[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Przy niskim zatrudnieniu w sekcji przemysł ibudownictwo mo\emy mówić, \e są to powiaty typowo rolnicze.Najni\szy odsetek pracujących w rolnictwie odnotowano w powiecie dębickim (31%),przy najwy\szym odsetku pracujących w przemyśle i budownictwie (35%).15 W mieście Rzeszowie udział pracujących w przemyśle i budownictwie był równie\ wysoki -32% ogółu pracujących.Natomiast udział pracujących w usługach rynkowych i usługachnierynkowych był najwy\szy z wszystkich powiatów obszaru metropolitarnego i wyniósłodpowiednio; 38%, 30% ogółu pracujących w mieście.Z ogólnej liczby 197,9 tys.osób pracujących, 31% pracowało w sektorze publicznym(w województwie 34%), pozostałe 69% w sektorze prywatnym (w województwie 66%).Struktura pracujących  stan na 31.XII.2004 r.100%22%31%80%22%60%30%27%40%20% 38%29%0% 1%pracujący bez podm.gosp.o pracujący bez podm.gosp.oliczbie pracujących do 9 osób oraz liczbie pracujacy ch do 9 osóbpracujących w gosp.indywid.wrolnictwierolnictwo, łowiectwo i leśnictwo przemysł i budownictwo usługi rynkowe usługi nierynkoweOgólne stwierdzenie wynikające z oceny tych znacznych i bardzo czytelnych ró\nic wstrukturze pracujących w poszczególnych powiatach, powinno stanowić przesłankę douwarunkowań rozwoju gospodarczo  społecznego poszczególnych jednostek.Liczbaludności pracującej szczególnie w przemyśle stanowi bowiemo potencjale gospodarczym danej jednostki.W Urzędach Pracy obszaru metropolitalnego na koniec 2004 r.ogółemzarejestrowanych było 56, 4 tys.bezrobotnych, co stanowi 33% ogółu bezrobotnychzarejestrowanych w województwie.Z tego 51,8% stanowiły kobiety(w województwie 52,1%).W tej liczbie istotne jest to, \e 90,0% to bezrobotni bez prawa dozasiłku (w województwie 89%).Stopa bezrobocia (udział procentowy liczby bezrobotnychzarejestrowanych w liczbie ludności aktywnej zawodowo)w województwie podkarpackim na koniec grudnia 2004 roku wyniosła 19,1% (w kraju19,0%), a na koniec stycznia 2006 r.odpowiednio 18,8% i 18,0%.Jak kształtowała się liczbazarejestrowanych bezrobotnych i jakie wielkości przybierała stopa bezrobociaw styczniu 2006 r.w poszczególnych powiatach obszaru metropolitalnego przedstawiono naplanszy.Z porównania danych wynika, \e najgorsza sytuacja na terenie obszarumetropolitalnego jest w powiecie strzy\owskim ( stopa bezrobocia - 25,6%).Równie\ wpowiatach: kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim stopa bezrobocia przekracza 20%.Wszystkie powiaty obszaru metropolitarnego przekraczają wielkością stopy bezrobocia,średnią wojewódzką.Najkorzystniej pod tym względem przedstawia się miasto Rzeszów(stopa bezrobocia 9,3%).Największe problemy ze znalezieniem pracy mają osoby młode.Większośćbezrobotnych (57,6%) nie przekroczyła 35 roku \ycia (w województwie 58,3%).Wśród osóbbezrobotnych dominowały osoby posiadające niski poziom wykształcenia.Najliczniejszągrupę stanowili bezrobotni z wykształceniem co najwy\ej zasadniczym zawodowym - 62,0%ogółu bezrobotnych (w województwie 63,0%).Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiłyosoby z wykształceniem wy\szym - 5,9% (w województwie 5,5%).Z powy\szego wynika, \e16 im wy\sze wykształcenie tym mniejsze ryzyko znalezienia się w grupie bezrobotnych.Najliczniejszą zaś grupę bezrobotnych stanowiły osoby poszukujące pracy powy\ej 24miesięcy.Ta grupa liczyła 23.094 osób, tj.41,0% ogółu bezrobotnych (w województwie39,6%).Bezrobotni poszukujący pracy przez okres dłu\szy ni\ 1 rok stanowili 55,4 % ogółubezrobotnych (w województwie 55,3%).Trzeba zaznaczyć, \e na długotrwałe bezrobociebyły bardziej nara\one kobiety.4.3 EDUKACJADziałalność w zakresie nauczania obowiązkowego w 2004 na terenie obszarumetropolitalnego prowadziło:- 405 szkół podstawowych, do których uczęszczało 58.256 uczniów,- 189 gimnazjów, do których uczęszczało 35 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum