[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.llCZASOPIŚMIENNICTWOlTo ono głównie się rozwijało mimo surowej cenzury.Zawierało ono materiały literackie oraz dyskusyjne polemiki o kształcie artystycznym.Były dokumentem życia literackiego.„Życie”Warszawa - Tygodnik wydawany w latach 1880 - 1890.Zenon Przesmycki („Miriam”) był redaktorem naczelnym.To on przyswoił twórczość Norwida.Walczył z tradycyjnością.Jawnie popierał i nawiązywał do romantyzmu.„Świat”Kraków - Dwutygodnik wydawany w latach 1880 - 1890.Dbał o warstwę estetyczną i ilustracje.Na jego łamach Zenon Przesmycki ogłosił studium o belgijskim dramaturgu Maurycym Maeterningu.Popierali i propagowali kulturę modernistyczną.„Życie”Kraków - Tygodnik ukazujący się w drugiej połowie lat 90 - tych.Redaktorem naczelnym był Artur Górski.Propagował on kontynuację haseł romantycznych.Jednym z redaktorów naczelnych był Stanisław Przybyszewski.Walczył o pełnię swobody artystycznej.Pismo buntu modernistycznego.Pisali w nim min.Stanisław Wyspiański czy Jan Kasprowicz.„Chimera”Ukazywał się u schyłku XIX wieku.Redaktorem Naczelnym był Zenon Przesmycki.Ogłoszono tu pisma Norwida oraz hasła sztuki elitarnej.Izolacja od rzeczywistości.lKIERUNKI ARTYSTYCZNElUkształtowały się one we Francji, ale oddziaływały na literaturę innych państw.lNaturalizmlJego twórcą był Emil Zola.Utwory jego nawiązywały do komedii ludzkiej Balzaka.Zalecenia teoretyczne naturalizmu zawarł on w przedmowie do utworu pt.„Teresa Raquin”:lbiologizmla) utożsamianie społeczeństwa z organizmem żywej istotyb) pojmowanie człowieka jako cząstki natury, człowiek zdeterminowany jest przez prawa naturyc) pojmowanie życia jako wiecznej walki o bytlpostawa uczonego i badacza, który wiernie odzwierciedla życie odebrane zmysłami, wierność szczegółówllmaksymalny obiektywizm, bez własnych ocen odautorskich, autor rejestruje i pokazujellbrak tematów tabu, zakazanych, wszystko powinno znajdować odzwierciedlenie w sztucelNaturalizm ubezwłasnowolnia człowieka poprzez prawa natury.„Germinal” (narodziny świadomości społecznej).lImpresjonizmlNajpełniej wyrażony został w malarstwie.Nazwa francuska od tytułu obrazu Moneta „Wschód słońca.Impresja”.Inni przedstawiciele to Manet, Renoir, Cezanne.W Polsce byli to głównie Wyczółkowski, Fałat, Pankiewicz, Boznańska.Zerwał on z pierwszeństwem tematów historycznych.Centrum zainteresowania był pejzaż.Zmiany ze względu na światło - wrażenie.Malowano portety i postacie na tle natury.Cechy:lszkicowość obrazu, rozmycielluwrażliwienie na barwę zmieniającą się z oświetleniemlldbałość o ukazanie wpływu światła na obraz barw i przedmiotówllgra świateł i cienialSpecyficzna technika malowania - plamy barw.W literaturze charakterystyczna kompozycja:lzestawienie luźnych scen czy obrazów.llzmieniający się pejzaż, dynamizm przyrodyllgar świateł w opisachlluchwycenie niepowtarzalnych chwili, wrażeń towarzyszącychllSymbolizmlBył wykorzystywany głównie w plastyce.Głoszono, że dzieło artystyczne ma ukazywać problemy duchowe człowieka.Te sfery ludzkich problemów nierozwiązywalnych drogą intelektualną.Nawiązanie do intuizmu.Tematem była abstrakcja, niepoznane, tajemnicze.Środek artystyczny to symbol (przedmiot, sytuacja, obraz, który poza naturalnym znaczeniem krył metaforyczny sens).Elementy w malarstwie np.Obraz Malczewskiego pt: ”Śmierć”.Był on zafascynowany śmiercią.Śmierć - personifikacja, animizacja, wieloznaczność, alegoria [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum