[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Co si wi c tyczy Bo ego planu zbawienia, Bóg si objawia wtrzech osobach.j/w.14: Nie mo emy inaczej poj jednego Boga, je li nie uwierzymyprawdziwie w Ojca, Syna i Ducha w.(.) S owo Ojca, (.) powiedzia ouczniom: Id cie i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj c im chrztu w imiOjca i Syna i Ducha w.Pouczy tutaj, e kto by pomin jednego z nich,ten nie okazuje prawdziwego uwielbienia Bogu.Bóg bowiem otrzymujeuwielbienie w tej Trójcy.(por.j/w.18).j/w.12: Widzimy zatem wcielone S owo, przez które poznajemy Ojca,wierzymy Synowi i oddajemy cze Duchowi wi temu.Wi cej o Hipolicie patrz mój art. Hipolit i Bóg w Trójcy wi tej nawww.trinitarians.info.Orygenes (ur.185) O zasadach 1:3,5-7: Dla osi gni cia zbawieniacz owiek potrzebuje pomocy Ojca, Syna i Ducha w., i nie dost pizbawienia, je li nie b dzie pe nej Trójcy (.) Nie mo na mówi o czymni szym i wy szym w istocie Trójcy. Homilie o Ksi dze Izajasza 4,1: Nie wystarcza im raz zawo :wi ty, ani dwa razy; trzymaj si doskona ej liczby Trójcy, aby objawimnogo Bo ej wi to ci, któr jest pomno ona wspólnota potrójnejwi to ci; ze wi to ci Ojca czy si wi to Syna i Ducha w.. Homilie o Ksi dze Liczb 12,1: Przeto owo rozró nienie trzech osóbw Ojcu, Synu i Duchu wi tym (.) Istnieje jednak jedno ród o (.) jednajest bowiem substancja i natura Trójcy.(Stra nica Nr 7, 1992 s.29, kiedyjej to potrzebne, pisz c o wielu pisarzach wczesnochrze cija skich potrafiwyzna : Co prawda ten i ów pod pewnymi wzgl dami zrównuje Ojca zSynem, ale pod innymi uwa a Syna za istot podporz dkowan BoguOjcu.Szkoda, e nie dodaje ona, e te pewne wzgl dy to Boska naturaJezusa, a te drugie, to natura ludzka.).Wi cej o Orygenesie patrz mój art. Orygenes antytrynitarzem??? nawww.trinitarians.info.Inne teksty powy szych chrze cijan patrz pkt.2.31., 3.10., 14.11.3).Inni przednicejscy Ojcowie Ko cio a i wi ci, o których J nic nienapisali w Czy wierzy w Trójc ? w rozdz. Czego nauczaliprzednicejscy Ojcowie Ko cio a (s.7).Hymn Gloria ( Chwa a na wysoko ci Bogu. ) wprowadzony doliturgii przez papie a Telesfora (125-36) zawiera pocz tkowo te adoracjdla Ducha w.(patrz LXX Ody 14:15): Chwalimy Ci , B ogos awimyCi , Wielbimy Ci , Wys awiamy Ci , Dzi ki Ci sk adamy, bo wielka jestchwa a Twoja (.) Panie Bo e, Królu Nieba, Bo e Ojcze wszechmog cy, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste i Duchu wi ty, Panie Bo e,Baranku Bo y, Synu Ojca (.) Albowiem tylko Ty jest wi ty, tylko Tyjest Panem, tylko Ty Najwy szy, Jezu Chryste z Duchem wi tym wchwale Boga Ojca, Amen (wi cej o Gloria patrz mój art. Atenagoras,Arystydes, Hymny Gloria i Phos hilaron oraz apokryfy o Bogu w Trójcywi tej na www.trinitarians.info).Epipodiusz ( 178) Akta m cze skie : Wyznaj , e Chrystus z Ojcemi Duchem w.jest Bogiem.w.Cyprian ( 258) List 73:5-12 i 18: Id cie tedy i nauczajciewszystkie narody, chrzcz c je w imi Ojca i Syna i Ducha wi tego.Wymienia Trójc , w której Tajemnic narody maj by ochrzczone (.)Poniewa trzej s jednym, jak e Duch wi ty mo e si z tym pojedna , ktojest wrogiem albo Ojca albo Syna? (.) Chrystus nakaza chrzci pogan wimi ca kowitej i zjednoczonej Trójcy.Wi cej o Cyprianie patrz mój art. Cyprian i Bóg Jeden w Trójcy Osóbna www.trinitarians.info.Dionizy Aleks.(ur.190) De sententia Dionisii: Doda em równieuwag o Duchu w.i zaznaczy em równocze nie od kogo i przez kogo(Syna) pochodzi.W ten wi c sposób nierozdzieln jedno rozszerzymy napoj cie Trójcy i Trójc znowu, bez adnego uszczerbku, cie niamy dopoj cia jedno ci.Papie Dionizy ( 268) O Trójcy i Wcieleniu : S owo Bo e musi byczone z Bogiem Wszechrzeczy, a Duch w.jako mi w Nimprzebywa i trwa i dlatego mo na twierdzi , e Bo a Trójca schodzi si wjedno Bóstwo (.) i tworzy suwerenn jedno osób.Monnulus (na synodzie w 256r.): Monnulus z Girby rzek : PrawdaKo cio a katolickiego, matki naszej, zawsze u nas, bracia, i by a, i jest,poniewa we chrzcie jest Trójca, jak mówi Pan nasz: Id cie i chrzcijcienarody w imi Ojca, i Syna i Ducha w. [Mt 28:19] ( Zdania biskupóww liczbie 86 o chrzcie heretyków ).Eukracjusz (na synodzie w 256r.): Eukracjusz z Thenis rzek : Pan iBóg nasz Jezus Chrystus dope ni wiary naszej i aski chrztu i regu y prawako cielnego, ucz c usty swymi aposto ów: Id cie i nauczajcie narody,chrzcz c je w imi Ojca i Syna i Ducha w [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum