[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.7.PODSTAWY I KONSEKWENCJE UCHYBIENIA WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJWłaściwość miejscowa sądów to prawo sądu do rozpoznawania danej sprawy z uwagi na miejsce zdarzenia, które jest podstawą podejmowania danych czynności.Podstawowym kryterium właściwości miejscowej sądów powszechnych do rozpoznania danej sprawy jest miejsce popełnienia przestępstwa, a właściwym jest sąd, w którego okręgu przestępstwo popełniono.Jeżeli przestępstwo popełniono na polskim statku wodnym lub powietrznym, w sytuacji, gdy powyższa zasada nie może być zastosowana, właściwym jest sąd macierzysty portu statku.Miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce., w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu nastąpił lub wg zamiaru sprawcy miał nastąpić.Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku sądów, właściwym miejscowo jest ten sąd, w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygotowawcze w danej sprawie.Gdy miejsca przestępstwa nie da się ustalić, albo gdy popełniono je za granicą, właściwym jest sąd, w okręgu którego ujawniono przestępstwo lub ujęto oskarżonego albo oskarżony przed popelnieniem przestępstwa stale mieszkał bądź czasowo przebywał, w zależności od tego, gdzie najpierw wszczęta postępowanie przygotowawcze.Gdy żadna z ww reguł nie da możliwości ustalenia właściwości miejscowej sądu, sprawę rozpatruje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa - Centrum.W sprawach o przestępstwa żołnierzy w czynnej służbie wojskowej papelniane w czasie pełnienia służby i pracowników wojska, właściwym miejscowa jest sąd wojskowy, obejmujący swoją właściwością jednostkę wojskową, w której żołnierz pełnił służbę, a pracownik był zatrudniony.Właściwość ze względu na przynależność oskarżonego do jednostki wojskowej określa się wg chwili wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego (daty przedstawienia mu zarzutów).Sąd bada z urzędu i w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę innemu sądowi.Jeśli jednak dopiero na rozprawie ustalono, że sąd jest miejscowo niewłaściwy, sprawę można przekazać właściwemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy.Na postanowienie w kwestii właściwości przysługuje zażalenie.W przypadku sporu o właściwość między sądami równorzędnym, spór ostatecznie rozstrzyga sąd wyższego rzędu nad sądem, który pierwszy wszczął spór.8.SAMODZIELNOŚĆ JURYSDYKCYJNA SĄDU KARNEGO.Zgodnie z Konstytucją RP sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz.Jest to ustrojowa zasada niezależności sądów od władzy ustawodawczej i wykonawczej, wynikająca z przyjętego trójpodziału władzy i ich równowagi jako podstawy ustroju Polski.Z kolei sędziowie, są przy wykonywaniu swych funkcji niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom.Sąd spełnia w postępowaniu karnym kilka ról, choć za każdym razem działa tu jako organ procesowy (obowiązuje tu zasada dwuinstancyjności postępowania).Sąd jest przede wszystkim organem rozstrzygającym w kwestii przedmiotu procesu, czyli o odpowiedzialności karnej oskarżonego.Ponadto jest organem kontrolnym wobec niektórych decyzji procesowych organów postępowania przygotowawczego, a kodeks zakłada, iż w wielu wypadkach zażalenie na wydane w tym stadium postanowienia służy do sądu (decyzja sądu jest tu ostateczna).Sąd kontroluje również orzeczenia wydane przez niesądowe organy orzekające (kolegia ds.Wykroczeń, organy finansowe) - w tym wypadku decyzje sądu są niekiedy ostateczne.Sąd jest wreszcie organem, który podejmuje w toku postępowania przygotowawczego pewne czynności, w tym i decyzje, jako wyłącznie uprawniony, mimo że postępowanie prowadzi inny organ np.Stosowanie tymczasowego aresztowania, zarządzanie podsłuch, wydawanie listu żelaznego, przesłuchiwanie - na żądanie strony lub prokuratora - świadka w toku dochodzenia, w wypadku niepowtarzalnego charakteru tej czynności.W tym wypadku w razie podejmowania decyzji zasadą jest także dwuinstancyjność, a więc możliwość złożenia zażalenia.9.WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU Z TZW.PRZEKAZANIA SPRAWYWłaściwość sądów to uprawnienie do rozpatrywania określonych kategorii spraw.Jest to jednocześnie obowiązek sądu rozpatrzenia danej sprawy, gdy spełnione zostały określone przez prawo wymogi, od których uzależnione jest to rozpatrywanie.Sąd bada z urzędu i w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekazuje sprawę innemu sądowi.Jeśli jednak dopiero na rozprawie ustalono, że sąd jest sądem niewłaściwym, sprawę można przekazać właściwemu sądowi jedynie wtedy, gdy powstaje konieczność odroczenia rozprawy.Jedynie gdy sąd na rozprawie ustali, iż właściwym jest sąd wyższego rzędu lub sąd szczególny musi, niezależnie od okoliczności, przekazać sprawę.Wydanie bowiem orzeczenia przez sąd powszechny w sprawie należącej do sądu wyższego rzędu jest bezwzględnym powodem uchylenia orzeczenia w trybie odwoławczym.W razie stwierdzenia przez sąd, że właściwym do rozpoznania danej sprawy jest kolegium ds.wykroczeń (czyn stanowi wykroczenie), sąd przekazuje sprawę kolegium, gdy fakt ten ujawniony zostanie przed rozpoczęciem przewodu sądowego.Ujawnienie tego faktu po rozpoczęciu przewodu sądowego powoduje, że sprawa rozpoznawana jest przez sąd na zasadach ogólnych stosując materialne normy prawa wykroczeń [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum