[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.(.) Potem miał jesz-cze inny sen i opowiedział go braciom swoim.Powiedział: Miałem znowusen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się.A gdy to opo-wiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: Cóż to za sen,który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mieliby przyjść ipokłonić ci się do ziemi? (1 Mojż.37:7-10).Przypowieść prorocza Jotama o drzewachSłuchajcie mnie, obywatele Sychem, A wtedy i Bóg słuchać was będzie.Ze-szły się raz drzewa, aby ustanowić nad sobą króla.I rzekły do oliwki: Bądznaszym królem! Lecz oliwka rzekła do nich: Czy mam zaniechać tłustościmojej, która jest we mnie, a którą cześć się oddaje bogom i ludziom, a mampójść, aby bujać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do drzewa figowego:Nuże! Zostań ty naszym królem! Lecz drzewo figowe odpowiedziało im:Czy mam zaniechać mojej słodyczy, i mojego plonu, a mam pójść, aby bu-jać nad drzewami? Wtedy rzekły drzewa do winorośli: Nuże! Zostań ty na-szym królem! Lecz winorośl odpowiedziała im: Czy mam zaniechać mosz-czu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać naddrzewami? Wtedy rzekły wszystkie drzewa do głogu: Nuże! Zostań ty na-szym królem! A głóg odpowiedział drzewom: Jeśli naprawdę chcecie mnienamaścić na swojego króla, chodzcie, schrońcie się w moim cieniu, a jeżelinie, to niech wyjdzie ogień z głogu i strawi cedry Libanu (Sędz.9:7-15). Przypowieść Natana o owieczceW pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi.Boga-ty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednejmałej owieczki, którą nabył.I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jegodziećmi.Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała ibyła mu jak córka.Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny.%7łalmu było wziąć ze swoich owiec, czy ze swego bydła, aby je przyrządzić dlapodróżnego, który do niego przybył.Wziął więc owieczkę tego męża ubo-giego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył (2 Sam.12:1-4).WtedyDawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana:Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił.Wtedy Natanrzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem.Tak mówi Pan, Bóg Izraela (2Sam.12:1-4).Wizja (w formie symbolicznej)I doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz Jeremiaszu? I odpowie-działem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego.Wtedy Pan rzekł do mnie:Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić.I po-wtórnie doszło mnie słowa Pan tej treści: Co widzisz? I odpowiedziałem:Widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy.Wtedyrzekł Pan do mnie: Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkań-ców kraju (Jer.1:11-14).Proroctwo (w formie obrazowej)(.) nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus, I przyszedłszy donas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce, i rzekł: To mówi DuchZwięty: Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą %7łydzi w Jerozoli-mie i wydadzą w ręce pogan (Dz.Ap.21:10-11).Przypowieści możemy również znalezć w Księgach takich, jak: Przy-powieści Salomona, czy Księga Kaznodziei Salomona.Mateusz, dostrzegłw nauczaniu Pana Jezusa wypełnienie Starego Testamentu, gdy cytowałfragment z Psalmu 78:2: Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka,gdy mówił: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryteod założenia świata (Mat.13:35).Tajemnice królestwaAle głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekamiprzeznaczył ku chwale naszej.(1 Kor.2:7).Mnie, najmniejszemu zewszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe, i abym na światło wywiódł tajemnyplan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył (Efez.3:8-9).Objawione tajemniceSłowo "tajemnica", oznacza, że coś zostało zakryte, utajnione do czasu, ażzostało odtajnione, objawione.Raz odkryte tajemnice Boże, dla tych, któ-rzy w nie wierzą, są jasne i proste.Nie ma na przykład potrzeby nadinter-pretacji "pierwszego zmartwychwstania", ponieważ tajemnica ta zostaławyraznie objawiona (odsłonięta) już przez apostoła Pawła.Niesłusznieświadkowie ironizują sobie z tego faktu, że wszystkie tajemnice zostały ob-jawione.Dlatego zmienili nazwę z Badaczy Pisma Zwiętego na ZwiadkówJehowy, ponieważ wszystko wg nich zostało zbadane, a słowo to dotyczytylko Babilonu: A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znacze-niu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi (Obj.17:5).W Biblii znajdujemy kilka odsłonięć tajemnic Bożych:" Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy bę-dziemy przemienieni, W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trą-by ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni (1 Kor.15:51-52)." Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i wChrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebio-sach, i to, co jest na ziemi (Efez.1:10)." %7łe przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżejkrótko opisałem.Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie ta-jemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnychpokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętymapostołom i prorokom.Mianowicie, że poganie są współdziedzicami iczłonkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w ChrystusieJezusie przez Ewangelię (Efez.3:3-6)." %7łony, bądzcie uległe mężom swoim jak Panu.Bo mąż jest głową żony,jak Chrystus Głową Kościoła, Ciała, którego jest Zbawicielem (Efez.5:22-23) [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum