[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.TOśSAMOŚĆ OSOBISTA Wynika z potrzeby odróŜniania się od innych.Składają się na niącechy postrzegane przez daną osobę jako najbardziej dla niej charakterystyczne i najwyraźniejodróŜniające ją od innych.TOśSAMOŚĆ SPOŁECZNA Przejawia się ona w identyfikacji z określoną grupą, dostrzeganiempowiązań między sobą, a członkami tej grupy.ToŜsamość kulturowa jest częścią toŜsamościspołecznej.UCHODŹCY (refugees) Zgodnie z zapisem w Konwencji Genewskiej 1951 dotyczącejstatusu uchodźcy; uchodźca „jest to osoba, która na skutek uzasadnionej obawyprzed prześladowaniem z powodu swojej: rasy, religii, narodowości, przynaleŜności dookreślonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa pozagranicami państwa, którego jest obywatelem i nie moŜe lub nie chce z powodu tychobaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma Ŝadnego obywatelstwa iznajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałegozamieszkania i nie moŜe lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa”.UPRZEDZENIE (prejudice) Tendencyjna ocena jakiejś grupy, oparta na rzeczywistych lubwyobraŜonych właściwościach jej członków.Ocena ta jest wzmocniona negatywnymi emocjamiodczuwanymi wobec tej grupy.Uprzedzenia wynikają ze stereotypów i mogą prowadzić dozachowań dyskryminacyjnych.WIEDZA KULTUROWA Wiedza na temat innej kultury dotycząca wartości, norm,skryptów zachowań, postaw, wymiarów kulturowych.Brak tej wiedzy powodujestosowanie schematów i uŜywanie mechanizmów stereotypów.150„Innowacyjny System Podnoszenia Umiejętności Inter-kulturowych Nauczycieli (ISIS)”__________________________________________________________________________WRAśLIWOŚĆ MIĘDZYKULTUROWA Rozumiana jako świadomość konsekwencji róŜnickulturowych.Postawa empatii, otwartości, ciekawości i elastyczność w relacjachmiędzykulturowych.WYKLUCZENIE SPOŁECZNE (social exclusion) Zjawisko będące przeciwieństwem integracji.Zwykle jest efektem dyskryminacji opartej na pochodzeniu kulturowym czy etnicznym,niepełnosprawności, orientacji seksualnej, itp.Zwykle wykluczenie społeczne owocuje ubóstwem,wzajemną wrogością i wykluczeniem z dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, itd.MoŜna mówić owykluczeniu instytucjonalnym, kiedy wynika z systemu prawnego.WYMIARY KULTURY (culture dimensions) Sposób opisu kultur i ich wzajemnych porównań,najczęściej poprzez pomiar akceptacji i znaczenia róŜnych wartości w róŜnych społeczeństwach.PRZYDATNE WYMIARY KULTURY:W kulturach monochronicznych:Monochroniczność oznacza przywiązanie do zegarka i podporządkowanie Ŝycia dokładnymplanom i harmonogramom.Czas łatwo przelicza się na pieniądze, zwłaszcza czas stracony.Nawet kilkuminutowe spóźnienie jest niedopuszczalne i moŜe oznaczać, brak szacunku izaangaŜowania.W kulturach polichronicznych:Ludzie kładą tu mniejszy nacisk na punktualność, nie mają obsesji na punkcienieprzekraczalności terminów.Preferują oni mniej napięte harmonogramy, a takŜe dopuszczają moŜliwość odbywania siękilku spotkań naraz.Umawiając się na spotkania decydują się jedynie na pierwszą lub drugą połowę dnia, czyliprzed sjestą lub po sjeście.W kulturach powściągliwych:Utrzymuje się z rozmówcą dystans większy niŜ na wyciągniecie ramion.Natarczywe wpatrywanie się w rozmówcę, podawanie dłoni i poklepywanie po ramieniu sąniedopuszczalnePodczas dyskusji obowiązuje porządek, naleŜy czekać na swoją kolej i nie podejmowaćkolejnego tematu, nie skończywszy poprzedniegoNie naleŜy mówić zbyt głośno, ani gestykulować - gdyŜ moŜna przestraszyć rozmówców.W kulturach ekspresyjnych:Toleruje się przerywanie sobie wypowiedzi i wchodzenie w słowo - oby tylko dyskusja byłaoŜywiona.WaŜne jest utrzymywanie kontaktu nie tylko wzrokowego, ale teŜ fizycznego -podkreślanie tego co się mówi gestykulacją, poklepywaniem, czy przyklaskiwaniemNaleŜy mówić głośno i wyraźnie, w przeciwnym razie moŜna być kompletnie zignorowanym!151„Innowacyjny System Podnoszenia Umiejętności Inter-kulturowych Nauczycieli (ISIS)”__________________________________________________________________________Wysoki kontekstWypowiedzi niebezpośrednie, zawoalowane (waŜny kontekst wypowiedzi) – celem jestutrzymanie harmonii w relacjach z innymi.Przyjacielem jest ten, który pokazuje swoją gotowość do pomocy Nie mówibezpośrednio NIE (zamiast „nie”: „być moŜe”, „zobaczę, co da się zrobić”)WaŜny jest kontekst sprawOtwartość i bezpośredniość odbierana jest jako niedojrzałość i naiwnośćNiski kontekst:Bezpośredni, otwarty sposób wypowiedziPrzyjacielem jest ten, który mówi prawdęOtwartość i bezpośredniość odbierana jest jako uczciwość i szczerośćDuŜy dystans władzy:DuŜe, podkreślane róŜnice w statusie społecznym ludzi.Status przypisywany na podstawiepochodzenia społecznego, wieku i płciDo nauczyciela podchodzi się z respektem, a od przełoŜonego oczekuje się instrukcjiNawiązywanie kontaktów między przełoŜonymi i podwładnymi jest moŜliwe tylko zinicjatywy przełoŜonychPrzywileje i oznaki statusu są powszechnie uznawane i akceptowane (podkreślają i budująautorytet zwierzchnika).Mały dystans władzy:Małe, trudno zauwaŜalne róŜnice w statusie społecznym ludzi [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum