały rachunek oszczędno-ściowy przyciągnie do was wiele okazji, które niebyłyby dla was osiągalne bez niego.Wysokośćrachunku nie jest tak ważna jak fakt, że wyrobi-liście sobie nawyk oszczędzania, ponieważ tennawyk wyróżnia was jako osobę praktykującąważną formę samokontroli.Obecnie modną tendencją wśród osób pracują-cych za pensję jest wydawać wszystko [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum