[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Oprogramowanie antywirusoweOprogramowanie antywirusowe identyfikuje i usuwa zainstalowane w telefonie aplikacje,które zostaną zarażone wirusami.Automatycznie skanuje ono aplikacje podczas instalacji.69To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Po wykryciu zarażonej aplikacji można ją usunąć lub zwolnić.Można wybrać 30 dniowybezpłatny okres próbny lub wprowadzić numer subskrypcji.Zalecamy częsteaktualizowanie aplikacji antywirusowej najnowszymi składnikami ochrony przeciwkowirusom.Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłoweustawienia internetowe.Dodanie przez nas oprogramowania antywirusowego ani jego używanie nie gwarantuje,że produkt ten nie będzie narażony na działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania.Jak włączyć skanowanie antywirusowe1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Oprogr.antywirus.2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby użyć kreatora konfiguracji.Jak wyłączyć skanowanie antywirusowe1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Zabezpieczenia > Oprogr.antywirus.> Skanow.antywir.2 Wybierz Wyłączono.Kody PINOchrona karty SIMTa blokada chroni tylko Twój abonament.Telefon będzie działać z nową kartą SIM.Jeśliblokada jest włączona, należy wprowadzać kod PIN (Personal Identity Number).Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie trzy razy z rzędu, karta SIM zostaniezablokowana i do jej odblokowania będzie potrzebny kod PUK.Kody PIN i PUKsą dostarczane przez operatora sieci.Jak odblokować kartę SIM1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat PIN zablokowany, wprowadz kod PUK,a następnie wybierz OK.2 Wprowadz nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz OK.3 Ponownie wprowadz nowy kod PIN i wybierz OK.Jak zmienić kod PIN1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona karty SIM > Zmieńkod PIN.2 Wprowadz kod PIN i wybierz OK.3 Wprowadz nowy kod PIN, składający się z czterech do ośmiu cyfr, i wybierz OK.4 Ponownie wprowadz nowy kod PIN i wybierz OK.Jeśli pojawi się komunikat Kody nie pasują, nowy kod PIN został podany niepoprawnie.Jeślipojawi się komunikat Błędny kod PIN, stary kod PIN został podany niepoprawnie.Jak korzystać z blokady karty SIM1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona karty SIM >Ochrona.2 Wybierz jedną z opcji.3 Wprowadz kod PIN i wybierz OK.Ochrona telefonuUżyciu telefonu przez osoby nieupoważnione można zapobiec przez włączenie blokadytelefonu.Kiedy ta funkcja jest aktywna, włączenie telefonu wymaga wprowadzenia kodublokady telefonu.Domyślny kod blokady telefonu to 0000.Zalecamy zmianę tego kodu nadowolny inny kod zawierający od 4 do 8 znaków, znany tylko użytkownikowi.Ważne jest, aby zapamiętać swój nowy kod.W razie zapomnienia kodu należy dostarczyć telefondo lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson.70To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Jak włączyć blokadę telefonu1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu >Ochrona.2 Wybierz opcję Włączone, jeśli chcesz wprowadzać kod blokady za każdym razemgdy włączasz telefon.Wybierz opcję Automatycznie, jeśli chcesz wprowadzać kodtylko wtedy, kiedy telefon jest uruchamiany ponownie po włożeniu nowej karty SIM.3 Wprowadz kod blokady telefonu (domyślnie 0000) i wybierz OK.Jak odblokować telefon" Kiedy pojawi się Telefon zablokow., wprowadz kod blokady telefonu i wybierzOK.Jak zmienić kod blokady telefonu1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Kody PIN > Ochrona telefonu > Zmieńkod.2 Wprowadz stary kod i wybierz OK.3 Wprowadz nowy kod i wybierz OK.4 Powtórz kod i wybierz OK.Blokada klawiaturyBlokadę klawiatury można ustawić, aby zapobiec przypadkowemu wybieraniu numerów.Wyświetli się wtedy ikona.Połączenia przychodzące można odbierać bezodblokowywania klawiatury.Nadal można korzystać z międzynarodowego numeru alarmowego 112.Jak korzystać z automatycznej blokady klawiatury1 Wybierz Menu > Ustawienia > Ogólne > Aut.blokada klawiat.2 Wybierz jedną z opcji.Jak odblokować klawiaturę ręcznie" Naciśnij dowolny klawisz i wybierz Odblok.> OK.Numer IMEINa wypadek kradzieży telefonu warto zachować jego numer identyfikacyjny sprzętumobilnego (ang.International Mobile Equipment Identity, IMEI).Jak wyświetlić numer IMEI" Naciśnij , , , ,.71To jest wersja internetowa niniejszej publikacji [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum