[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Podobnie i ze stosunkami seksualnymi czarownic z diabłami.Uczeni inkwizytorzy rozważaliniezwykle drobiazgowo problem, jak i czy może diabeł zapłodnić czarownicę.799 Tymczasemjest to dylemat najzupełniej obcy kulturze ludowej. Item fassa, isz mi się kazał maczać za tenSieradzkie, s.472, 474, 483-489, 492; Tarnowskie Rzeszowskie, s.271-276; Sanockie Krośnieńskie, t.III, s.41-49; Białoruś Polesie, s.431, 437; Litwa, s.376-378; 394-395; Ruś Karpacka, t.II, s.420-421.790Martwota tych obiektów podkreślana jest dodatkowo w dyskursie ludowym przydawkami: suchy , śmiertny , martwy.Natomiast Insitoris i Sprenger (op.cit., s.415) kategorycznie negują możliwość wyzyskania przez cza-rownice przedmiotów nieożywionych dla uzyskania mleka.791BT Szur i Hutków (woj.zamojskie) 1976.792BT Uchańka i Skordjów (woj.chełmskie) odpowiednio: 1977 i 1975.793BT Skordjów (woj.chełmskie) 1975.794Insitoris, Sprenger op.cit., s.232.Tłum.za: J.Tuwim Czary i czarty polskie, Warszawa 1960, s.227.795Biegeleisen Materiały do zagadnienia: czarownice, Archiwum PTL, sygn.67 i 117 (od 5 lat tekst niedostępny);Federowski op.cit., t.I, s.80.796T.Gneiss Studien zur deutschen Volkskultur, Koblenz 1939, s.118.Warto tu też zwrócić uwagę na umieszczaniesymbolów fallicznych na portalach, murach itd., gdzie miały znaczenie zabezpieczające.Porównaj m.in.: W.Wic-kler Czy jesteśmy grzesznikami, Warszawa 1974, s.317.Katalog motywów fallicznych tego typu w katedrach go-tyckich Francji opracował C.Gaignebet Honny soit qui mal y pense, Paris 1984.797Ten ptasi pokarm fallusów, to pogłos nieuświadamianego już dzisiaj związku etymologicznego: słowa kuś, ko-kiet.pochodzą od: kur, kogot kogut.Porównaj: F.Sławski Słownik etymologiczny języka polskiego, s.v.Kokot,Kur, Kuras, Kurzec, Kuś.798Zob.: zawartość semantyczna współczesnych wyrażeń: chłop z jajami , chłop bez jaj , po chuju fest itp.799Insitoris, Sprenger op.cit., s.162-172 et passim.122 członek męski i widziałam nasienie na ręku swych ,800 ciota to dla diabła ma zawsze tylnąpiwnicę.801 Spotykamy też liczne opisy uprawianych przez ludowe czarownice praktyk sodo-micznych (diabeł-kozioł), algolagnicznych, koprolagnicznych, a przede wszystkim koprofagicz-nych (sens strukturalny wydzielin ludzkich został już wyczerpująco omówiony).Zawsze są topraktyki wynaturzone spółkowania z góry uniemożliwiające zapłodnienie, kopulacje nie ko-pulacje.Można by sądzić, że chodzi tu po prostu o wywołanie zgrozy, epatowanie opinii, ukaza-nie całej sprośności i bezwstydu czarownic.Jeśli tak czemu pominięta została całkowicie,otwierająca w tym względzie nieograniczone możliwości,802 sfera techniki i figur seksualnych?Wyraznie nie chodzi o potęgowanie efektu nieprzyzwoitości lub grzeszności, lecz właśnie pod-kreślenie bezskuteczności, bezfunkcyjności mediacyjnego charakteru zjawiska.A przecież przywołać możemy jeszcze, omówione przy okazji rozważań nad naturą demo-nów ludowych, obszerne zagadnienie czasoprzestrzeni działania czarownic, ich związków z mi-tem Alkmeny.Nie wydaje się jednak, by wniosło to do przewodu jakiekolwiek nowe elementy.Ograniczmy się więc do podsumowania dotychczas zasygnalizowanych pól zainteresowaniaciot:P-P (P i -P)sfera działania a    mleko nie będące po-czarownic b    karmem potomstwac    prącie nie będące narzą-dem kopulacyjnymkopulacja nie związana zprokreacją (uniemożli-wiająca ją)sfera niemożności a mleko pokarm po- brak laktacji  działania czarownic tomstwa brak prącia lub prącie  b prącie narząd kopu- martwe  lacyjny brak kopulacjic kopulacja dla prokre- (asceza, celibat, dzie-acji wictwo)Modelowanie obrazu czarownicy polega więc w kulturze ludowej (znamy już tę technikę z medycyny ludowej czy nie dlatego ludowe znachorki były z reguły poczytywane za cioty?)na mnożeniu, kombinowaniu i potęgowaniu elementów mediacyjnych.Kradzież mleka niedość, że z samej swojej istoty związanego z przejściowym okresem porodu, narodzin, to jeszczespecyficznego, mediacyjnie wynaturzonego rodzaju jest tego wymownym świadectwem.Zmleka tego wyrabia czarownica masło.W wierzeniach celtyckich i germańskich masło jest przede wszystkim pokarmem demonówpowstających z dusz zmarłych,803 a więc istot, których mediacyjna natura jest nam już dobrzeznana.Pojedyncze wzmianki poświadczają podobne znaczenie masła i na Słowiańszczyznie804(nieznana jest niestety ani jedna praca z tego terenu, która omawiałaby szerzej symbolikę prze-tworzonego mleka).Pojawia się tu także postać śpiącej królewny w domku z masła.Królewnaowa nie ucina sobie bynajmniej popołudniowej drzemki, określenie śpiąca jest w legendzieeufemizmem stanu swoistej hibernacji: ni to życia, ni to śmierci, dziania się zatrzymanego.800Z zeznań Zofii Baranowej z Lublina obwinionej o czary i obcowanie z diabłem (X 1643).Cyt.za: M.Dąbrow-ska-Zakrzewska Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII w., Prace i Materiały Etnograficzne T.VI: 1947, s.238.801BT Susiec (woj.zamojskie) 1976.802Por.: Redliński op.cit., s.186-187, 197-199, 210.803Ogam Tradition Celtique, Rennes 1948, z.4 (fascicule hors-srie), s.20.804Moszyński Kultura ludowa Słowian, t.II, cz.1, s.662.123 Trudno oprzeć się wrażeniu, że dobór siedziby podkreślać ma ten właśnie charakter egzystencjibohaterki.Toż skonstruowany jest ten domek z symbolu płodności w formie zbitej i ustałej, dy-namicznego w stanie statycznym, albo ludowy dyskurs tego nie precyzuje z przetworzonej wstan przejściowy (dopiero wśród pocałunków ognia realizuje się cel masła twierdzi Rig Ve-da805) materii na wstępie już podejrzanej, czyli krótko mówiąc z mleka nie mleka, w formie nieformie.Wyjaśnia się więc ostatecznie produkcyjna tajemnica czarownic tych bezużytecznych przo-downic pracy wywożących swoje wytwory do lasu, na zmarnowanie806 i powracających znówwytrwale w maślany kierat.A nie zapominajmy przy tym o meteorologii.Toż w informacji opogodzie zawarta była jak się okazuje kapitalna wskazówka. Deszczyk pada, słońce świeci,czarownica masło kleci. Tak oto niewinna rymowanka poczyna nam się jawić jako prosta, ale iwyczerpująca definicja samej, zasadzającej się na mediacyjnym charakterze zjawisk wchodzą-cych z nią w związki idei czarowniczości, której klecenie masła i specyficzna aura są desygna-tami [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum