[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Bogumił nigdy się nie zniechęcał, wytrwale dążył do celu.Reprezentuje on tak zwaną "otwartą postawę wobec życia".Nade wszystko charakteryzuje Bogumiła kult pracy.Traktuje ją jako dobrowolny obowiązek.Najbardziej obiektywnym obowiązkiem kryterium oceny wartości człowieka jest jego praca.Nie tylko poprawia ona dobrobyt człowieka, ale przede wszystkim wzbogaca go intelektualnie.Człowiek, który pozbawiony jest możliwości pracy ubożeje i w końcu staje się nędzarzem.Dobrze pojęta praca wyzwala w człowieku szlachetne uczucia, kształtuje i udoskonala osobowość.[ Bohaterowie omówionych utworów zasługują na uwagę dlatego, bo praca uczyniła ich ludźmi wartościowymi i godnymi bliskiego zainteresowania.Można się przekonać, że nieuczciwa praca zawsze prowadzi do kryzysu gospodarczego i dlatego niezmiernie ważną sprawą jest uczciwość i solidarność.]Bohaterowie przedstawionych powieści to ludzie kochający pracę.Dla nich praca zarówno na roli, czy wychowywanie dzieci, oświecanie społeczeństwa, przedstawiała najwyższą wartość.Byli to ludzie rozumiejący i odczuwający potrzebę pracy.Szczególnie w ówczesnych czasach, kiedy kraj znajdował się pod zaborami, a odzyskać niepodległość można było dopiero wówczas, kiedy społeczeństwo będzie silne pod względem ekonomicznym i gospodarczym.Ludzie ci poprzez swoją pracę zdobywali uznanie u społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej przyczyniali się do bogacenia nie tylko samych siebie, ale i całego kraju.Ich postawa, zaangażowanie się dla dobra społeczeństwa było przykładem nie tylko dla ówczesnych ludzi, ale jest też przykładem dla współczesnego człowieka.Dla nich praca była radością życia, była moralnym nakazem i obowiązkiem.Praca na roli pozwalała im zapominać i przetrwać najcięższe chwile w życiu.Byli oni świadomi, że służąc pracy, służą całemu narodowi.Rygorystyczne wymogi stworzonego przez E.Zolę materializmu powodowały, że bardzo rzadko był on ówcześnie realizowany.Silnie zaangażowane emocjonalnie pisarstwo S.Żeromskiego, jak najdalsze od naukowego dystansu i powstrzymywania się od ocen, świadomie moralizatorskie - zbliżało się wręcz do pozytywistycznej tendencyjności.Jego bohaterowie osadzeni byli przede wszystkim w narodowej tradycji kulturowej, a nie w naturze, co wyraźnie oddalało twórczość Żeromskiego od naturalizmu.Znacznie głębiej odwoływał się do pomysłu E.Zoli Wł.Reymont.W jego powieściach bowiem człowiek jawił się jako integralny element natury, kierujący się w swoim działaniu przede wszystkim pierwotnymi instynktami i potrzebami.Przedstawione w powieści "Chłopi" życie mieszkańców wsi regulowane było rytmem pór roku (stąd kolejne tomy: "Jesień", "Zima", "Wiosna", "Lato").Jedynie zmiany w przyrodzie wpływały na rodzaj prac i sposób życia bohaterów.Motywacje ich działania też sprowadzały się do zaspokajania biologicznych potrzeb i żądzy posiadania [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum