[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Zaniechanie wywołuje skutki procesowe, gdy uprawniony do jej wykonania organ lub uczestnik świadomie rezygnuje z czynności polegającej na działaniu (np.rezygnuje z wniesienia rewizji), mając przy tym wolną i nieprzymuszoną oraz pozbawioną błędu wolę zaniechania.§ 2.Rodzaje czynności procesowych1.Czynności procesowe można podzielić w oparciu o różne kryteria.Ze względu na cel czynności wyróżnia się czynności: poznawcze (kognicyjne) oraz wykonawcze (egzekucyjne).Cały proces jest procesem poznawania prawdy zmierzającym do tego, aby orzec w przedmiocie procesu, czyli w kwestii odpowiedzialności karnej.W procesie przeważają czynności poznawcze, gdyż nie tylko chodzi o kwestię odpowiedzialności ale i o poznanie innych kwestii np.kwestii wyrażającej się w pytaniu czy zastosować względem oskarżonego areszt tymczasowy.Po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztu podjęte zostają czynności wykonawcze oraz ewentualnie dalsze czynności badające zasadność tymczasowego aresztowania w drodze rozpoznania zażalenia.Czynności więc kognicyjne i egzekucyjne wzajemnie się przeplatają.2.Ze względu na ocenę prawną czynności procesowej wyróżniamy: czynności dopuszczanie i niedopuszczalne; czynności wadliwe i niewadliwe; czynności zasadne i niezasadne; czynności skuteczne i nieskuteczne.Czynność jest czynnością niedopuszczalną, gdy zachodzą przeszkody procesowe dla jej przeprowadzenia lub gdy wykonano ją wbrew zakazowi ustawy.Niedopuszczanie czynności to np.przesłuchanie obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej (art.178 pkt.1 k.p.k.), czy przesłuchanie świadka w sposób uniemożliwiający swobodne wypowiedzenie się (art.171 k.p.k.).Wadliwość czynności występuje, gdy popełniono uchybienie, które może mieć wpływ na treść tej czynności (error procedendi).Wadliwość czynności procesowej np.dowodowej, polegająca na niedokładnym przesłuchaniu świadka lub nieuzyskaniu pełnego obrazu zachowania się podejrzanego, może spowodować wadliwość rozstrzygnięcia procesowego (error decedendi), którego skutkiem będzie umorzenie postępowania przygotowawczego i konieczność poszukiwania nowego dowodu w razie wznowienia umorzonego postępowania przygotowawczego.W odniesieniu do rozstrzygnięć można mówić o ich wadliwości względnej (względne uchybienie - obraza przepisów prawa procesowego art.438 pkt.2 k.p.k.) lub bezwzględnej wadliwości (bezwzględne uchybienie procesowe - art.439 § l k.p.k.).Wadliwości czynności procesowej może być usunięta w następstwie konwalidacji (uzdrowienia).Konwalidacja czynności może być dokonana z mocy prawa (w drodze zmiany ustawy albo działania czynników uchylających) albo z inicjatywy organu procesowego (powtórzenie czynności) lub strony procesowej (wypełnienia wymagań ustawowych).Czynnością zasadną jest czynność zgodna ze stanem prawnym i faktycznym, co podlega ocenie merytorycznej.Bezskuteczność czynności jest konsekwencją procesową niedopełnienia określonych obowiązków lub niespełnienia przesłanek.Przykładowo brak dowodu wpłacenia do kasy sądu zryczałtowanej równowart.ości kosztów postępowania w sprawie prywatnoskargowej (art.621 § l k.p.k.) i brak pozytywnej reakcji na wezwanie wystosowane w trybie art.120 § l k.p.k.spowoduje bezskuteczność aktu oskarżenia.Również nieusunięcie braku pisma procesowego (art.119 § l k.p.k.) pomimo wezwania w trybie art.120 § l k.p.k.-spowoduje bezskuteczność tej czynności (art.120 § 2 k.p.k.).3.Ze względu na formę czynności procesowej dzielimy je na: czynności ustne; czynności pisemne; czynności łączące obie formy; czynności telefoniczne i czynności telegraficzne.Niektóre czynności wymagają formy ustnej np.przeprowadzenie rozprawy, złożenie zeznania czy wyjaśnienia, podanie motywów wyroku.Inne wymagają Formy pisemnej np.akt oskarżenia, uzasadnienie wyroku.Ustne czynności są z reguły protokołowane, a pisma są odczytywane.Tak więc czynności pisemne i czynności ustne przeplatają się wzajemnie.Niektóre czynności wymagają obu form łączenia np.wyrok musi być napisany i podpisany oraz ogłoszony.Obie formy w takim przypadku pod rygorem stwierdzenia wadliwości muszą być identyczne.Telefoniczną czynnością może być niekiedy zawiadomienie o rozprawie w przypadku nie cierpiącym zwłoki.Wzywać lub zawiadamiać można też w inny sposób stosownie do okoliczności (art.137 k.p.k.).Zgodnie z art.96 k.p.k.w sprawie mniej istotnej prokurator może w inny sposób niż osobiście lub na piśmie, a więc także telefonicznie, przekazać swoje oświadczenie.4.Ze względu na sposób komunikowania można mówić o czynnościach: wyraźnych (ekspresywnych) oraz dorozumianych (konkludentnych).Czynnością ekspresywną jest np.akt oskarżenia (art.14 § l k.p.k.w zw.z art.332 k.p.k.), wniosek o przeprowadzenie dowodu (art.169 k.p.k).Konkludentna czynność procesowa występuje wtedy, kiedy nie było czynności ekspresywnej.Konkludentność wynika z zachowania się w określonej sytuacji procesowej, które w konkretnej sytuacji wskazuje na istotę czynności.Np [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum