[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Jeżeli bowiem do 14 maja 1948 r.wszyst-kie mutacje programowe i taktyczne można by streścić najkrócej w haśle: Wszyst-ko, opaństwo żydowskie w Palestynie , to po tej dacie zew brani: Wszystko dlaIzraela i po dzień dzisiejszy stanowi nakaz, wymagający od każdego %7łyda w dia-sporze, podwójnej lojalności w interesie państwa Izrael. Wszystko dla Izraela w interesującym nas okresie 1948 1949 to przedewszystkim wezwanie do nieustannego organizowania aliji, pomocy finansowej igospodarczej oraz obrony militarnej nowego państwa.Bowiem niemalże nazajutrzpo proklamacji Izraela, siedem państw arabskich rozpoczyna wojnę z nowym pań-stwem żydowskim.Jego armia, powołana formalnie 28 maja 1948 r.na bazie doniedawna konspiracyjnej Hagany ( Obrona )49, liczy 60 tysięcy żołnierzy i ofice-47Nowiny-Kurier, nr 386, 19.IX.1969.48Golda Meir składa Hołd Pamięci %7łydom zmarłym w obozach na Cyprze, [w:]Nowiny-Kurier, nr 268, 18.XI.1970.49Geneza izraelskich sił zbrojnych sięga jeszcze końcowego okresu panowaniatureckiego w Palestynie, kiedy to w celu strzeżenia osad kolonistów żydow-skich powstały z inicjatywy syjonistycznej pierwsze uzbrojone oddziały Ha-szomer ( Straż ).W czasie I wojny światowej weszły one w skład Legionu%7łydowskiego zorganizowanego przy pomocy Anglików do walki z Turkami.Po156 rów, w większości zmobilizowanych już po proklamowaniu państwa.Zwiatowa Egzekutywa Syjonistyczna, praktycznie - Agencja %7łydowska w Pale-stynie teraz już personifikująca w znacznej części Rząd Tymczasowy Izraela, wy-stępuje wobec całej diaspory żydowskiej z apelem o wzmożenie pomocy material-nej zagrożonemu państwu żydowskiemu, mobilizacji ochotników do Hagany z ca-łego świata.Podkreślam wzmożonej, ponieważ jeszcze w listopadzie 1947 roku,po znanej uchwale ONZ o podziale Palestyny, syjonizm ogłosił akcję zwaną gijus to znaczy Fundusz Pomocy Walczącej Palestynie.I tak, jak poprzednio aliję-bet, tak teraz gijus organizowały w Polsce partie i organi-zacje syjonistyczne.Ale w obliczu stanu wojennego, w jakim znalazło się dopiero copowstałe państwo żydowskie, wokół akcji gijus skupiły się wszystkie partie i orga-nizacje, nie wyłączając obozu antysyjonistycznego Bundu i przez pewien czaspeperowców %7łydów50.Przy CK%7łP i jego wojewódzkich komitetach działały ko-misje gijusu, w skład których wchodzili syjoniści i niesyjoniści.Akcja szła równo-cześnie w dwóch głównych kierunkach: publicznych zbiórek pieniężnych oraz wer-bunku ochotników do Hagany, którzy po krótkim przeszkoleniu wojskowym, byliwysyłani już za legalnymi paszportami do Izraela.Komisje gijusu zebrały dowrześnia 1948 r.prawie 113 milionów złotych, z tego ponad połowę po 14 majaDeklaracji Balfoura poszczególne grupy Legionu %7łydowskiego zostały prze-kształcone w oddziały Haganah ( Obrona ) pół jawną syjonistyczną organi-zację paramilitarną, nieraz wykorzystywaną przez władze mandatowe do tłu-mienia, w okresie międzywojennym, tak buntów antyangielskich, jak i antyży-dowskich ze strony Arabów palestyńskich.W toku II wojny światowej częśćoddziałów Hagany została wcielona do armii brytyjskiej.Tuż po wojnie Haga-na powiększyła się o 20 tys.%7łydów b.żołnierzy i oficerów armii alianc-kich, w tym również z armii gen.Andersa.Niezależnie od Hagany, od 1937 r.działały na terenie Palestyny inne syjonistyczne organizacje paramilitarne.Do najbardziej bojowo-szowinistycznych należała Irgum Zwei Leumi ( Naro-dowa Organizacja Wojskowa ) stworzona przez syjonistów-rewizjonistów W.%7ła-botyńskiego.IZL od 1944 roku podlegała b.podoficerowi armii Andersa, Me-nachemowi Beginowi, pózniejszemu premierowi Izraela.W.Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t.III, Londyn1960;B.Maszlanka, Synaj-Suez [w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1967;Edward Wójcik, Konflikt bliskowschodni, MON, 1975.50W końcu maja 1948 r.odbyła się w Warszawie krajowa narada peperowców,działających w środowisku żydowskim.Punkt 5, podjętej tam rezolucji gło-sił: Sytuacja w Palestynie wymaga od nas, byśmy stali się bardziej aktywnina odcinku niesienia materialnej i moralnej pomocy walczącemu żydostwu wpaństwie Izrael.Należy werbować ochotników do walki z agresją imperiali-styczną w Palestynie.Frakcja PPR odstąpiła od akcji gijus z chwilą za-warcia przez Haganę sojuszu z Irgun Zwei Leumi.CA KC PZPR, syg.298/IX,teczka 407, s.21.157 1948 r.51Główny obóz wojskowo-szkoleniowy żydowskich ochotników do Hagany znajdo-wał się w Bolkowie na Dolnym Zląsku.A oto jak przedstawiała się tam sytuacja wkońcu maja 1948 r.:Obóz w Bolkowie znajduje się w otwartym miejscu, 3 km od szosy prowadzącej doJeleniej Góry.Ludność miasteczka, jak żydowska tak i polska, dokładnie wie o cha-rakterze tego obozu.Nie ma żadnej konspiracji.Koło bramy stoi dyżurny.wiczeniaodbywają się koło samego obozu, w otwartym polu.W tym samym dniu kiedy by-łem w obozie, wróciła z dwudniowego pochodu grupa (ok.50 osób).Do obozu przezulice miasteczka przeszła, śpiewając piosenkę sowiecką w języku rosyjskim ( Fizkul-turnyj Marsz ).wiczenia w obozie odbywają się codziennie w przeciągu 12 godzin [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum