[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Po drugie, gdy rada pracownicza zawiesza w czynnościach dyrektora na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy wyznacza tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa.Tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa można również wyznaczyć w przypadku śmierci dyrektora, odwołania dyrektora, rezygnacji dyrektora ze stanowiska, po wygaśnięciu okresu kadencyjnego dyrektora, zawieszenia przez sąd postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa, zakończenia lub przerwania postępowania naprawczego, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, lub upływu terminu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwemZawieszanie w czynnościach dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.Zgodnie z art.41 ustawy o p.p rada pracownicza, która jest uprawniona do powołania dyrektora może go zawiesić w czynnościach.Zawieszenie w czynnościach nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.Przesłanką do zawieszenia w czynnościach jest fakt, że dalsze pełnienie funkcji przez dyrektora zagraża podstawowym interesom przedsiębiorstwa.Przepisy prawa nie określają w sposób jasny i oczywisty, co to są podstawowe interesy przedsiębiorstwa.W związku z powyższym rada pracownicza ma dość szerokie kompetencje w precyzowaniu, co stanowi zagrożenie dla podstawowych interesów przedsiębiorstwa.Dyrektor w okresie zawieszenia w czynnościach zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych uprawnień wynikających ze stosunku pracyOdwołanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego.Regułą jest, że dyrektor przedsiębiorstwa może być odwołany przez radę pracowniczą.Mówi o tym art.37 ustawy o p.p.Podobnie jak w przypadku powołania, są też pewne sytuacje określone w art.37a ustawy o p.p., kiedy to dyrektor może być odwołany przez organ założycielski przedsiębiorstwa.Rada pracownicza, która powołała dyrektora może go odwołać tylko za zgodą organu założycielskiego, czyli samodzielnie może go powołać, lecz nie może go samodzielnie odwołać.W praktyce wygląda to tak, że rada pracownicza musi skierować do organu założycielskiego wniosek o odwołanie dyrektora (ministra, wojewody) i prosić o wyrażenie zgody na odwołanie powołanego przez siebie dyrektora.Organ założycielski ma miesiąc czasu na ustosunkowanie się do wniosku rady pracowniczej i albo wyraża zgodę albo nie.Jeżeli powstanie spór, to jest on rozstrzygany w trybie art.63 ustawy o p.p.Rada pracownicza odwołuje dyrektora, jeżeli są ku temu podstawy.Nie są one jednak wyraźnie określone w ustawie o p.p.Istotne jest jednak to, że bez zgody organu założycielskiego odwołanie dyrektora jest nieważne.Rada pracownicza powinna odwołać dyrektora, jeżeli naruszył on postanowienia art.42 ustawy o p.p.Chodzi w nim o zakaz konkurencji.Złamanie tego zakazu jest podstawą do odwołania ze stanowiska, lub wypowiedzenia stosunku pracy.Jeżeli rada pracownicza takie naruszenie stwierdzi, a nie złoży wniosku o odwołanie, to wtedy organ założycielski odwołuje dyrektora.Ponadto organ założycielski może odwołać dyrektora w sytuacjach wymienionych w art.37a ustawy o p.p., a mianowicie, gdy dyrektor w związku z pełnieniem funkcji dopuści się rażącego naruszenia prawa (przesłanka nie ostra, gdyż brak określenia, co to jest rażące naruszenie prawa), ponadto, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.52.§1 i art.53.§1 kodeksu pracy, czyli przesłanki pozwalające na rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym (z winy pracownika).Orzecznictwo wskazuje na takie przesłanki jak spożywanie alkoholu w pracy, molestowanie pracownic itd.Organ założycielski może odwołać dyrektora w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przez 3 kolejne miesiące nie wypełnia zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa oraz gdy przedsiębiorstwo państwowe przekroczyło wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalone przez Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych (rząd, związki zawodowe, pracodawcy), lub Radę Ministrów, a przekroczenie tego wskaźnika spowodowało pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.Od decyzji o odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa podjętej przez organ założycielski służy radzie pracowniczej sprzeciw w trybie art.63 ustawy o p.p.Odpowiedzialność dyrektoraJak już wspomniano na podstawie art.32 ust.2 dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.Dyrektor ponosi trojakiego rodzaju odpowiedzialność za skutki podjętych przez siebie decyzji.Odpowiedzialność organizacyjna [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum