[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Sprzeciw wniesiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatruje Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w pełnym składzie.O wznowienie postępowania dyscyplinarnego może wystąpić ukarany lub jego obrońca, przełożony dyscyplinarny albo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść ukaranego może nastąpić, jeżeli umorzenie postępowania lub wydanie orzeczenia nastąpiło w skutek przestępstwa albo jeżeli w ciągu pięciu lat od umorzenia lub wydania orzeczenia wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody, które mogą uzasadnić skazanie lub wymierzenie kary surowszej.Wznowienie postępowania na korzyść ukaranego może nastąpić, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub dowody, które mogą uzasadnić uniewinnienie lub wymierzenie kary łagodniejszej.W razie śmierci ukaranego wniosek o wznowienie postępowania mogą złożyć jego małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający lub przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.LiteraturaPiotr Bielecki - Podstawy taktyki gaszenia pożarów.SA PSP, Kraków 1996.Andrzej Kamiński - Technologia działań ratowniczo-gaśniczych.SGSP, Warszawa 1995.Marek Lisiecki - Podstawy organizacji i kierowania w ochronie przeciwpożarowej.SGSP, Warszawa 1997.WstępW skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśniczeBiuro Prawne jest komórką organizacyjną kierowaną przez dyrektora.W skład biura wchodzą stanowiska radców prawnych i stanowisko do spraw obsługi.Doradcy Komendanta Głównego stanowią zespół samodzielnych stanowisk pracy.Inspektorat Spraw Obronnych jest komórką organizacyjną kierowaną przez głównego specjalistę - szefa inspektoratuRedakcja „Przeglądu pożarniczego” jest komórka organizacyjną kierowaną przez głównego specjalistę - redaktora naczelnego [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum