[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Dotyczy to wyłączenia całej instytucji w sprawach majątkowych( tj.przynoszących korzyść)lPrzyczyna przedmiotowa- rodzaj sprawy oraz osobiste zaangażowanie w sprawę.Sprawa dotyczy kierownika organu lub osób związanych z tym kierownikiem stosunkiem małżeństwa, pokrewieństwem, itp.- art.24§1 pkt.2,3 lub też sprawa dotyczy osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach małżeńskich, pokrewnych, z tytułu przysposobienia, opieki lub kuratelillPrzyczyna podmiotowa, tj.- kierownik lub osoba zajmująca stanowisko kierownicze (tj.kierownik organu wyższego stopnia oraz osoby zajmujące w organie wyższego stopnia stanowiska kierownicze), która wywołuje uprawdopodobnione podejrzenie o możliwości wpływania na bieg spraw załatwianych przez organ niższego stopnia.lW przypadku zaistnienia okoliczności powodujących wyłączenie organu, sprawę przejmuje do załatwienia organ wyższego stopnia nad organem, w którym osoba zajmuje stanowisko kierownicze; w przypadku, gdy osoba ta jest ministrem lub prezesem SKO, to właściwy organ wyższego stopnia wyznacza Prezes RM.Organ wyższego stopnia do załatwienia sprawy może wyznaczyć podległy sobie organ.Sprawa jest rozstrzyganej w tej samej instancji, w której rozstrzygał organ wyłączony.Jest tzw.dewolucja kompetencji, która jest obligatoryjna i z mocy prawa (art.26§2 pkt.2 KPA).Ordynacja podatkowa nie wyznacza, (art.131§1 O.P.) dewolucji kompetencji, bo w przypadku wyłączenia urzędu skarbowego, sprawę załatwia urząd skarbowy wyznaczony przez izbę skarbową (naczelnik urzędu lub jego zastępcy) lub Minister Finansów (dyrektor izby skarbowej lub jego zastępcy, małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni, osoby związane przysposobieniem, opieką lub kuratelą w stos do dyrektora urzędu skarbowego lub izby skarbowej albo ich zastępców).Wyłączenie członka organu kolegialnego - następuje z tych samych przyczyn, co wyłączenie pracownika.Wyłączenie następuje z mocy prawa.Wyłączenie członka organu kolegialnego może spowodować brak quorum do podjęcia uchwały, dlatego w tym przypadku stosuje się tutaj przepisy o wyłączeniu organu art.26§2 KPA.33 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum 

>