[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Również muszą być one powołane na drodze legislacyjnej.Celami ENOC są:lpromowanie wszystkich założeń Konwencji Praw Człowieka,llpromowanie wyższych priorytetów ochrony praw dzieci w centralnych, regionalnych i lokalnych władzach oraz poprawa publicznego, a także społecznego nastawienia do dzieci,llwpływanie na prawo i politykę poprzez odpowiadanie na propozycje rządowe i inne oraz przez aktywne wychodzenie z propozycjami zmian,llpromowanie efektywnego współdziałania rządu, a także wykorzystywania środków na rzecz dzieci,llwprowadzenie programów umożliwiającym dzieciom wyrażenie ich poglądów,llgromadzenie i publikowanie danych o sytuacji dzieci,llodpowiadanie na indywidualne skargi kierowane przez dzieci albo reprezentujące je osoby, a gdy jest to właściwe - inicjowanie lub wspieranie działań prawnych prowadzonych w imieniu dzieci.lENOC jest organizacją działającą bardzo prężnie na terytorium całej Europy.W czerwcu 2001 roku Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros został przyjęty jako członek ENOC.Jest on jedynym przedstawicielem Polski w tej międzynarodowej organizacji.3.2.Polskie instytucje stojące na straży praw dziecka.Na terenie Polski istnieje szereg organizacji, jakie podjęły się niesienia pomocy dzieciom, które uległy przemocy i różnego rodzaju patologiom.Są to organizacje pozarządowe działające przeważnie w oparciu o swój statut, choć nie tylko.Przepis art. 12 i art. 58 Konstytucji daje podstawę do działania w Polsce organizacji pozarządowych, tak więc część z nich działa tylko w oparciu o ten artykuł Konstytucji, i są to między innymi: kluby osiedlowe, parafialne grupy charytatywne itp.Obecnie istnieje kilka organizacji działających w oparciu o ustawę o fundacjach z dnia 9 IV 1984 r.4 Trzy z nich, moim zdaniem są najważniejsze.Są to: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja „Dzieci Niczyje”.Ta ostatnia w szczególny sposób zajmuje się dziećmi - ofiarami przemocy i złego traktowania.Najstarszą organizacją działającą w Polsce jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci5.Za prapoczątki Towarzystwa uznaje się rok 1880, jednak za oficjalny początek uważa się 1919 r.Obecnie organizacja ta zrzesza ok.450 tys.członków.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest rzecznikiem dziecka poprzez promowanie jego praw.Prowadzi działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową.Towarzystwo prowadzi również działalność charytatywną przez organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych.W realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo współdziała z administracją rządową, samorządową, kościołami i związkami wyznaniowymi, a także środkami masowego przekazu.Nie jest ono dotowane z budżetu państwa i nie posiada stałych dochodów.Swoją działalność prowadzi w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich, zbiórek i darowizn.Drugą z organizacji pozarządowych jest Komitet Ochrony Praw Dziecka.Jest to organizacja „ludzi dobrej woli, która ma charakter służby społecznej chroniącej dziecko przed krzywdą i naruszeniem jego podstawowych interesów.”6 Został on powołany do życia w 1981 roku.Jego celem jest ochrona dziecka, gdyż jest ono z racji na swoją niedojrzałość nieświadome przysługujących mu praw.Komitet chroniąc prawa dziecka podejmuje szerokie działania mające na celu przede wszystkim rozpowszechnianie znajomości praw dziecka.Broni ono tak praw indywidualnych jak i zbiorowych dzieci, a także dba o prawidłowe stosowanie wobec dzieci przepisów prawa.Przy Komitecie Ochrony Praw Dziecka powstały Komisje, między innymi: Zdrowia, Edukacji, Kultury, Dziecka Wiejskiego.Niejednokrotnie komisje te stają się konsultantami dla tworzonych przez ustawodawcę projektów legislacyjnych.Obecnie istnieje w Polsce 40 terenowych oddziałów Komitetu Ochrony Praw Dziecka.Fundacja „Dzieci Niczyje” działa od 1991 roku.Jej działalność jej adresowana jest do dzieci maltretowanych fizycznie, psychicznie, wykorzystywanych seksualnie, ale także do ich opiekunów.Celem fundacji jest wypracowanie systemu pomocy, który integrowałby działania instytucji państwowych, samorządowych oraz pozarządowych pracujących na rzecz dzieci.Swoją działalność Fundacja prowadzi przez udzielanie doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom krzywdzenia, a także ich opiekunom.Ma to miejsce przez doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób mających do czynienia z przypadkami dzieci krzywdzonych.Od początku istnienia partnerem fundacji jest francuskie stowarzyszenie Lekarze Świata (Medicins du Monde).Od początku lat 90 zaczęło w Polsce powstawać wiele organizacji pomocy ofiarom przemocy.Zaczęły powstawać również liczne telefony zaufania i punkty konsultacyjne.Wśród nich warto zwrócić uwagę na akcję „Niebieska linia”7.Jest to krajowy numer telefonu, który prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.Z pomocy telefonicznej mogą korzystać wszyscy, którzy potrzebują pomocy z powodu przemocy w rodzinie i nie tylko w rodzinie.Na podstawie tych wiadomości powstają szacunkowe dane dotyczące skali przemocy w rodzinie, a także są przyczynkiem do skuteczniejszej interwencji Policji.W wyniku zmian reformy samorządowej obecnie do zadań samorządów przeszły problemy pomocy dziecku i jego rodzinie oraz ochrony dziecka przed przemocą.3.2.1.Rzecznik Praw Dziecka.Pojęcie rzecznik pochodzi ze Skandynawii [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum