[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.UntitledMATERIALNE CZYNNIKI ŚRODOWISKAOCENA RYZYKA:lidentyfikacja zagrożeniallocena narażenialloszacowanie zależności dawka - odpowiedźllcharakterystyka ryzykalNARAŻENIE ZAGROŻENIE, RYZYKOEKSPOZYCJA następuje wtedy gdy dochodzi do przeniknięcia lub wchłonięcia czynnika fizycznego lub substancji.Natężeniu/stężeniu (dawce) nie prowadzącej do zmian w stanie zdrowiaNARAŻENIE jest to proces, w toku którego dochodzi do przenikania do organizmu czynników fizycznych lub wchłaniania czynników chemicznych w natężeniu/ stężeniu (dawce)na tyle dużym, że powoduje zaburzenia w stanie zdrowia lub, też gdy możliwość tego typu skutków musi być poważnie brana pod uwagęRYZYKO jest to oczekiwana częstość występowania ujemnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na zanieczyszczenie środowiska (zawodowego jak i komunalnego)MATERIALNE CZYNNIKI ŚRODOWISKAlCZYNNIKI FIZYCZNE : HAŁAS, WIBRACJE, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, MIKROKLIMAT ZIMNY I GORĄCY, CIŚNIENIEllPYŁY: ORGANICZNE I NIEORGANICZNEllCZYNNIKI CHEMICZNE: METALE, ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE, PESTYCYDY, GAZY DRAŻNIĄCE I DUSZĄCE, TWORZYWA SZTUCZNEllCZYNNIKI BIOLOGICZNE: BAKTERIE, WIRUSY, PRIONY, PASOŻYTYlANALOGIE I RÓŻNICE W EKSPOZYCJI Z ZAWODOWEJ I ŚRODOWISKOWEJEKSPOZYCJA ZAWODOWAEKSPOZYCJAŚRODOWISKOWAWIELKOŚĆ EKSPOZYCJIWYSOKIE STĘŻENIA/NATĘŻENIANISKIE STĘŻENIA/NATĘŻENIACZAS EKSPOZYCJICYKLICZNE( DNIÓWKA PRZEZ CAŁY OKRES ZARUDNIENIA)CIĄGŁE (PRZEZ CAŁE ŻYCIE)POPULACJA EKSPONOWANAWZGŁĘDNIE HOMOGENICZNAHETEROGENICZNAOGRANICZENIA I ELIMINACJEPROFILAKTYKA TECHNICZNA, BIERNA I MEDYCZNA? [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum