[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Art.4.W 2003 r.do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art.1 pkt 15 lit.d tiret czwarte:1) nie stosuje się przepisu art.22 ust.2 ustawy wymienionej w art.1,2) stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości:a) 99 zł 96 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.199 zł 52 gr,b) rocznie nie więcej niż 1.799 zł 37 gr, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tego samego rodzaju działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.13 pkt 5, 7 i 9 ustawy wymienionej w art.1, od więcej niż jednego płatnika określonego w art.41 ust.1 ustawy wymienionej w art. 1, dokonującego wypłaty tych należności.Art.5.W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 104, poz.1104) w art.7 wprowadza się następujące zmiany:1) w ust.27 po wyrazach „1997-2000” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust.28”,2) po ust.27 dodaje się ust.28 w brzmieniu:„28.W 2003 r.wysokość kwoty, o której mowa w art.26 ust.3 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.oraz w art.26 ust.2 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 nie może ulec zmniejszeniu.W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art.26 ust.3 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.oraz w art.26 ust.2 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2000 przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.”.Art.6.W ustawie z dnia 21 listopada 2001 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 134, poz.1509) wprowadza się następujące zmiany:1) w art.7 w ust.1-3 wyrazy „do dnia 28 lutego” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 stycznia”,;2) w art.12 po wyrazach „1997-2001” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art.12a”,3) po art.12 dodaje się art.12a w brzmieniu:„Art.12a.W latach 2003-2004 wysokość kwoty, o której mowa w art.26 ust.3 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.oraz w art.27a ust.2 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001 nie może ulec zmniejszeniu.W tym celu dla ustalenia wysokości kwoty, o której mowa w art.26 ust.3 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.oraz w art.27a ust.2 ustawy wymienionej w art.1 w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001 przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.”.Art.7.Dotychczasowe akty wykonawcze zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2003 r., o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.Art.8.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.i ma zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia, z wyjątkiem art.1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Wyciąg z ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.Nr 200, poz.1679).Art.23.1.Wysokość ulgi uczniowskiej, o której mowa w art.27c ust.1 ustawy wymienionej w art.14 - dla podatników, którzy zakończyli szkolenie uczniów przed dniem 1 stycznia 2003 r.i szkolenie to zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu - ustala się w wysokości określonej na podstawie art.27c ust.6 ustawy, o której mowa w art.14, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.2.Wysokość ulgi uczniowskiej, o której mowa w art.53 ust.1 ustawy wymienionej w art.20 - dla podatników, którzy zakończyli szkolenie uczniów przed dniem 1 stycznia 2003 r.i szkolenie to zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu - ustala się w wysokości określonej na podstawie art.53 ust.6 ustawy, o której mowa w art.20, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r.Wyciąg z ustawy z dnia 20 grudnia2002 r.o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 7,poz.79)Art.18.Przepisu art.3 pkt 4 nie stosuje się do płatników, którzy status zakładu pracy chronionej utracili przed dniem 1 stycznia 2004 r.125PIT2003tj [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum