[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Niedopuszczalne jest zastąpienie polecenia przyrzeczeniem wystawcy, że osoba trzecia (trasat) zapłaci za weksel - „zapłacą za ten weksel”, „Pan X zapłaci za ten weksel” - skutek nieważność weksla.llwyraźne określenie sumy wekslowej co do wysokości oraz co do waluty.Podanie na wekslu samej tylko kwoty bez określenia rodzaju waluty powoduje nieważność weksla.(wyłącznie pieniężnego charakteru zobowiązania wekslowego).llbezwarunkowość zobowiązania wekslowego - zobowiązanie wekslowe nie może by* uwarunkowane.Dodanie jakiegokolwiek warunku albo określenie świadczenia wzajemnego powoduje nieważność weksla.llprzedmiotem świadczenia tylko suma pieniężna - inaczej nieważność.llArt.6 Ustawy - weksel, w którym sumę wekslową napisano literami i cyframi, w razie różnicy ważny jest na sumę napisaną literami.W razie różnicy sum napisanych kilkakrotnie literami lub cyframi, weksel jest płatny na sumę mniejszą.lC.nazwisko osoby, która ma zapłacić weksel trasowany (Trasata).lBrak oznaczenia trasata powoduje nieważność weksla.Trasatem może być:llosoba fizyczna,llosoba prawna,llpodmiot nie będący ani os.fizyczną, ani os.prawną, mający z mocy ustawy prawo do zaciągania zobowiązań (osobowe spółki prawa handlowego)llSpółka cywilna nie ma zdolności wekslowej - trasatem mogą być wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej,llW stosunku do osób prawnych i podmiotów nie mających osobowości prawnej (zob.wyżej pkt 2.i 3.) - funkcję nazwiska pełni firma tego podmiotu.Podajemy brzmienie firmy zgodne z odpowiednim rejestrem.K.s.h.dopuszcza posługiwanie się skrótami (np.Spółka z o.o., Sp.Z o.o., S.A.) i wydaje się, iż sądy powinny uwzględniać tak oznaczonego trasata, ale póki co, oznaczajmy firmę pełnym „dodatkiem”.llTrasatem może być sam Wystawca weksla (art.3 pr.weksl.)llWeksel może być wystawiony na własne zlecenie Wystawcy- art.3 pr.weksl.).llWeksel nie traci ważności, jeżeli nazwisko Trasata jest fikcyjne.Jest to wtedy tzw.weksel piwniczny.lD.termin płatności.lTermin płatności weksla to termin, w którym ma nastąpić zapłata weksla.llPr.wekslowe (art.33) zna tylko cztery rodzaje terminów płatności.Weksel jest płatny:llza okazaniem („za okazaniem”, „a vista”, „każdego czasu”)llw pewien czas po okazaniu - termin płatności oznacza się według daty przyjęcia lub, gdy odmówiono przyjęcia według daty protestu z powodu nie przyjęcia - klauzula: „w osiem dni po okazaniu”.W przypadku weksla z takim terminem płatności przyjęcie weksla powinno być datowane, a na wekslu własnym powinna być umieszczona wiza z datą np.„widziałem dnia.”.Weksel płatny w pewien czas po okazaniu powinien być przedstawiony do przyjęcia w ciągu roku od wystawienia;llw pewien czas po dacie - są to weksle płatne po upływie oznaczonego na wekslu czasu po dacie wystawienia weksla, np.„w dwa tygodnie po dacie”;llw oznaczonym dniu - termin oznacza się datą dnia miesiąca i roku - np.12.03.2001 r.- zalecane jest jednak oznaczanie miesiąca słownie.Dzień może być oznaczony również za pomocą wyrażeń - „początek marca”, „środek”, „koniec stycznia” itp.Nieważny jest weksel, w którym termin płatności jest tak oznaczony, że powoduje niemożność świadczenia, np.jeżeli termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia lub podano jako termin płatności dzień nieistniejący - np.29 lutego 2002 r.llweksel z innymi terminami płatności, np.do dnia., od dnia.do dnia., w razie śmierci, w dniu mojego ślubu, jest nieważny;llsamo oznaczenie terminu płatności nie jest warunkiem ważności weksla -weksel, w którym nie oznaczono terminu płatności jest płatny za okazaniem;lE.miejsce płatności,lPrzez miejsce płatności należy rozumieć miejscowość, a nie dom, czy lokal, w którym weksle ma być przedstawiony do zapłaty.Musi to być miejscowość faktycznie istniejąca.llNieważny jest weksle, w którym podano więcej niż jedno miejsce płatności (np.płatny w Warszawie lub w Krakowie);lWeksel może być płatny w:lMiejscu oznaczonym jako miejsce płatności - jeśli nie występujellmiejscu zamieszkania lub siedzibie osoby trzeciej (domicyliat) - jeśli nie wystepujellmiejscowości, w której trasat lub wystawca weksla własnego ma miejsce zamieszkania,lMiejsce płatności decyduje o:lwalucie, gdy w kilku krajach jest ta sama nazwa waluty (np.franki w Szwajcarii i Francji),llwłaściwości miejscowej sądu, który będzie rozpatrywał spór wekslowy,llzastosowaniu kalendarza ( art.37 pr.wekslowego)lF.nazwisko osoby (nazwę firmy), na rzecz której lub na której zlecenie ma być dokonana zapłata (Remitenta).lRemitent - pierwszy posiadacz weksla.Nabywa prawa dopiero z momentem wręczenia weksla.llRemitentem może być:llosoba fizyczna,llosoba prawna,llpodmiot nie będący ani os.fizyczną, ani os.prawną, mający z mocy ustawy zdolność do nabywania praw (osobowe spółki prawa handlowego)llSpółka cywilna nie może być remitentem - remitentem mogą być wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej,llw roli remitenta może występować kila osób;llniedopuszczalne jest wystawienie weksla na okaziciela - weksel nieważny.Wystawienie weksla (trasowanego lub własnego) na okaziciela jest w obowiązującym prawie wekslowym niedopuszczalne;llRemitentem w wekslu własnym nie może być trasat - wtedy nieważność weksla; Remitentem może być Wystawca weksla trasowanego - weksel trasowany na zlecenie własne;llOznaczenie remitenta może przybrać jedną z czterech postaci:ll„zapłaci Pan na zlecenie Jana Kowalskiego”,ll„zapłaci Pan Janowi Kowalskiemu”,ll„zapłaci Pan Janowi Kowalskiemu, lecz nie na jego zlecenie” - rekta weksel,ll„zapłaci Pan na zlecenie moje własne” - weksel trasowany na zlecenie własne - tu Wystawca jest jednocześnie remitentem.Można użyć także klauzuli „zapłaci Pan X”, w sytuacji, gdy X jest WystawcallNieważność weksla powoduje nie wymienienie w ogóle remitenta lub wpisanie klauzuli „na zlecenie okaziciela”.lG.data i miejsce wystawienia.lWeksel musi zawierać datę wystawienie - inaczej weksel nieważny.(podaje się w pełnym brzmieniu: dzień, miesiąc, rok - można wszystko cyfrowo, ale zalecane podanie miesiąca słownie).llnieważny jest weksel w którym data wystawienia jest późniejsza niż data płatności lub zawiera inną datę niemożliwą - np.29 lutego 2002 r.llMiejsce wystawienia weksla może być tylko jedno, nawet jeżeli jest kilku wystawców - inaczej nieważność weksla.llwystarczy wskazanie tylko miejscowości,llweksel, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy (art.2 pr.weksl.) Jeżeli wystawców jest kilku i podano obok nich różne miejsca - weksel nieważny;llwarunkiem ważności jest aby miejscowość wskazana na wekslu jako miejsce wystawienia istniała;llbrak całkowity miejsca wystawienia weksla powoduje jego nieważność.lH.podpis wystawcy weksla [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum