[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.- PaQĝZLDWáRQLHVLHĔXUZDáWHQJHVWZSyáUXFKX3LVDU].RQUDG3LRWUVFKRZDáGáRĔ]DVLHELH- ,GĨGRGRPXLZ\ĞSLMVLĊ- XVá\V]DáVXFK\UR]ND]- 0DV]E\üZGREUHMIRUPLHNLHG\SRciebie przyjedziemy.3DQ ĝZLDWáRQLHVLHĔ RGZUyFLá VLĊ QDJOH.RQUDG 3LRWU EH]GĨZLĊF]QLH SRUXV]\á ZDUJDPL:LHG]LDáĪHNDĪGHVáRZRE\áRE\WX]EĊGQH:\PNQąáVLĊMDN]ELW\SLHVSU]HĞOL]JQąáSU]H]VDOĊ ]RVWDZLá SHURUXMąFHJR ]DZ]LĊFLH SLMDQHJR MXĪ 3LHUUH D &KLUDFD = NLP MD VLĊ NXUZD]DGDMĊ" - XVLáRZDá REXG]Lü Z VRELH JQLHZ 7DNL QDGĊW\ LGLRWD &R PQLH QDV]áR ĪH W\OHJDGDáHP"&KZ\FLá JRQDJá\ZVW\GMDNE\]URELáFRĞEDUG]R]áHJR3U]HFLHĪWR NU\PLQDOLVWDDIHU]\VWDSU]HVWĊSFDZ\MDĞQLDáVDPVRELHLSRFKZLOLZ\EXFKQąáĞPLHFKHP3U]HVWĊSF\WRZV]DNOXG]LHZW\PĞZLHFLHQRUPDOQLLQDPLHMVFXWZyUF\QRZHJRáDGX2QLZáDĞQLHZ\]QDF]DMąU\WPĪ\FLDPHWURSROLLRQLVąMHMELFLHPVHUFDLMHMRGGHFKHP2QLVąEH]OLWRVQ\PLSU]\ZyGFDPLNUDLQ\ GĪXQJOLRQLMHG]ąDE\QLH]RVWDü]MHG]RQ\PLFKSUDZDLQRUP\ HW\F]QH ]RVWDá\ SU]\MĊWH L ]DDNFHSWRZDQH SU]H] VSRáHF]HĔVWZR :\]QDF]RQH SU]H]nich sankcje skuWHF]QLH RERZLą]XMą D VXURZRĞü QLH EXG]L RSRUX OHF] MHG\QLH WĊSHSU]HUDĪHQLH&LNWyU]\VąGRWHJR]GROQLEáRJRVáDZLąVRELHGREURG]LHMVWZDPLPLNU\3LVDU].RQUDG3LRWUSRGV]HGáGRUR]ZDORnego w foWHOXVHQDWRUD.DUGXSHOODNWyU\]DVQąáz szeroko otwarW\PL XVWDPL L WHUD] JáRĞQR FKUDSDá 3U]\ MHJR NRODQDFK VLHG]LDáD SyáQDJDVLOLNRQRZDEORQGSLĊNQRĞüLSRSLMDáDGULQNDF]HNDMąFDĪVHQDWRUVLĊREXG]LLEĊG]LHPRJáD]QRZX ]DMąü VLĊ F]\PĞ NRQNUHWQ\P $OH.DUGXSHOO ]DVQąá JáĊERNLP SLMDFNLP VQHP :NąFLNDFKXVW]DVW\JáDĞOLQD]V]HURNLFKUyĪRZ\FKQLF]\PZDUJLVURPRZHQR]GU]\VWHUF]Dá\FLHPQHNáDNL2WR ]ZLHU]Ċ GRVNRQDáH SRP\ĞODá SLVDU].RQUDG 3LRWU $QL GUDSLHĪFD DQL áRZQDzwierzyna.Po prRVWX FK\WU\ SDGOLQRĪHUFD GRVNRQDOH Z\NRU]\VWXMąF\ VáDERĞü SU]HFLZQLND LVLáĊ SRWHQFMDOQHJR VSU]\PLHU]HĔFD 3HUIHNF\MQ\ GRMDGDF] UHV]WHN 'UDSLHĪQLN RGSĊG]D JRJURĨQ\P ZDUNQLĊFLHP QLH SRĞZLĊFDMąF PX XZDJL /HF] SHUIHNF\MQ\ GRMDGDF] UHV]WHN VWDMHVLĊ EH]Oitosnym i nieXJLĊW\P GUDSLHĪFą ZREHF ]ZLHU]\Q\ Z NWyUHM Z\F]XMH FKRü FLHĔVáDERĞFL1LHRF]HNLZDQLH VHQDWRU.DUGXSHOO ] WU]DVNLHP ]ĊEyZ ]DPNQąá XVWD L RWZRU]\á RF]\%UXGQRĪyáWH ELDáND SR]QDF]RQH VLHFLą NUZDZ\FK SĊNQLĊü 3LVDU].RQUDG 3LRWU ]DZV]HpodziZLDáZQLP]GROQRĞüSUDZLHQDW\FKPLDVWRZHMUHJHQHUDFML6HQDWRU.DUGXSHOOE\áMXĪER-ZLHP]QRZXQLHPDOWU]HĨZ\LJRWyZGRNRQW\QXRZDnia libacji.- *G]LHE\áHĞ"- ]DFKU\SLDá]WUXGHPSRNRQXMąFGUĊWZRWĊMĊ]\ND=HUNQąáQDEORQG\QNĊNOĊF]ąFąNRáRIRWHODL]DF]ąáPRFRZDüVLĊ]UR]SRUNLHP- 3RPRJĊSDQLHVHQDWRU]H- V]HSQĊáD]XZRG]LFLHOVNLPXĞPLHFKHPD.DUGXSHOOSRNLZDáJáRZą- 6SRWNDáHPNRJRĞ- Z\MDĞQLá]ZDKDQLHPSLVDU].RQUDG3LRWU%H]V]HOHVWQ\NHOQHUSRGSá\QąáLQDSHáQLáNLHOLFK\]áRW\PORGRZDW\PVzampanem.- Kogo? - OHQLZLH L Z VXPLH EH] ]DLQWHUHVRZDQLD VS\WDá VHQDWRU.DUGXSHOO 3DOFDPLSUDZHM GáRQL PLĊGOLá ZáRV\ G]LHZF]\Q\ NWyUD VROLGQLH SUDFRZDáD QD RWU]\mane od7HNVDĔF]\NyZKRQRUDULXP- 0yZLFLFRĞQD]ZLVNRĝZLDWáRQLHVLHĔ"Senator Kardupell w\SURVWRZDáVLĊQDJOHXZDĪQ\LQDSLĊW\MDNE\MHJRQR]GU]DFKZ\FLá\XSUDJQLRQąZRĔZLRGąFHJRGRFHOXWURSX']LHZF]\QD FLFKR MĊNQĊáD L ]DNU]WXVLáD VLĊ QLHSU]\JRWRZDQD QD WR ĪH NXWDV VHQDWRUDZHMG]LHMHMDĪWDNJáĊERNRZJDUGáR$OH.DUGXSHOOQDZHWQLH]ZUyFLáQDWRXZDJL- $GDP ĝZLDWáRQLHVLHĔ" &]\ PyZL PL FRĞ WR QD]ZLVNR" &K\ED ĪDUWXMHV]" - Wzrok VHQDWRUD.DUGXSHOOD E\VWU\ SU]HQLNOLZ\ L RVWURĪQ\ ]DZLVQąá QD XVWDFK SLVDrza KonradaPiotra.- 1LH MHVWHP SROLW\NLHP DQL NU\PLQDOLVWą - powieG]LDá ] QLHWDMRQą SRJDUGą Z JáRVLHKonrad Piotr.- ,QLHPXV]Ċ]QDüNXOLVZDV]HJRĞZLDWD- 1LH]QDüJRWRQLH]QDü3ROVNL- Senator KarduSHOOQLHSRJQLHZDáVLĊ3R]ZROLáVRELH]DWRQDZ\JáRV]HQLHVHQWHQFML3RNOHSDáEORQG\QNĊSRZLHONLPF\FNX3RWDUPRVLáSU]H]FKZLOĊQDSLĊW\VXWHN- No? - SRQDJOLáJRSLVDU]6HQDWRU.DUGXSHOOVSRMU]DáFK\WU]HLVLRUEQąá]áRW\HOLNVLU- 1DMSURĞFLHM PyZLąF SU]HP\WQLN - SRZLHG]LDá RGVWDZLDMąF NLHOLFK - $OH WR VáRZR QLHMHVWRGSRZLHGQLHZREHFF]áRZLHNDWDNZV]HFKVWURQQHJR- Senator KarGXSHOOXĞPLHFKQąáVLĊLSLVDU].RQUDG 3LRWU SRF]Xá UDF]HM QLĪ ]REDF]\á ĪH Z W\P XĞPLHFKX NU\MH VLĊ FRĞ ]áR-wieszczego.- No! - SRQDJOLá]QRZXĪąGQ\ZLHG]\DOHMHGQRF]HĞQLHDĪRERODá\]QLHZ\WáXPDF]DOQHJRstrachu.- ĩ\ZQRĞü QD :VFKyG *áyZQLH Ī\ZQRĞü DOH WHĪ EURĔ ]ZáDV]F]D FLĊĪND HOHNWURQLNDPDV]\Q\RZ\Īszym stopniu komplikacji.- $ VWDPWąG" - ]G]LZLá VLĊ SLVDU].RQUDG 3LRWU NWyU\ ZLHG]LDá ĪH :VFKyG MHVW MHGQ\Pwielkim pobojowiVNLHPZVWU]ąVDQ\PFDá\F]DVZRMQDPLSRPQLHMV]\FKZDWDĪNyZ.- 6WDPWąG" - ]G]LZLá VLĊ VHQDWRU - 1DUNRW\NL ]áRto, diamenty - Z\MDĞQLá MDN G]LHFNX -&]DVDPLPHWDOHFLĊĪNLHLWDNLHWDP$SR]DW\P- ]QLĪ\áJáRV- ludzie.- Ludzie?!- *áyZQLH NRELHW\ - PUXNQąá QLHFKĊWQLH VHQDWRU.DUGXSHOO - 'R EXUGHOL ILOPyZ porno,ILOPyZĞPLHUFLODERUDWRULyZ- O czym ty, kurwa, gadasz?! - 3LVDU].RQUDG3LRWUSRF]XáĪHPXVLVLĊQDSLü6LĊJQąá SR NDUDINĊ D ZyGND VSá\QĊáD GR GXV]\ QLF]\P QLHELDĔVNL QHNWDU 3Lá D SRWHPoddychaá JáĊERNR NąWHP RND GRVWU]HJDMąF ĪH G]LZND ]UĊF]QLH Z\áDSDáD FDá\ Z\WU\VN QDWZDU] D SRWHP SDOFDPL R GáXJLFK SD]QRNFLDFK VWDUáD VSHUPĊ QD XVWD L GRNáDGQLH Z\OL]DáD.DUGXSHOOSRNOHSDáMąSRSROLF]NXDRQDZVWDáDLRGHV]áDNRá\V]ąFELRGUDPL- 2 QLF]\P RGSLHUGRO VLĊ FR FLĊ WR REFKRG]L - SeQDWRU.DUGXSHOO RGZUyFLá Z]URN RGRGFKRG]ąFHM EORQG\QNL L RWU]ąVQąá VLĊ - 6SLHUGDODM NXUZD ZHĨ MDNLHĞ G]LZNL ]REDF] FR ]W\P MHEDQ\P SLMDNLHP REXGĨ JR NXUZD DOER FR DOER QLH EXGĨ FKXM ] QLP 7\ONR QLHSLHUGRO MXĪ QLH S\WDM GDM VLĊ ]DEDZLü Z GXSĊ 3RSLHUGROLü WURFKĊ &R FLĊ WR ZV]\VWNRREFKRG]L JQRMX" 6LHG]LV] VRELH MHEDQ\ Z ]DPNQLĊW\P QD F]WHU\ VSXVW\ GRPX P\ĞOLV] RJyZQDFKSLV]HV]RJyZQDFKMHVWHĞNXUZDQLNW-HVWHĞFKXMXJRUV]\QLĪP\6HQDWRU.DUGXSHOOSRGHUZDáVLĊ]PLHMVFD3LVDU].RQUDG3LRWUZVWU]ąĞQLĊW\LRJáXV]RQ\]REDF]\áMHJRVSRFRQąWZDU]REZLVáąVNyUĊSR]QDF]RQąV]HURNRUR]wartymi porami.Ale wVHQDWRU]H.DUGXSHOOXQDJOHFRĞSĊNáRSRZLHWU]HXV]áR]QLHJR]JáRĞQ\PV\NLHP2SDGáQDfotel i pisarz Konrad Piotr przez moment, przez zaleGZLHFKZLOĊZ\VWDUF]DMąFąQD]PUXĪHQLHRND ]REDF]\á JR WDNLHJR MDNLP E\á QDSUDZGĊ =REDF]\á VWDUHJR ]PĊczonego i potwornie]JRU]NQLDáHJR F]áRZLHND R EH]QDG]LHMQLH VPXWQ\FK RF]DFK $OH ]DUD] SRWHP V]DURĪyáW\XĞPLHFKUR]MDĞQLáWZDU]VHQDWRUD [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum